Skoleområdet

Hovedtall

-3,6 %
Resultat
18,3 %
Andel av samlet driftsramme
417,9
Årsverk
8,3 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk oversikt for skoleområdet

Økonomisk oversikt for skoleområdet
Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik 2018 Budsjett 2019
Fellesområdet skole 12 635 12 996 361 16 665
Kvam skole 17 159 15 349 -1 810 15 247
Sellanrå skole 27 806 27 315 -491 27 501
Langmyra skole 36 838 36 863 25 37 158
Nordbyen skole 22 058 21 870 -188 21 975
Kviltorp skole 36 893 35 898 -995 35 631
Kleive oppvekstsenter 11 422 11 685 263 11 431
Bolsøya skole 7 254 6 992 -262 6 638
Vågsetra barne- og ungdomsskole 25 645 23 864 -1 781 24 569
Sekken oppvekstsenter 5 027 4 871 -156 4 979
Bekkevoll ungdomsskole 34 552 31 980 -2 572 31 972
Bergmo ungdomsskole 24 299 24 536 237 25 257
Skjevik barne- og ungdomsskole 21 883 19 353 -2 530 18 785
Totalt på skoleområdet 283 471 273 572 -9 899 277 808
Molde voksenopplæringssenter 11 812 9 655 -2 157 9 027
(Beløp i 1 000 kroner)

Ressursbruk per elev

Elevtallsutvikling

Elevtallsutvikling
2015 2016 2017 2018
Barnetrinn* 2 135 2 159 2 159 2 196
Ungdomstrinn 930 919 929 969
Sum 3 065 3 078 3 088 3 165
SFO 883 885 906 827
Voksenopplæring ** 440 627 639 525
* Elevtallet ved Tøndergård skole og ressurssenter er inkludert
** Medregnet 83 elever på grunnskolens område.

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 243 203 246 382 261 702 283 471
Budsjett 244 853 250 196 261 239 273 572
Avvik 1 650 3 814 -463 -9 899

Skoleområdet hadde et samlet merforbruk på 9 899 086 kroner i 2018.

Driftssituasjonen varierer mellom skolene. Av tolv skoler rapporter ni skoler merforbruk. Merforbruket skyldes hovedsaklig lønnsutgifter knyttet til ressurskrevende tiltak rundt enkeltelever, spesialundervisningstiltak, opplæring i grunnleggende norsk, oppfølging av læringsmiljøet og flere elever. Elevtallet økte med 71 elever fra 1. august 2018 tilsvarende to klasser. Videre rapporterer noen skoler om lavere refusjoner enn budsjettert, samt organisatorisk og arealmessige tilpasninger i driften. Fire skoler rapporterer mindreforbruk. Disse skolene viser til redusert vikarbruk, vakanser og større refusjoner og inntekter enn forutsatt.

Driftssituasjonen i 2018 har vært svært krevende hovedsakelig på grunn av nødvendige tiltak rundt elever og elevgrupper med store utfordringer. Som en del av dette bildet, har også rekruttering og vikarsituasjonen vært vanskelig. Dette har virkninger for den pedagogiske tilretteleggingen og grad av tilpasset opplæring.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet for skoleområdet har økt fra 7,1 pst.i 2017 til 8,3 pst. i 2018. Det er noe variasjon mellom skolene. Økningen gjelder både egenmeldt sykefravær 1–16 dager og legemeldt sykefravær over 16 dager. Ved små enheter vil enkelttilfeller gi store utslag prosentvis. Korttidsfraværet er gjennomgående lavt og samlet sykefravær er i hovedsak langtidsfravær som i liten grad er relatert til arbeidsplassen. Ved skoler med større fravær fører dette generelt til en ekstra belastende arbeidssituasjon.

