Vågsetra barne- og ungdomsskole

Hovedtall

-7,5 %
Resultat
1,6 %
Andel av samlet driftsramme
37,9
Årsverk
8,5 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 19 820 20 683 22 954 25 645
Budsjett 19 325 20 861 22 842 23 864
Avvik -495 178 -112 -1 781

Enheten hadde et merforbruk på 1 781 362 kroner i 2018.

Årsaken til merforbruk er økte lønnsutgifter knyttet til økt elevtall, økt behov for tilpasninger til enkeltelever og til å løse lovpålagte oppgaver. Skolen har også hatt betydelige kostnader med å ruste opp paviljongen til å tåle den digitale satsingen. Skålahallen er tatt i bruk til undervisningsrom igjen, og også der måtte det rustes opp for den digitale satsingen.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enheten har hatt en økning i det totale sykefraværet. Legemeldt sykefravær over 16 dager er høyt. Det jobbes kontinuerlig med dette gjennom tiltaksplaner og samtaler. Ut over det formelle samarbeidet, vektlegges også godt arbeidsmiljø for personalet gjennom ulike uformelle trivselstiltak.
Molde kommunes tilbud om rask psykisk helsehjelp anbefales og brukes når det er et hensiktsmessig verktøy.

Årsverk:

Utførte årsverk har økt med drøye fire årsverk siden 2017. Det er hovedsakelig faste årsverk som økte fra skoleåret 2017/2018 og gav helårseffekt i 2018. I tillegg kommer en økning i faste årsverk fra skoleåret 2018/2019. Årsaken til økningen er økt elevtall og ekstra ressurser til elever med særskilte behov. Langtidsfravær med tilhørende vikardekning er også noe av forklaringen.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Enhetens resultater på medarbeiderundersøkelsen ligger ikke så langt unna landsgjennomsnittet. Enheten har klart lavere skår på mestringsorientert ledelse, relevant kompetanseutvikling og mestringsklima. Fra ledelsens side har relevant kompetanseutvikling stått sentralt det siste året. Skolen har hatt seks medarbeidere på videreutdanning i norsk og engelsk, hatt omfattende opplæring i bruk av iPad, og opplæring i Zippys venner. I tillegg brukes fellestid til faglig utviklingsarbeid.

Medarbeiderne savner imidlertid faglige kurs utover satsingsområdene.

Disse tre faktorene vil enheten jobbe videre med. Kommunens målsetting om kompetanseheving etter 10-20-70-modellen må blir gjort mye tydeligere. Enheten må bli tydeligere på erfaringsdeling og fagteam, og gjennom det sørge for at den enkelte medarbeider får utvikle seg best mulig ut i fra egne forutsetninger.

Tjenesteleverandør

På grunn av samordning av for eksempel tilbudet av valgfag på ungdomstrinnet (aldersblandede grupper), så kan skolen tilby relativt mange valgfag.

Skolen er den eneste i kommunen så langt som tilbyr arbeidslivsfag som et alternativ til språk i fordypningsfagene. Dette er et tilbud som skolen har gode erfaringer med, og som skolen vil videreutvikle.

Elevundersøkelsen for 10. trinn viser høy skår på trivsel, faglig utfordring, mestring, støtte fra lærerne og støtte hjemmefra. Det er noe lavere skår på vurdering for læring, elevdemokrati og motivasjon. Det samme gjelder for 7. trinn. Elevgrunnlaget for denne enheten kan være noe lavt til å trekke absolutte slutninger år for år, men over tid så ser enheten at tendensen stemmer. Enheten arbeider jevnt med disse utfordringene, men det vil ta noe tid før den innsatsen vises i elevsvarene. Det er udiskutabelt at elevene skal ha medvirkning på sin egen arbeidssituasjon, og vurdering for læring skal være et bærende prinsipp.

De nasjonale prøvene viser et svakere resultat for 5. trinn enn for 8. og 9. trinn. Det forventes at satsingen på 1.–4. trinn vil vise seg i fremtidige resultater. Skolen har fokus på lærestoff og arbeidsmetoder for de laveste trinnene nettopp for å forberede elevene på økt stoff- og arbeidsmengde på mellomtrinnet.

Brukerundersøkelsen SFO er ikke drøftet med personalet på SFO. Det vil bli gjort innen kort tid.

Direkte til side