Rådmannen

Hovedtall

48,0 %
Resultat
1,0 %
Andel av samlet driftsramme
8,1
Årsverk
1,4 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 5 956 7 317 7 568
Budsjett 6 432 11 758 14 545
Avvik 476 4 441 6 977

Avdelingen hadde et mindreforbruk på 6 977 319 kroner i 2018.

Regionsentertilskudd på 4,4 millioner ble lagt til budsjettområdet og ble ikke brukt innen årets slutt. Forøvrig bidro vakanse gjennom hele året, salg av tjenester til nye Molde kommune og praktisering av innkjøpsstoppen til mindreforbruket.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet er lavt og det har ikke vært behov for spesifikke tiltak.

Årsverk:

Utførte årsverk har økt fra 5,4 i 2016 til 8,2 i 2018. Det har vært behov for å styrke prosjektorganisasjonen for nye Molde kommune samt å delfinansiere topplederstillingene for den nye kommunen. Dette er årsaken til økningen i årsverk.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Ansatte har deltatt i medarbeiderundersøkelsen, men det er for få i utvalget til å presentere og tolke resultatet.

Tjenesteleverandør

Utviklingen av den nye kommunen har krevd betydelige ressurser i 2018. Prosjektorganisasjonen er blitt styrket og de nye topplederne ble ansatt sommeren 2018.

Fremtidige utfordringer

Det skal hentes ut effektiviseringsgevinst ved etableringen av nye Molde kommune. Blant annet forventer rådmannen å spare lønnsutgifter ved naturlig avgang og gjennom samordning av oppgaver og funksjoner. Budsjettert besparelse er på 3,0 mill. kroner i 2020 og ytterligere 3,0 mill. kroner i 2021. Rammekuttet blir fordelt på stabsavdelingene på et senere tidspunkt.

KOSTRA

4 267 4 382 4 432 4 850
3 541 3 651 3 748 4 149
3 715 3 750 4 000 4 083
Netto driftsutgifter administrasjon og styring per innbygger, konsern

Indikatoren viser hvor mye av de frie inntektene som blir brukt til administrasjon og styring per innbygger. I indikatoren inngår administrativ ledelse, politisk styring, kontroll og revisjon, stab- og støttefunksjoner, forvaltningsutgifter til eiendomsforvaltning og administrasjonslokaler.

Studier har vist at kommuner tolker og definerer administrasjon ulikt i KOSTRA. Det innebærer at tallene ikke er direkte sammenlignbare mellom alle kommuner og er beheftet med noe usikkerhet. For å få mest mulig korrekte og sammenlignbare tall for Molde kommune er tallene korrigert. Nytt fra 2017 er at inntekter og utgifter knyttet til fellesnemda for nye Molde kommune er korrigert ut. Dette gir da en mer riktig tidsserie.Tallene viser at Molde kommune gjennomgående bruker mindre per innbygger enn landsgjennomsnittet. Dette er naturlig ut fra at Molde kommune er en relativt stor kommune og dermed har stordriftsfordeler og flere personer å fordele utgifter til administrasjon og styring på. Fra å bruke mer enn kommunegruppe 13 på administrasjon og styring i 2017 bruker Molde kommune mindre enn kommunegruppe 13 i 2018.

Mer detaljerte tall for den konkrete indikatoren fremgår av tabellen under. Sammenlignet med kommunegruppe 13, som i gjennomsnitt har flere innbyggere, er det naturlig at Molde kommune har høyere netto driftsutgifter. Tallene viser at Molde kommune ligger litt under kommunegruppe 13 når det gjelder politisk styring. Netto driftsutgifter til kontroll og revisjon ligger Molde kommune noe over både kommunegruppe 13 og landet uten Oslo. Molde kommune lå over kommunegruppe 13 på administrasjonsutgifter i 2017, men i 2018 har Molde kommune lavere utgifter til administrasjon per innbygger.

Tallene for administrasjonslokaler viser at Molde kommune har større utgifter per innbygger enn kommunegruppe 13. Store deler av utgiftene til administrasjonslokaler i Molde kommune er husleie betalt til Molde kommunale pensjonskasse. I 2017 ble utgifter til administrasjonslokaler redusert, men de økte igjen i 2018 og avstanden til de to sammeligningsgruppene økte igjen. I hovedsak skyldes økningen avskrivninger og lønnsutgifter som hører hjemme under andre funksjoner. Dette vil bli nærmere undersøkt og rettet opp i 2019.

Netto driftsutgifter administrasjon og styring per innbygger, konsern

Netto driftsutgifter administrasjon og styring per innbygger, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Politisk styring*** 236 274 254 262 296 271 381 404 392
Kontroll og revisjon* 121 115 126 65 63 64 102 102 100
Administrasjon*** 2 649 2 855 2 879 2 748 2 743 3 130 3 290 3 287 3 682
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 200 255 265 251 280 303 258 271 295
Administrasjonslokaler** 544 501 560 324 367 382 351 368 381
Sum administrasjon og styring* 3 750 4 000 4 083 3 651 3 748 4 149 4 382 4 432 4 850
* Netto driftsutgifter til kontroll og revisjon er korrigert slik at Molde kommune får riktig eierandel i interkommunale samarbeid.
** Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler er korrigert og samsvarer derfor ikke med SSB sine tall for Molde kommune. Samlede netto driftsutgifter til administrasjon og styring er korrigert tilsvarende (gjelder 2015 og 2016).
*** Nye Molde kommune er korrigert ut slik at tallene er mer sammenlignbare med kommunegruppe 13 og landet uten OSLO.

Om avdelingen

Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer og har rollen som den sentrale premissleverandøren til politikerne. Samtidig har rådmannen ansvaret for at politiske vedtak blir iverksatt.

Kommunikasjonssjef og digital kommunikasjonsrådgiver bistår med kommunikasjonsfaglige oppgaver. Publikum skal oppleve at de har reell dialog med kommunen og at det er lett å engasjere seg og gi innspill. I samarbeid med øvrige stabsavdelinger, driftes kommunens nettsider, intranettet, planportal, sosiale medier med mer.

Kommuneadvokaten er prosessfullmektig for kommunen i alle saker for retten og fylkesnemnda. Videre er kommuneadvokaten juridisk rådgiver for folkevalgte organ, rådmannen og kommunens øvrige enheter. Det ytes også tjenester til interkommunale samarbeidsordninger og nabokommuner i henhold til inngåtte avtaler.

Prosjektorganisasjonen nye Molde kommune er en del av resultatområdet rådmannen. Les mer om nye Molde kommune.

Direkte til side