Årsverk:

Faste årsverk viser en vesentlig økning fra 2017 til 2018 med knappe 17 årsverk. Noe skyldes at økningen i faste årsverk høsten 2017 nå har fått helårseffekt. I tillegg har antall årsverk økt gjennom våren 2018 og ytterligere fra oppstarten av skoleåret 2018/2019. Deler av økningen kan forklares med ekstern finansiering/budsjettstyrkinger de siste tre skoleårene:

 • øremerket tilskudd til tidlig innsats/lærernorm (6,5 mill. kroner i 2018)
 • økning i antall elever som utløser tilskudd 2 fra IMDi (5,8 mill. kroner i 2018)
 • styrking budsjett 2017 knyttet til oppfølging av kvalitetsmelding for grunnskolen i Molde (2,5 mill. kroner)

Basert på stillingskoder, skyldes knapt halvparten av økningen i årsverk de siste tre skoleårene flere assistenter, hovedsaklig i skolen, men også noen i SFO. De resterende er økning i lærerårsverk. De siste årene har skolene rapportert om økte lønnsutgifter knyttet til ressurskrevende tiltak, spesialundervisning, grunnleggende norsk og læringsmiljøtiltak noe som oppgis som årsaken til det voksende merforbruket.

Utførte årsverk viser en mindre økning enn faste årsverk og dette gjenspeiler situasjonen fra tidligere år. Årsaken er sammensatt. Vansker med tilgang på kvalifiserte vikarer er ett forhold. I tillegg kommer restriktiv vikarbruk som et tiltak for å møte utfordringer i driften generelt, samt et økende sykefravær, spesielt ved noen skoler.

Medarbeiderundersøkelse - 10-faktor:

Svarprosenten varier en del mellom barnetrinnet med 79 pst. og ungdomstrinnet med 70 pst. Det er spesielt gledelig at grunnskolen har fått en positiv utvikling når det gjelder omfang av relevant kompetanseutvikling og økt fleksibilitetsvilje. Det blir spesielt viktig fremover å kunne tilby relevant kompetanseutvikling innen digitale ferdigheter. Det er også gledelig med tilbakemelding om økning i mestringsorientert ledelse på, henholdsvis med 3,8 på ungdomstrinnet og 4,0 på barnetrinnet.Tjenesteleverandør

Molde kommune har et elevtall per 1. oktober 2018 på 3 122 elever, 72 flere enn forrige skoleår. Skolene har totalt 139 klasser, som er én klasse mer enn forrige skoleår. En klasse utløser et behov på 1,5 pedagogstilling i gjennomsnitt. I tillegg kommer 22 elever ved Tøndergård skole og ressurssenter og 15 fosterhjemsplasserte elever i andre kommuner. Samlet har Molde kommune økonomisk ansvar for 3 159 grunnskoleelever. Kommunen har også økonomisk ansvar, etter gjeldende regelverk, for elever med spesielle behov og skoleskyss ved Molde friskole.

Utviklingen for barn under skolepliktig alder som har sosialpedagogisk hjelp i barnehagen, viser en økende tendens. I 2014 hadde 22 barn slik oppfølging, høsten 2017 var det 45 barn og høsten 2018 har 46 barn sosialpedagogisk hjelp.

Våren 2018 ble det godkjent 21 søknader om videreutdanning i det nasjonale programmet. Kommunen må trolig videreføre rammen for videreutdanning på et nivå mellom 15 og 20 deltakere i perioden frem til 2025, for å dekke kompetansebehovet. Kunnskapsnett Romsdal har inngått en intensjonsavtale med NTNU om regionale tilbud.

Digitalisering er en av de grunnleggende ferdighetene som inngår i alle fag. I budsjettvedtaket for 2018, ble skoleområdets ramme styrket med 1,2 mill. kroner til datautstyr til elevene. I budsjettrevisjonen i juni 2018, fikk området videre styrket rammen med 1,5 mill. kroner til nye pc-er. Skoleområdet har i 2018 prioritert innkjøp av pc-er til lærere på ungdomstrinnet og alle elever på 8. trinn til sammen i overkant av 400 pc-er. Strategiplanen – IKT for Moldeskolen, setter klare mål for pc-tetthet i grunnskolen.

Skoleområdet har prioritert innkjøp av programvare på fellesområdet for oppfølging av nødvendig kontakt og informasjon mellom foresatte og skole. Dette er Digital meldingsbok og SFO-tilstedeværelse, som er moduler i Visma flyt skole.

