Plan- og utviklingsavdelingen

Hovedtall

10,8 %
Resultat
1,6 %
Andel av samlet driftsramme
22,8
Årsverk
6,9 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 18 283 18 660 19 861 21 736
Budsjett 19 500 20 285 22 854 24 368
Avvik 1 217 1 625 2 993 2 632

Avdelingen hadde et mindreforbruk på 2 632 109 kroner i 2018.

Hovedårsaken til resultatet er lavere lønnsutgifter grunnet vakante stillinger. Avdelingen startet året med tre vakante stillinger. To av stillingene ble besatt i mai og august 2018.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet har i en årrekke vært lavt. Sykefraværet gikk opp i 2018 grunnet langtidsfravær.

Årsverk:

Utførte årsverk har holdt seg stabilt siden 2017. Utviklingen gjennom året var en reduksjon de første månedene og en økning de siste månedene. Dette har sammenheng med at rådgiver samferdsel begynte i nyopprettet stilling i mai 2018, samt at planlegger i vakant stilling i seksjon arealplan og landbruk først startet i august 2018.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Avdelingen hadde god svarprosent (81,0 pst.) på undersøkelsen. Resultatet fra forrige undersøkelse viste positiv utvikling for fire av de ti faktorene, mens to viste negativ utvikling. Samlet gjennomsnitt var det samme som sist (4,2 av 5,0 mulige).

Plan- og utviklingsavdelingen opphører som egen avdeling fra 1. januar 2020 og de ansatte blir fordelt på tre sektorer og to stabsavdelinger. Som en følge av dette blir det ikke en felles oppfølging av undersøkelsen i avdelingen.

Tjenesteleverandør

2018 har som tidligere år vært preget av stor aktivitet. Viktige oppgaver som har vært prioritert, er utarbeiding av helse- og omsorgsplan og skolebruksplan. Disse planene inngår i kommunal planstrategi som kommunestyret vedtok i november 2016. Helse- og omsorgsplanen ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2018. Planen ser hele helse- og omsorgssektoren samlet og skal blant annet vise hvilke grep kommunen må gjøre for å møte utfordringene med økende antall eldre. Tidlig innsats og mestring er sentralt i planen som også inneholder tiltak med utviding av Råkhaugen omsorgssenter med inntil 32 plasser. Arbeidet med skolebruksplanen er litt forsinket. Forslaget ble sendt på høring høsten 2018. Det er lagt opp til at planen skal behandles av kommunestyret i mars 2019. Viktige element i planen er vurdering av kretsgrenser og situasjonen i østre del av bysentrum. Forslaget innebærer bygging av ny skole i Årølia. Skolen skal stå ferdig i 2021.

Flere andre oppgaver som trafikksikkerhetsplan og hovedplan vann og avløp startet i 2018. Planarbeidet bærer ellers preg av etablering av nye Molde kommune. I 2018 ble det gjort arbeid for å koordinere planstrategiene i de tre kommunene til ny kommune er etablert. Etablering av ny kommune har ført til at oppstarten med kommuneplanens samfunnsdel og arealplan del to er skjøvet ut i tid. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for nye Molde kommune vil starte i februar 2019.

Avdelingen har rollen som byggherre for Sjøfronten. Arbeidet med Sjøfronten 1 er i samsvar med tidsskjema som innebærer ferdigstilling i 2019. Sjøfronten 3 er etter skjema. Dette skyldes ekstra arbeid for å gjennomgå kostnadene og finne nye løsninger. Sjøfronten 3 vil ventelig være ferdig våren 2020. Forsinkelsen i Sjøfronten 3 førte til at arbeidet med Sjøfronten 2 ikke kom i gang i 2018. Dette arbeidet starter i januar 2019.

I 2018 vedtok kommunestyret å rive Idrettens hus for å bygge et nytt bygg. Nye Idrettens hus kompletterer Molde idrettspark som vil bestå av Træffhuset med Rekneshallen og Molde arena, Reknesbanen og nye Idrettens hus med uteområde. Molde idrettspark vil gi økt kapasitet og samle store deler av organiserte og flere egenorganiserte tilbud i kommunen.

Avdelingen har vært sentral i Byregionprogrammet i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Programmet ble avsluttet i 2018 der det ble gitt tilskudd til ti ulike prosjekt i regionen for å styrke næringsliv og redusere sårbarhet. Møre og Romsdal fylkeskommune har siden 2014 drevet prosjektet "Byen som regional motor". Prosjektet har siden oppstarten gitt tilskudd til flere byutviklingsprosjekt. I 2018 fikk kommunen tilskudd til syv prosjekt, tre av disse i samarbeid med næringsliv og høgskolen.

