Brann- og redningstjenesten

Hovedtall

-1,4 %
Resultat
1,5 %
Andel av samlet driftsramme
43,1
Årsverk
1,4%
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 21 922 20 478 22 754 22 702
Budsjett 20 674 20 547 21 737 22 395
Avvik -1 248 69 -1 017 -307

Enheten hadde et merforbruk på 306 520 kroner i 2018.

Avviket skyldes i hovedsak merforbruk i feie- og tilsynstjenesten på 0,25 mill. kroner. Feiing og tilsyn er et selvkostområde og beløpet skal dekkes inn igjen i løpet av 2019.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet ved enheten var på 1,4 pst. 2018, noe som er lavt og godt under enhetens egen målsetting om et sykefravær under 5,0 pst. Det har tidligere vært en del langtidsfravær og dette har det derfor vært spesielt fokus på ved enheten. Det kan virke som tiltakene har hatt god effekt, og det vil derfor fortsatt være viktig å sørge for å videreføre tiltak for å forebygge langtidsfravær.

Årsverk:

Utførte årsverk har økt med 2,8 årsverk. Dette skyldes at sykefravær i årsverk er redusert med to årsverk, samtidig som bemanning på feiing er økt. På feiing skyldes økningen utvidet ansvarsområde ved innføring av krav om feiing og tilsyn ved fritidseiendommer. Det ble i tillegg til dette også i 2016 inngått avtale med Nesset kommune om utførelse av feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Som følge av blant annet høy aktivitet i forbindelse med salg av kurs ble det også behov for en del ekstrahjelp i 2018.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor

Enheten hadde en god svarprosent, og resultatet er i gjennomsnitt noe høyere enn landet. Enhetens arbeidsmiljøutvalg har fått presentert resultatet og det skal arbeides med å velge hvilke faktorer det skal fokuseres på for videre oppfølging.

Tjenesteleverandør

Brann- og redningstjenesten har i det store og hele levert tjenester og oppgaver i tråd med gjeldende krav og tjenestebeskrivelse. Gjennom midler fra Gjensidigestiftelsen og «brannløftet», har det også i 2018 vært rom for en kvalitetsheving av tjenestene. Det vises da spesielt til det tverretatlige prosjektet «Trygg hjemme» som er finansiert av Gjensidigestiftelsen og «brannløftet».

Feiervesenet har de siste to årene fått utvidet sitt ansvarsområde, og sammen med vakanser har dette ført til at man ikke har fått utført alt arbeidet som har vært planlagt. I 2018 ble det derfor nødvendig å utføre en del arbeid ved bruk av overtid for å utføre tjenesten uten å ansette flere feiere.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Bil kursavdelingen 4136 320 300 -20
Ny brannbil 4137 - - -
RIUA – diverse utstyr 4170 1 356 1 270 -86

Bil kursavdelingen

Ny bil tilpasset behovet til kursavdelingen ble anskaffet i 2018. Bilen er en minibuss som blir mye brukt til transport av kursdeltakere mellom hovedbrannstasjonen og øvingsanlegget i Årødalen.

Ny brannbil

Prosessen med anskaffelse av ny brannbil ble oppstartet i 2018. Selve anskaffelsen vil skje i 2019.

RIUA – diverse utstyr

Diverse utstyr til håndtering av akutt forurensning ble anskaffet i henhold til investeringsplan med et merforbruk på 0,1 mill. kroner.

Fremtidige utfordringer

I løpet av 2019 er det målsetting om at nytt regionalt brann- og redningsvesen blir etablert. Kommunene som deltar i dette arbeidet er Aukra, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Gjemnes, Sunndal og Tingvoll. Dette er et ressurskrevende arbeid som vil påvirke driften til enheten i 2019.

Det er forventninger om at etablering av nytt regionalt brann- og redningsvesen etter hvert vil gi en høyere kvalitet på tjenesten for alle innbyggerne i samarbeidskommunene.

KOSTRA

643 688 697 739
702 747 765 814
795 766 845 817
Netto driftsutgifter beredskap per innbygger, konsern

Indikatoren viser netto driftsutgifter per innbygger til beredskap mot branner og andre ulykker. Som diagrammet viser, har Molde i perioden ligget over kommunegruppe 13 og landet uten Oslo. I 2018 er netto driftsutgifter redusert i Molde og økt i kommunegruppe 13, som gjør at Molde i 2018 lå på nivå med kommunegruppe 13.

Netto driftsutgifter består av utgifter redusert for inntekter. Og det er særlig det store omfanget av salg til andre som skiller Molde fra kommunegruppe 13. Molde har et salg på 429 kroner per innbygger mot kommunegruppe 13 som har et salg på 235 kroner per innbygger. I Molde er det salg av både tjenester til nabokommuner, alarmformidling, brannvernopplæring og restverdiredning. Hovedgrunnen til at netto driftsutgifter går ned i 2018 er at inntektene i Molde har økt.

Kommuner som har tettsted med mer enn 20 000 innbyggere må ha kasernerte vaktlag. Det er ikke krav til ytterligere økning i beredskapsstyrken før tettstedet passerer 50 000 innbyggere. Det vil si at både større og mindre kommuner i kommunegruppe 13 har samme krav til beredskapsstyrke som Molde kommune.

Molde kommunes geografi og krav til innsatstid medfører at Molde kommune må ha deltidsstasjoner på Kleive og Skåla, samt hjelpemannskap på Sekken. Dette utgjør 1,3 mill. kroner i Molde. Det er ikke kjent hvilke andre kommuner i kommunegruppe 13 som også har deltidsstasjoner og hjelpemannskap.

Det kan også se ut til at det er investert mer i Molde kommune enn i kommunegruppe 13 de siste årene. Avskrivningene i Molde kommune ligger 61 pst. over kommunegruppe 13. Dette utgjør en merutgift på 0,8 mill. kroner i forhold til kommunegruppe 13.

Andre nøkkeltall, konsern

Andre nøkkeltall, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Andel A-objekter som har fått tilsyn 36,7 10,9 43,8 54,4 48,5 41,9 52,1 45,8 43,0
Andel piper feiet 21,6 5,8 8,1 32,5 33,4 25,7 33,8 32,3 27,3
Antall bygningsbranner per 1 000 innbyggere 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
Årsgebyr for feiing og tilsyn 396 396 428 392 391 362 441 453 431

Om enheten

Enhetens oppgaver og arbeidsområder er i hovedsak definert i brann- og eksplosjonsvernloven § 11.

Beredskapsavdelingen

Ansvarsområdet er Molde kommune, Aukra kommunes fastlandsdel og deler av Fræna kommune. I tillegg har avdelingen fagansvar for Aukra, Eide, Midsund og Nesset kommuner. Avdelingen er innsatsstyrke i forbindelse med brann, trafikk- og arbeidsulykker, akutt forurensning, uhell på sjø og andre ulykker der det er bestemt. Avdelingen innbefatter også alarmsentralen samt egen kursansvarlig.

Forebyggende avdeling

Ansvarsområdet er Aukra, Eide, Molde, Midsund og Nesset kommuner, samt delvis Fræna kommune. Hovedoppgaven er risikobasert forebyggende arbeid, samt å drive med motivasjons- og informasjonsarbeid for å forebygge brann. Avdelingen innbefatter også feiervesenet som har ansvar for å utføre tilsyn med fyringsanlegg og feiing. Dette gjelder kommunene Midsund, Molde, Aukra og Nesset.

.

Direkte til side