Det er fortsatt utfordringer knyttet til infrastruktur ved flere av skolene. Dette gjelder standard utrustning som projektorer og interaktive tavler, som må fornyes. På systemnivå står oppfølging av Office 365 og innføring av ny læringsplattform, Skooler pro, for tur. Visma flyt er implementert, men utvidet bruk på nye felt eller tema er under stadig oppfølging.

Høsten 2018 gjennomførte skoleområdet en foreldreundersøkelse. Formålet med undersøkelsen var at foresatte skulle få si sin mening om læring og trivsel på skolen. I samarbeid med skolene ble tema for undersøkelsen bestemt. Samlet svarprosent ble 51,8 med en skala på 1-5, hvor 5 var beste resultat. På påstanden «barnet mitt trives på skolen» er resultatet 4,5. På «barnet mitt liker skolearbeidet» er resultatet 3,9, et resultat som bør vurderes nærmere. Til sammen er det åtte hovedtema i spørreundersøkelsen inkludert SFO.

Foreldreundersøkelse inkludert SFO

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
IPad-prosjektet 2000 1 671 2 450 779

iPad-prosjektet

Ipad-prosjektet ble iverksatt skoleåret 2017/2018 og er nå inne i sluttfasen av andre skoleår. Prosjektet er planlagt å gå over tre skoleår.

Opplæring for lærere og elever er gjennomført for to kull i samarbeid med RIKT AS. Noen skoler har hatt utvidet opplæring. Skoleområdet vurderer nå om de skal opprette en arbeidsgruppe som kan ta over opplæringen som RIKT AS så langt har stått for. Tanken er å bruke den kompetansen som er bygd opp i kommunen på best mulig måte, og spre den til alle. I samarbeid med ROR-IKT, jobbes det også med å kunne ta over driften av systemet som blir brukt på lærer- og elev iPader. Drift av iPadene i prosjektet følges per dags dato opp av RIKT AS.

Siden iPad-prosjektet startet, har mål og strategi utvikle seg. Dette er ikke lengre en satsing på digitale hjelpemidler på barnetrinnet, men en 1:1 dekning for hele grunnskoleløpet med pc på ungdomstrinnet. Det skal gjennomføres kartlegginger for å sikre data for måling av gevinster.

I budsjettet for 2019 fikk skoleområdet styrket investeringsrammen med 5,5 mill. kroner for oppfølging av digitalisering på mellomtrinnet. Alle ansatte og elever tilknyttet mellomtrinnet skal nå utstyres med iPad. Utgifter til kompetanseutvikling, lønn av prosjektleder og drift av iPad går over skoleområdets driftsbudsjett. Dette beløper seg til cirka 1. mill. kroner per år.

Det er behov for oppfølging av utstyr i klasserommene slik at digitale læremidler kan utnyttes best mulig i undervisningen.

Fremtidige utfordringer

Finansiering av grunnleggende norsk i ordinær undervisning

Per 1. oktober 2018 var det 232 elever i grunnskolen som hadde enkeltvedtak om opplæring i grunnleggende norsk ved overgang til ordinære klasser. Dette er en økning med 57 elever fra forrige år. Skolene registrerer et økt behov for oppfølging i den ordinære opplæringen.

Spesialundervisning i grunnskole

Skoleåret 2018/2019 har 299 elever vedtak om spesialundervisning, mot 257 elever høsten 2017. Dette er en økning med 42 vedtak. Det er en vesentlig økning i antall elever som har vedtak om høy assistentressurs som en del av vedtaket om spesialundervisning.

Lærernorm

Fra høsten 2019 skal normtallet være 1 lærer per 15 elever i 1.–4. trinn og 1 lærer per 20 elever i 5.–10 trinn. Sentrale ressurser som tidligere var definert som tidlig innsats for 1.–4. trinn, gikk fra høsten 2018 inn i den nye lærernormen for 1.–10. trinn. Det er det totale antall elever på henholdsvis hvert av hovedtrinnene ved den enkelte skole som er avgjørende for om normen oppfylles. GSI-tallene for kommunen høsten 2018 viste at to skoler ikke oppfylte normen.