Realisering av nytt sykehus på Hjelset gir kommunen oppgaver. Planlegging av ny brannstasjon og tilrettelegging for bygging av infrastruktur kom i gang i 2018. Innledende forhandlinger om eventuelt kjøp av hele eller deler av sykehusområdet på Lundavang startet i 2018.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Diverse erverv og tiltak 4004 - 600 600
Flytting av øvingsanlegg 1039 2 818 4 700 1 882
Gang- og sykkelveg Bolsøya 1045 1 049 250 -799
Infrastruktur Bolsøya 1037 - 500 500
Infrastruktur Årødalen 4985 2 042 3 200 1 158
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 1042 - 3 650 3 650
Nytt SNR – grunnerverv Hjelset 1043 - 15 000 15 000
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 4001 19 218 50 000 30 782
Opparbeidelse tomtefelt næring 4003 634 1 000 366
Sentrumstiltak 4005 - 250 250
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) 1122 58 796 70 000 11 204
Sjøfronten 2 1107 - 4 000 4 000
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) 1100 10 063 30 000 19 937
Sykkelparkering skoler 1044 18 2 700 2 682
Årølivegen øst 4060 - 2 000 2 000

Diverse erverv og tiltak

Midlene skal i hovedsak nyttes til kjøp av mindre areal som måtte dukke opp gjennom året. I 2018 ble ikke noe av midlene brukt.

Flytting av øvingsanlegg

Ny kryssløsning i Årødalen fører til at øvingsanlegget til brann- og redningstjenesten må flyttes. Prosjektet er noe forsinket og vil være ferdig våren 2019.

Gang- og sykkelveg Bolsøya

Prosjektering av gang- og sykkelveg på Bolsøya er gjennomført. Prosjekteringen har en merkostnad på 0,8 mill. kroner. Prosjektet har en langt høyere investeringskostnad enn først antatt og byggingen av gang- og sykkelvegen er ikke prioritert i kommunens vedtatte investeringsbudsjett.

Infrastruktur Bolsøya

Prosjektet ble ikke startet i 2018. Dette har sammenheng med mange oppgaver i avdelingen og prioritering mellom oppgavene. Midlene er videreført i 2019.

Infrastruktur Årødalen

Dette er et felles prosjekt mellom Molde Vann og Avløp KF og basisorganisasjonen. Prosjektet vil avsluttes i første halvår 2019.

Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune

Budsjettposten skal dekke mindre investeringer kommunen får som følge av etablering av nytt sykehus på Hjelset. Det er ikke benyttet midler i 2018. Kommunen vil få flere utfordringer fremover, der oppstarten av prosjekt kan finansieres av disse midlene.

Nytt SNR – grunnerverv Hjelset

Arbeidet med å erverve tomteareal for boligbygging på Hjelset kom ikke i gang i 2018.

Opparbeidelse av tomtefelt boliger

Kommunen arbeider med å utvikle flere tomtefelt. De to største er Elgsåslia og Kringstad. Arbeidet med infrastruktur i Elgsåslia startet i 2018, mens arbeidet på Kringstad vil starte sommeren 2019. Andre boligfelt er Nesbøen på Kleive og Hasleliåsen på Skåla, det siste i samarbeid med privat utbygger.

Opparbeidelse tomtefelt næring

Kommunen har en aktiv rolle i utvikling av næringsareal. I 2018 ble det brukt 0,6 mill. kroner til dette.

Sentrumstiltak

Budsjettposten skal dekke mindre investeringer i sentrum. I 2018 ble kostnadene til slike tiltak finansiert av egne prosjekt (investering og "Byen som regional motor").

Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)

Sjøfronten inkluderer utbygging av kaifronten fra Storkaia til fergekaia. Sjøfronten 1 inkluderer området fra Storkaia til og med Torget. Arbeidet i 2018 omfattet kaidelen av prosjektet, mens Torget vil bli ombygd i 2019. Prosjektet skal være ferdig i 2019.

Sjøfronten 2

Oppstarten av arbeidet ble forskjøvet til 2019 grunnet utfordringen med å realisere Sjøfronten 3. Sjøfronten 2 inkluderer området fra Torget til elvemoloen.

Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen)

Anbudsinnhentingen viste langt høyere kostnader enn i forprosjektet. Det ble nødvendig å gå gjennom prosjektet på nytt. Kommunestyret vedtok ny ramme for prosjektet med 60,0 mill. kroner i desember 2018. Arbeidet med bruene over Moldeelva startet i 2018, mens arbeidet med moloen kommer først i gang i 2019. Prosjektet står ventelig ferdig våren 2020.

