Personal- og organisasjonsavdelingen

Hovedtall

7,7 %
Resultat
4,1 %
Andel av samlet driftsramme
62,4
Årsverk
2,8 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 19 870 51 752 55 476 57 179
Budsjett 20 455 52 781 58 535 61 926
Avvik 585 1 029 3 059 4 747

Avdelingen hadde et mindreforbruk på 4 747 261 kroner i 2018.

I hovedsak skyldes mindreforbruket innkjøpsstopp på bruk av digitaliseringsmidler på 2,0 mill. kroner. ROR-IKT gikk også med et mindreforbruk. Molde kommunes andel av mindreforbruket ble på 1,8 mill. kroner. Noe av mindreforbruket skyldes at avdelingen hadde vakanse i 2018, gjennomføring av effektiviseringer og avdelingen har vært aktiv med søknader på eksterne midler som har delfinansiert utviklingstiltak.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Avdelingen har lavt sykefravær. Medarbeiderne har arbeidet godt med å avlaste hverandre i krevende perioder.

Årsverk:

ROR-IKT har økt med 2,4 årsverk og seksjon organisasjonsutvikling og digitalisering har økt med 1,0 årsverk. Det har vært én lærling mer i 2018 enn i 2017. Ellers er det noen små justeringer på de andre seksjonene.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Undersøkelsen ga signal om at det ikke er alt som føles optimalt for medarbeiderne. Det har vært et stort arbeidspress på grunn av innkjøps- og ansettelsesstoppen og ekstra arbeid frem mot ny kommune. Avdelingen skal deles opp og fordeles på tre forskjellige stabsavdelinger i den nye kommunen. Seksjonslederne følger opp så godt det lar seg gjøre med gode tiltak.

Tjenesteleverandør

Avdelingen har arbeidet både med daglige kjerneoppgaver, utviklingsoppgaver og arbeid med ny kommune. Seksjonen dokument- og arkivtjeneste har hatt svært mange oppgaver innen digitalisering av fagsystemer og ny kommune. Personalutvikling og HMS har også hatt mange tilleggsoppgaver opp mot den nye kommunen. Dette har vært interessante oppgaver, men også belastende.

Det har vært stor etterspørsel etter digitaliseringsmidler til nytt IT-utstyr og digitaliseringsprosjekter, men siden innkjøpsstopp ble innført har det medført en del midlertidige løsninger og mulige gevinster i organisasjonen har ikke kommet i så stor grad som ønsket.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
IKT-investeringer Molde kommune 1036 1 586 2 000 414
Inventar renovering Storgata 31 1401 - 2 500 2 500
ROR-IKT – fellesinvesteringer 9260 11 727 15 908 4 181

IKT-investeringer Molde kommune

Det ble investert i velferdsteknologi og infrastruktur, men på grunn av innkjøpsstopp ble ikke alle IKT-investeringer gjennomført.

Inventar renovering Storgata 31

Renovering av Storgt. 31 ble forsinket, og dette medførte at innkjøp av inventar ble utsatt til 2019.

ROR-IKT – fellesinvesteringer

Noen ROR-IKT prosjekter som for eksempel sak- og arkivsystem ble forsinket.

Fremtidige utfordringer

Med nye digitale muligheter vil arbeidsprosesser bli endret i tiden som kommer. Det skal legges til rette for at innbyggere/brukere/tjenestemottakere skal få de mest tidsriktige tjenestene levert så effektivt som mulig. Avdelingen legger til rette for Smartby-satsing, der driverne er innbyggernes behov, bærekraft, samskaping og bruk av teknologi.

Personalpolitiske planverk og strategier er under utarbeidelse for nye Molde kommune for å oppnå enda bedre og mer effektive tjenester jamfør intensjonsavtalens mål.

Avdelingen hjelper enhetene med å synliggjøre både kvalitative og økonomiske gevinster av utviklingsprosjekter.

Ansatte må forberedes på de hyppige endringer som vil komme. Ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten må delta aktivt i prosesser for at nye Molde kommune skal realisere sine mål.

Molde kommune skal være en lærende organisasjon; det blir derfor viktig å lage god og nyttig intranettside i nye Molde kommune. Samarbeid, deling av informasjon, dokumentasjon kan da gjøres på et sted også fra mobil.

Avdelingen må prioritere oppgaver jamfør kost-/nytteprinsipp.

Om avdelingen

Personal- og organisasjonsavdelingen leverer støttetjenester til hele organisasjonen. Avdelingen har bestillerfunksjon for Molde kommune inn mot ROR-IKT. Gevinstene av tjenestene avdelingen leverer til organisasjonen, realiseres i møte med sluttbruker på det enkelte fagområde.

Avdelingen har ansvar for mange fagområder i stab, herunder leder- og medarbeiderutvikling, HMS, organisasjonsutvikling, Lean, digitalisering, dokumentforvaltning og arkiv, politisk sekretariat, skjenke- og serveringsbevilling, førstelinjetjeneste, samt andre administrative og politiske fellesfunksjoner. Til avdelingen hører også hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, lærlingordningen og ansatte i ROR-IKT.

Direkte til side