Ressurser til spesialundervisning og grunnleggende norsk skal ikke medregnes i ressursgrunnlaget for oppfølging av normen.

Innføringstilbud, minoritetsspråklige

Med bakgrunn kraftig økningen i elevtallet høsten 2018, gikk en arbeidsgruppe gjennom struktur og organisering av innføringstilbudet. Arbeidsgruppen anbefalte ny struktur for barnetrinnet med et tredelt tilbud ved de tre sentrumsskolene, Sellanrå, Langmyra og Kviltorp. Iverksetting er utsatt i påvente av vedtak om revidert skolebruksplan for perioden 2020–2025.

Behov for styrking læremidler/IKT

IPad-prosjektet utløste et administrativt ønske om å være mer fremoverlent i satsingen på IKT-utstyr i skolen. I 2018 ble det derfor utarbeidet et administrativt forslag til utrulling av digitalt utstyr i moldeskolen. Her er det skissert en raskere oppfølging enn det som ligger i vedtatt IKT-plan.

Status ved utgangen av 2018 er at elevene på 1. og 2. trinn samt elevene på 8. trinn er dekt med 1:1. Lærere på 1.–4. trinn og lærerne på ungdomsskolen har også utstyret på plass. I løpet av 2019 er planen at også elever og ansatte på mellomtrinnet og elever på 9. og 10. trinn skal få 1:1 dekning. Det administrative målet med 1:1 dekning vil gi økt årlige rulleringskostnad. Det er lagt til grunn utskifting av pc-er og iPad-er hvert fjerde år.

Lærer-pc

Det skal kjøpes inn pc til trinn/team på barnetrinnet spesielt for større plan- og oppfølgingsarbeid. I tillegg starter lærerne på 8. og 9. trinn i 2019 kompetanseutvikling etter samme modell som er i bruk for iPad-prosjektet. Denne oppfølgingen skal videreføres for resterende trinn på ungdomstrinnet. Fremtidig rullering av utstyr vil ligge rundt 70 pc-er per år.

Standardutstyr i læringsareal

I forslaget til utrulling av digitalt utstyr i moldeskolen, anbefales utfasing av videokanoner og interaktive tavler til fordel for touch-skjermer. Disse er noe dyrere i innkjøp, men har mye enklere montering, rimeligere vedlikehold og lengre levetid enn tavlene. Det er i dag totalt 161 digitale tavler i klasserom i moldeskolene. Målet er å fase disse ut i løpet av cirka fem år.

Skolevurdering / tid til ledelse

Administrasjonsressursen ved skolene ble styrket i 2017, og skulle benyttes til pedagogisk ledelse. Skolene skulle vektlegge skolevurdering, der skolevandring (observasjon av praksis) er sentralt. Skolelederne opplever økende arbeidsmengde som følge av endringer i lovverk, spesielt rund oppfølging av opplæringslovens kapittel 9A (retten til et trygt og godt skolemiljø).

Analyse av læringsresultat som et grunnlag for videreutvikling av praksis og læringskultur, er et økende arbeidsfelt for skoleledelsen. Evaluering av skoleresultatene må knyttes til prosessene og strukturene ved den enkelte skole.

Videreføring og videreutvikling av samarbeidet mellom grunnskolen og videregående opplæring

Gjennom prosjektet I UNG 2.0, får 10 deltagere i alderen 16–21 høsten 2018 mulighet for utprøving av forskjellig yrker i samarbeid med pedagoger og veiledere ved Astero. Prosjektet er et samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Astero kompetanse AS og Molde kommune.

