Skjevik barne- og ungdomsskole

Hovedtall

-13,1 %
Resultat
1,3 %
Andel av samlet driftsramme
33,0
Årsverk
6,6 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 19 271 19 172 21 345 21 883
Budsjett 18 529 18 522 19 399 19 353
Avvik -742 -650 -1 946 -2 530

Enheten hadde et merforbruk på 2 530 043 kroner i 2018.

Merforbruket skyldes økte lønnsutgifter til lærere og assistenter på grunn av utfordringer i tjenesten.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet på enheten var lavt lenge. I 2017 hadde skolen en stor økning i sykefraværet. Tallene for 2018 viser en nedgang, og fraværet ble 6,5 pst. Enheten er ikke nede på samme lave nivå som tidligere, men tallene viser en tydelig nedgang. Det er fortsatt langtidsfraværet som er størst. Fraværet er ikke relatert til utfordringer på jobb.

Årsverk:

Enheten har økt utførte årsverk med et halvt årsverk siden 2017. Økningen skyldes hovedsakelig redusert sykefravær. Antall årsverk har en naturlig sammenheng med merforbruket på enheten.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Skjevik barne- og ungdomsskole har skår over eller likt resultatet med kommunen, landsgjennomsnittet og egne resultat fra undersøkelsen i 2016. Enheten er inne i en prosess med å analysere, prioritere og senere finne tiltak for ytterligere forbedringsarbeid.

Tjenesteleverandør

Skjevik barne- og ungdomsskole har utfordringer med å balansere omfanget av tiltak og budsjettet. Nedbemanning er nødvendig for å komme i balanse.

Det har vært gjennomført foreldreundersøkelse høsten 2018. Det er første gangen undersøkelsen har vært gjennomført på denne måten og med disse spørsmålene. Det betyr at det ikke er mulig å sammenligne med tidligere år. Det er til en viss grad mulig å sammenligne resultat fra foreldreundersøkelsen med resultat fra elevundersøkelsen. Resultatene ligger mellom 4 og 5 på alle faktorer med unntak av ett sted. Unntaket er FAU og SU, der foreldrene gir lavere skår både til FAU og SU sitt bidrag til elevenes beste og eget engasjement i foreldrearbeidet for et godt skolemiljø. Foreldrene sier de er mer aktive rundt klassemiljø enn skolemiljø. Høyest skår har «dialog og medvirkning», «støtte fra lærerne» og SFO som ligger på 4,5 og 4,4. Trivsel på SFO får spesielt høy skår med 4,8.

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig i 7. og 10. trinn. Elevene skårer litt lavere enn foreldrene på noen områder. Resultatene varierer fra trinn til trinn, men motivasjon og trivsel daler frem mot 10. trinn. Noen faktorer har litt lavere skår enn andre over tid, slik som vurdering for læring, læringskultur og elevdemokrati og medvirkning. Dette er faktorer som skolen jobber systematisk og langsiktig for å endre.

I 2018 var det stort fokus på læringsmiljø i skolen. Enheten har jobbet hardt for å forbedre rutiner og håndtering av slike saker og mener at skolen har gjennomført et viktig forbedringsarbeid på dette feltet. Dette er også et av de viktigste feltene for videre satsing i skolen.

Direkte til side