Sykkelparkering skoler

Kommunen har fått tilskudd på 50 pst. for å etablere flere sykkelstativ på skolene. Plassering av stativene er noe forsinket i tid.

Årølivegen øst

Planlegging av ny kryssløsning mellom vegen fra Årølia og E39 i øst kom ikke i gang i 2018 grunnet prioritering av andre prosjekt.

Fremtidige utfordringer

Plan- og utviklingsavdelingen blir omorganisert som følge av etableringen av nye Molde kommune fra 1. januar 2020. Oppgavene som avdelingen har, blir fordelt mellom de tre nye sektorene og to stabsavdelinger. Arbeidet med arealplaner og by- og stedsutviklingstiltak, er lokalisert til sektoren teknisk, plan, næring og miljø, likeså arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Avdelingens arbeid med å koordinere strategisk utviklingsarbeid i kommunen opphører. Endringen vil prege avdelingen i 2019. Det er en klar målsetning å videreføre arbeidet i avdelingen på best mulig måte gjennom året.

Kommunestyret vedtok kommunal planstrategi i møte i november 2016. Planstrategien er ikke en enkel plan, men en oversikt over strategiske planer som skal utarbeides i planperioden for at kommunen skal sikre innbyggerne gode og fremtidsrettede tjenester. Planstrategien inneholder 22 ulike planer både innen arealbruk, klima og tjenesteutvikling. Det er lagt vekt på å utvikle godt koordinerte planer. Planstrategien er ambisiøs og det er nødvendig med prioritering av ressursene i avdelingen.

Fellesnemnda for nye Molde kommune har opprettet en arbeidsgruppe for å koordinere planstrategiene frem til den nye kommunen er etablert. En ny og felles planstrategi bør behandles av kommunestyret i nye Molde kommune innen utgangen av 2020. Kommuneplanens samfunnsdel gir klare føringer for mål og prioriteringer. Arbeidet med samfunnsdelen for nye Molde kommune starter i februar 2019 og skal være avsluttet høsten 2020. Det meste av planarbeidet blir nå gjort som forberedelse til den nye kommunen. Arbeidet med trafikksikkerhetsplan og hovedplan vann og avløp er organisert som felles planarbeid for dagens tre kommuner.

Nasjonal transportplan (NTP) ble vedtatt av Stortinget i juni 2017. Planen inneholder en rekke store prosjekt som skal realiseres i kommunen. Arbeidet med ny E39 Lønset–Hjelset skal starte i 2019 og ferdigstilles i 2022. Bypakke Molde skal ifølge forslag til handlingsplan for NTP realiseres fra 2023. Det tredje store prosjektet, Møreaksen, skal ifølge handlingsplanen starte i 2024. Prosjektene fører til store utfordringer for kommunen.

Byggestart for Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR), Hjelset er utsatt til november 2019. Det nye sykehuset skal åpne 2023/2024. Realiseringen av det nye sykehuset innebærer at sykehusaktiviteten på Lundavang blir avsluttet. Det er startet forhandlinger med Helse Møre og Romsdal HF med tanke på eventuelt kjøp av hele eller deler av sykehusområdet. Forhandlingene blir avsluttet til sommeren 2019. Lundavang er et stort transformasjonsområde og vil gi mange muligheter. Kommunestyret har vedtatt i kommunedelplanens arealdel Strande–Aukra grense at det skal utarbeides områdeplan for området.

Sjøfronten er et viktig byutviklingsprosjekt. Planleggingen av den siste delen, Sjøfronten 2, starter i januar 2019. Det er en målsetning at en samlet Sjøfront skal stå ferdig i 2021/2022. Realisering av de tre
Sjøfront-prosjektene gir avdelingen betydelige oppgaver.

Det er i tillegg høy aktivitet og store ambisjoner på flere områder. Det er en utfordring for avdelingen å gjøre riktig prioritering av kompetanse og kapasitet.

Om avdelingen

Plan- og utviklingsavdelingen skal ivareta kommunens helhetlige planlegging, samt legge strategier for utvikling av kommunens tjenester og tjenesteapparat. Folkehelsearbeid skal være sentralt i all planlegging. Avdelingen har også særskilte oppgaver innen beredskapsarbeidet og grunnerverv til bolig- og næringsformål.

Avdelingen har fem seksjoner

  • fagseksjon barnehage
  • fagseksjon skole
  • fagseksjon pleie og omsorg
  • seksjon arealplan og landbruk
  • seksjon utvikling

Direkte til side