Effektivisering og videreutvikling av tjenestetilbudet

Skoleområdet, i samarbeid med aktuelle enheter og avdelinger i kommunen (PPT, personal, økonomi, helse), ser for seg ressursbesparelser/forbedring av tjenestetilbudet på følgende områder:

 • digitale systemer/verktøy gir bedre oversikt knyttet til elevoppfølging og administrativt arbeid
 • direkte overføring mot arkiv ved at systemene «snakker sammen»
 • forenkling for administrasjon og oppfølging av SFO
 • effektiv oppfølging av «Min Timeplan» med fokus på oppgaveløsning
 • gjennomgang av arbeidet med tilpasset opplæring, organisering og dimensjonering
 • vektlegging overgang barnehage – skole, barnetrinn – ungdomstrinn for bedre tilpasset opplæring ved oppstart/innfasing i skole og trinn
 • reduksjon i sykefraværet, spesielt ved skoler som skiller seg ut

Frigjorte ressurser legges inn i det pedagogiske utviklingsarbeidet, og dermed oppnås bedre læringsresultat.

KOSTRA

102 278 104 737 107 655 112 430
93 954 96 169 98 768 103 330
93 248 94 415 100 863 105 884
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6–15 år, konsern

Indikatoren viser kommunens samlede netto driftsutgifter til grunnskolesektoren. Dette inkluderer undervisning, skolefritidsordning (SFO), drift og vedlikehold av skolelokaler, inkludert tekniske anlegg og uteområder og skoleskyss. Utgiftene er fordelt per innbygger i grunnskolealder. Voksenopplæring inngår ikke og er skilt ut som egen indikator.

KOSTRA-tallene på konsernnivå innebærer at Molde kommunes eierandel i Tøndergård skole og ressurssenter, på 37,5 pst., er inkludert i tallene.

Indikatoren viser at Molde kommune brukte mindre til grunnskolesektoren enn de kommunen sammenligner seg med frem til 2017. I 2017 hadde Molde kommune en relativt sterk vekst i indikatoren i forhold til sammenligningsgruppene. Veksten kom hovedsakelig i driftsutgifter til undervisning og SFO, og kommunen har siden 2017 brukt mer på grunnskolesektoren enn kommunegruppe 13.

I tabellen under fremgår netto driftsutgifter per innbygger i målgruppen til de ulike tjenestene som inngår i grunnskolesektoren i KOSTRA.

Netto driftsutgifter per innbygger i målgruppe, konsern

Netto driftsutgifter per innbygger i målgruppe, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Grunnskole per innbygger 6–15 år 75 344 80 192 84 167 77 949 79 950 83 279 83 872 86 031 89 595
Skolefritidstilbud per innbygger 6–9 år* 2 306 3 468 4 738 2 835 3 178 3 838 3 610 3 878 4 547
Skolelokaler per innbygger 6–15 år 16 762 17 917 18 298 15 560 15 974 16 925 17 209 17 781 18 737
Skoleskyss per innbygger 6–15 år 1 382 1 328 1 489 1 503 1 551 1 583 2 190 2 269 2 278
Grunnskolesektoren per innbygger 6–15 år* 94 415 100 863 105 884 96 169 98 768 103 330 104 737 107 655 112 430
* Skolefritidstilbud har ikke samme hovedmålgruppe som grunnskolesektoren forøvrig.

I 2017 hadde Molde kommune en relativt sterk vekst i netto driftsutgifter til undervisning, inkludert spesialundervisning, i forhold til sammenligningsgruppene, og har siden ligget over kommunegruppe 13. Kommunen ligger fortsatt under landet uten Oslo, selv om forskjellen nå er redusert.

Årsaken til veksten i kommunens indikator skyldes hovedsakelig økt bemanning fra skoleåret 2017/2018 og ytterligere fra skoleåret 2018/2019. Økningen gjelder både lærere og assistenter i skolen. Økningen kan knyttes til satsing på tidlig innsats 1.–4. trinn ut over det som finansieres av det øremerkede tilskuddet fra staten, og at kommunen i 2018 hatt en relativt kraftig økning i andel elever som får spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk. I kommunegruppe 13 har det vært en nedgang i andelen, mens for landet uten Oslo er andelen tilnærmet uendret. Timer til spesialundervisning og særskilt norskopplæring per elev har blitt redusert i Molde kommune de siste tre årene. Gjennomsnittlig antall timer per elev til spesialundervisning i Molde kommune ligger nå klart under kommunegruppe 13 og landet uten Oslo. Gjennomsnittlig antall timer per elev med særskilt norskopplæring har kommet ned på samme nivå som kommunegruppe 13 og landet uten Oslo.

