Driftsavdelingen

Hovedtall

-0,1 %
Resultat
0,7 %
Andel av samlet driftsramme
13,1
Årsverk
6,1 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 44 825 7 949 8 765 10 550
Budsjett 46 406 7 974 8 977 10 541
Avvik 1 581 25 212 -9

Avdelingen hadde et merforbruk på 8 746 kroner i 2018.

Driften av avdelingen er stram, men tilpasses tilgjengelige ressurser. Uforutsette utgifter har gjort at ordinær drift er strammet inn og blant annet kompetanseheving har blitt prioritert bort.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefravær er ikke arbeidsrelatert.

Årsverk:

Økningen skyldes at det ble opprettet én stilling til støttesenter for kriminalitetsutsatte, som er finansiert av politiet.

Tildelingskontoret er blitt styrket med en stilling.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Medarbeiderundersøkelsen blir fulgt opp. Sammen med personalavdelingen planlegges det prosesser som omfatter kontor for tildeling og koordinering.Tjenesteleverandør

Det er stor etterspørsel etter kompetansen som tildelingskontoret besitter i interne prosesser og utviklingsarbeid. Samtidig skal behovet for daglig drift og saksbehandling ivaretas. Det arbeides med å organisere tjenesten slik at begge oppgavene ivaretas godt.

Fremtidige utfordringer

Dersom behovet for helse- og omsorgtjenester øker mer enn forutsatt, kan det gi utfordringer i saksbehandlerkapasitet i kontor for tildeling og koordinering.

Rammetrekk på 0,2 mill. kroner medfører nøktern drift. Dette betyr at kompetansehevende tiltak blir redusert til et minimum og at transport i tjeneste må reduseres ytterligere ved minimal bruk av private biler. Ansatte må koordinere enda mer bruken av bilene som er til disposisjon for avdelingen. Konsekvensen blir mindre fleksibilitet.

Om avdelingen

Kommunalsjef drift ivaretar oppgaven med ledelse, oppfølging, kontroll og kvalitetssikring av kommunens helhetlige drift og tjenesteproduksjon.

Kontor for tildeling og koordinering behandler søknader om helse- og omsorgstjenester, trygghetsalarm og kommunal bolig. Kontoret er koordinerende enhet og har ansvar for samhandlingen med sykehusene om ferdigbehandlede pasienter.

Direkte til side