Økonomiavdelingen

Hovedtall

7,6 %
Resultat
1,3 %
Andel av samlet driftsramme
36,6
Årsverk
6,4 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 10 974 16 105 17 459 17 510
Budsjett 12 142 16 929 18 274 18 960
Avvik 1 168 824 815 1 450

Enheten hadde et mindreforbruk på 1 449 729 kroner i 2018.

Det meste av dette, totalt 0,7 mill. kroner, skyldes sparte lønnsutgifter. Avdelingen har mottatt refusjoner knyttet til sykefravær og fødselspermisjoner hvor det ikke ble tatt inn vikarer. Gebyrinntektene økte med anslagsvis 0,3 mill. kroner. Innføringen av ansettelses- og innkjøpsstopp med virkning for andre halvår, bidro til reduksjon i utgifter til kurs og konferanser med 0,3 mill. kroner og var også en sterkt medvirkende årsak til de øvrige innsparingene ved avdelingen.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Det totale sykefraværet gikk betydelig opp fra 2017 til 2018. Det var særlig langtidsfraværet som økte og da knyttet til noen få ansatte som var sykemeldte over lengre tid. Ved utgangen av året er situasjonen normalisert og avdelingen går inn i 2019 med et svært begrenset sykefravær.

Årsverk:

Det er en liten reduksjon i utførte årsverk fra 2017 til 2018 noe som skyldes et høyere sykefravær uten at det er tatt inn vikarer. Videre har variable årsverk gått noe opp som en følge av innstramminger i frister for avlegging av regnskap, og økt bruk av overtid som følge av dette.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2018, gav tilnærmet samme resultat som tilsvarende undersøkelse to år tidligere. Faktorene indre motivasjon og rolleklarhet gav en redusert skår, mens faktorene mestringsorientert ledelse, fleksibilitetsvilje og mestringsklima forbedret skåren. Mestringsorientert ledelse og mestringsklima var de to faktorene som var prioriterte fokusområder fra forrige undersøkelse. Det oppleves derfor som positivt at skåren ble forbedret på begge disse.

Tjenesteleverandør

Etter flere år med rammetrekk og ansettelses- og innkjøpsstopp, var de økonomiske vilkårene i opprinnelig budsjett for 2018 noe lettere. Innstramming av tidsfrist for regnskapsavleggelse samt en økning i sykefraværet, særlig i første halvår, bidro til et stort press på avdelingens medarbeidere.

Tjenesteleveranser til ulike interne og eksterne aktører, har allikevel vært tilfredsstillende både i omfang og kvalitet. Når ansettelses- og innkjøpsstoppen ble innført i begynnelsen av juli, måtte mange av avdelingens planlagte aktiviteter stilles i bero. Dette gjenspeiles også i avdelingens økonomiske resultat for året. Samtidig har det blitt gjennomført flere effektiviseringstiltak som bidrar til at avdelingen har kunnet utføre tjenestene på tross av et høyt sykefravær og derigjennom lavere bemanning. En god del menneskelige ressurser er også benyttet til arbeidet med etablering av nye Molde kommune fra 1. januar 2020. Særlig i andre halvår har dette arbeidet blitt intensivert.

Fremtidige utfordringer

Den altoverskyggende utfordringen for avdelingen i 2019, vil uten tvil være planleggingen og klargjøringen av nye Molde kommune innenfor økonomiområdet. Samtidig vil en kontinuerlig digitaliseringsprosess pågå og utfordre avdelingens begrensede personellressurser. Det vil være særdeles viktig i en slik omstillingsprosess at solid og riktig kompetanse kan beholdes og videreutvikles.

Om avdelingen

Avdelingen består av 5 ulike seksjoner som er ansvarlige for til dels svært ulike fagområder innen økonomiområdet.

Seksjon budsjett, økonomi og controll

Seksjonen står for kommunens budsjettarbeid som utføres i økonomiavdelingen, budsjettoppfølging, avviksrapportering og fagstøtte overfor avdelinger, enheter og foretak, utarbeidelse av årsrapport samt analyser og utredninger. Det økonomiske controlleransvaret er tillagt denne seksjonen.

Seksjon regnskap og finans

Seksjonen har ansvar for regnskapsføring for Molde kommune, Vestnes kommune, kommunens foretak og tolv andre selskap eller virksomheter. Videre har seksjonen ansvaret for forvaltning av kommunens finansielle aktiva og passiva.

Seksjon skatt

Seksjonen utfører de oppgavene på skatteområdet som staten har delegert til kommunen. Seksjonen utfører også alle oppgaver innenfor skatteområdet på vegne av kommunene Vestnes, Aukra, Midsund og Nesset. Seksjonen leverer videre tjenester innenfor området regnskapskontroll til Fræna kommune.

Seksjon lønn

Seksjonen har ansvaret for utbetaling av lønn til ansatte i Molde kommune, ansatte i tre kommunale foretak samt fem andre selskaper. Seksjonen er sentral i digitaliseringsarbeidet som grenser inn mot personalavdelingen.

Seksjon innkjøp

Seksjonen utgjør en felles innkjøpsfunksjon for kommunene Molde, Midsund, Nesset, Rauma og Aukra. Seksjonen har ansvaret for felles innkjøpsavtaler, rammeavtaler og kvalitetssikring av innkjøp i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser.

Direkte til side