Økningen i assistentbruken kan hovedsakelig knyttes til ressurskrevende tiltak rundt enkeltelever. I dette ligger det også inne utgifter til flyktninger med spesielle behov. Denne posten har økt med 4,4 mill. kroner siden 2015. Dette er utgifter som inngår i indikatoren, men finansieres gjennom tilskudd 2, som ikke inngår i indikatoren. Molde kommune gjennomførte i 2018 betydelige innkjøp av pc-er til elever og lærere, samt at det ble gjennomført ekstern opplæring for to kull lærere og elever knyttet til iPad-prosjektet. Begge deler påvirker indikatoren i 2018.

KOSTRA viser at Molde kommune, til forskjell fra sammenlignbare kommuner, har en høyere andel av innbyggerne i aldersgruppen som benytter skolefritidsordningen. I 2018 har denne forskjellen blitt betydelig redusert, gjennom at andelen barn som benytter skolefritidsordningen i Molde kommune har falt med 6,7 prosentpoeng siden 2017. Kommunens netto driftsutgifter til skolefritidsordning har i 2018 hatt en relativt kraftig vekst i forhold til sammenligningsgruppene, og skyldes i hovedsak reduserte inntekter på grunn av færre barn i tilbudet uten at driftsnivået er redusert.

Molde kommune har de senere år foretatt en kraftig opprusting av kommunens skolebygg og kommunens utgifter til skolelokaler har av den grunn vært høyere enn sammenligningsgruppene frem til 2014, da landet uten Oslo gikk forbi. Kommunegruppe 13 har hatt lavere utgifter til skolelokaler per innbygger i hele perioden. I 2018 har veksten i kommunens indikator vært forholdsvis lav sammenlignet med kommunegruppe 13 og landet uten Oslo.

Molde kommunes netto driftsutgifter til skoleskyss ligger under kommunegruppe 13 og vesentlig under landet uten Oslo i hele perioden.

Andre nøkkeltall

Andre nøkkeltall
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Skolefritidstilbud
Andel innbyggere 6–9 år i kommunal SFO – i pst. 70,4 69,6 62,9 61,2 60,4 59,2 57,8 57,0 56,3
Utdypende tjenesteindikatorer
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng * 42,3 41,3 42,3 41,4 41,6 41,9 41,1 41,4 41,7
Generell lærertetthet 1.–4. årstrinn 14,7 14,1 13,9 14,1 13,6 13,1 13,0 12,6 12,3
Generell lærertetthet 5.–7. årstrinn 15,2 13,8 13,8 14,3 14,0 13,9 13,2 13,0 12,9
Generell lærertetthet 8.–10. årstrinn 15,1 14,5 14,8 15,1 15,4 15,2 14,1 14,3 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning, alle elever ** 18,9 17,7 17,3 18,0 17,9 17,3 16,6 16,5 16,0
Årstimer til spesialundervisning per elev 113,7 114,9 99,7 128,5 131,7 135,1 132,8 135,4 137,6
Andel elever som får spesialundervisning, totalt 9,0 9,1 10,2 7,4 7,5 7,5 7,8 7,9 7,9
Andel elever som får spesialundervisning 1.–4. trinn 7,0 6,8 8,0 4,8 5,0 4,9 5,2 5,4 5,4
Andel elever som får spesialundervisning 5.–7. trinn 10,6 10,6 12,4 8,8 8,8 8,8 9,2 9,2 9,2
Andel elever som får spesialundervisning 8.–10. trinn 10,1 10,7 11,2 9,7 9,6 9,4 10,1 10,0 9,9
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev 49,8 47,1 38,4 30,6 31,4 32,6 37,5 38,2 37,3
Andel elever som får særskilt norsksopplæring 4,7 5,6 7,2 6,3 6,2 5,9 5,6 5,5 5,2
Andel elever med direkte overgang til videregående skole 99,0 99,1 96,3 98,2 97,7 97,5 98,2 97,8 97,6
* Grunnskolepoeng beregnes for avgangselever i grunnskolen. Tallet er et gjennomsnitt av alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, ganget med 10. (Kilde Udir.no)
** I foreløbige KOSTRA-tall vises denne indikatoren kun for alle elever

Gruppestørrelse er et mål på lærertetthet i skolen og viser forholdet mellom elevtimer og lærertimer, altså antall elever per lærer i en undervisningstime. Det er to forskjellige lærertettheter: Den generelle lærertettheten, som omfatter all undervisning inkludert tildelte timer til spesialundervisning og norsk som andrespråk (norsk 2), og lærertetthet i ordinær undervisning, hvor spesialundervisning og undervisning i norsk 2 er tatt ut. For lærernormen er det lærertettheten i ordinær undervisning som brukes.

Andel elever som får spesialundervisning på barnetrinnet viser en økende tendens fra 2017 til 2018, mens for ungdomstrinnet fortsetter den økende tendensen fra 2016. Økt ressursbruk til spesialundervisning medfører redusert lærertetthet i ordinær undervisning gitt samme gruppestørrelse.

Andre nøkkeltall

per 1. oktober 2018

Fordeling av antall elever på de ulike trinnene i grunnskolen

Spesialundervisning

Spesialundervisning
2015 2016 2017 2018
Elever med spesialundervisning 247 249 257 299
Elever med assistent 169 187 220 203
Barn under opplæringspliktig alder 33 34 45 46
Fosterhjemsplasserte 15 10 18 18
Tøndergård skole og ressurssenter 18 20 20 22
Sum 482 500 560 588

Undervisningstimer

Undervisningstimer
2015 2016 2017 2018
Minstetimetall 126 925 122 401 130 472 133 289
Spesialundervisning * 21 408 22 211 21 971 23 169
Norsk2/morsmål 7 118 7 368 8 246 8 916
Sum 155 451 151 980 160 689 165 374
Tøndergård skole og ressurssenter 7 550 8 705 9 829 8 977
* Undervisningstimer for Tøndergård skole er tatt ut.

Timetallsfordeling

Timetallsfordeling
Molde Møre og Romsdal fylke Hele landet Minstetimetall *
16/17 17/18 18/19 16/17 17/18 18/19 16/17 17/18 18/19
1.–7. trinn 5 206 5 203 51 96 5 270 5 281 5 279 5 301 5 303 5 304 5 196
8.–10. trinn 2 638 2 622 2 622 2 647 2 634 2 633 2 655 2 656 2 657 2 622
Sum timetall 7 844 7 825 7 818 7 917 7 915 7 912 7 956 7959 7 961 7 818
* Minstetimetall gjelder fra 2018

Timetallsfordeling viser antall årstimer elevene har rett til på hvert årstrinn. Timetallet er fastsatt som klokketimer. Minstetimetallet er gitt i brev fra Kunnskapsdepartementet. Kommunene kan fatte vedtak om at det skal gis undervisningstid ut over minstetimetallet, men de kan ikke fatte vedtak om mindre undervisningstid enn minstetimetallet.

Andel elever 1.–4. trinn i SFO i pst.

Søylene viser andel elever på 1.–4. trinn. Prisen på SFO er den samme for alle skolene.

Om området

Skoleområdet i Molde kommune består av

 • 7 barneskoler
 • 2 ungdomsskoler
 • 3 kombinerte barne- og ungdomsskoler
 • Molde voksenopplæringssenter (beskrives under egen enhet)

I grunnskolen i Molde i 2018 er det cirka 251 årsverk undervisningspersonale og 64,4 årsverk assistent tilknyttet spesialundervisning. I tillegg er 19,8 årsverk definert til administrative og pedagogiske lederoppgaver. Skoleområdet skal følge opp nasjonale og lokale prioriteringer. Et vedvarende fokusområde er praksisutvikling i samsvar med prinsipp og føringer i vedtatt kommunal plan «Plass for alle». Tidlig innsats på områdene leseopplæring og tallforståelse for trinnene 1.–4. og digitalisering for hele læringsløpet, skal spesielt vektlegges.

Direkte til side