Byggesak og geodata

Hovedtall

130,8 %
Resultat
0,1 %
Andel av samlet driftsramme
13,4
Årsverk
6,2 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap -919 -854 984 -340
Budsjett 1 451 609 1 536 1 104
Avvik 2 370 1 463 552 1 444

Enheten hadde et mindreforbruk på 1 444 450 kroner.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere lønnsutgifter enn budsjettert, samtidig som gebyrinntektene var høyere enn budsjettert på byggesak. Byggesak produserte 602 vedtak i 2018 mot 462 vedtak i 2017, noe som gir større inntekter.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Sykefraværet er det samme som i 2017 med 6,2 pst. Hovedsaklig skyldes dette langtidsfravær som ikke er arbeidsrelatert. Målsettingen er at sykefraværet skal ligge under 6,0 pst. og det jobbes med å nå dette ved å ha fokus på mestringsorientert ledelse, ansvarliggjøring og tett oppfølging av medarbeidere.

Årsverk:

Det har vært en liten økning i utførte årsverk fra 2017 til 2018, dette skyldes at det i 2018 ble ansatt en ny byggesaksbehandler. Det jobbes for at sykefraværet holdes lavt og at økningen i utførte årsverk dermed vil gi høyere tjenesteproduksjon og raskere svar på søknader.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Byggesak og geodata fikk et snittresultat på 4,3 på medarbeiderundersøkelsen. Skalaen er fra 1 til 5, hvor 5 er beste skår. Dette er en liten forbedring fra tilsvarende undersøkelse i 2016. Enheten er i gang med å utarbeide tiltak på bakgrunn av undersøkelsen som skal ha spesielt fokus det neste året.

Tjenesteleverandør

Byggesak ferdigstilte 602 byggesaker i 2018. I tillegg kommer ferdigattester og midlertidige brukstillatelser og et stort antall forespørsler som er besvart. Geodata gjennomførte 70 oppmålingsforretninger og 36 seksjoneringer. Som følge av kommunesammenslåing i 2020 må det gjøres forberedelser og rydding i matrikkelen. Dette arbeidet har geodata brukt mye tid på i 2018.

Det jobbes med å adressere alle veier i kommunen og ved utgangen av 2019 har 94,3 pst. av alle veiene i kommunen fått navn. Det er også startet et arbeid med endring av noen veinavn som følge av kommunesammenslåingen.

Høsten 2018 startet enheten et Lean-prosjekt som skal se på samspillet med alle aktører som har en rolle i en byggesak. Hensikten er at man i fellesskap skal jobbe for raskere og bedre byggesaksbehandling. Det er blitt gjennomført 3 møter hvor det kom innspill fra byggebransjen, politikere og internt i kommunen. Dette arbeidet vil fortsette i 2019 og ende opp i noen konkrete forbedringsforslag som skal iverksettes.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Skanning av byggesaksarkiv 4330 2 473 1 760 -713

Skanning av byggesaksarkiv

Byggesaksarkivet blir scannet og digitalisert av Dansk Scanning etter en anbudskonkurranse. I forhold til vedtatt budsjett, er det et merforbruk på 0,7 mill. kroner. Dette skyldes hovedsaklig mva for innførsel av tjenester som beskrevet i budsjett 2019. Arbeidet blir avsluttet første halvdel av 2019, og blir gjennomført i samsvar med kontrakten og investeringsrammen på kr 2,8 mill. kroner.

Fremtidige utfordringer

Å rekruttere og beholde kompetanse er avgjørende for å kunne levere gode tjenester til rett tid. Tilgangen på kvalifiserte søkere er tilfredsstillende, men det er fortsatt en utfordring å balansere ønsket om god og tilstrekkelig kompetanse, med god økonomistyring. Tjenesteproduksjonen ved enheten har vært og er sårbar for lengre fravær som sykdom og eventuelle oppsigelser.

Kommunesammenslåingen i 2020 krever samkjøring av tre fagmiljø og tilrettelegging slik at tjenester innenfor byggesak og geodata kan tilbys på samme nivå i hele den nye kommunen.

KOSTRA

Utvalgte nøkkeltall

Både byggesak og geodata er tjenester som i stor grad er gebyrbelagt, og kommunen bruker lite av sine frie inntekter til å levere tjenestene. Selvkostgraden i byggesaker var for Molde kommune i 2018 beregnet til 99 pst.

Saksbehandlingstiden for byggesaker med tre ukers frist gikk ned fra 39 til 26 dager i Molde i 2018. Samtidig økte antall behandlede byggesøknader fra 306 til 404 i 2018. Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig har i tidligere år vært høyere i Molde enn kommunegruppe 13, men er etter en endring i gebyrregulativet blitt lavere enn kommunegruppe 13. Landet uten Oslo har fremdeles vesentlig lavere byggesaksgebyr enn Molde og kommunegruppe 13. Standardgebyr for oppmålingsforretning er høyere i Molde enn både kommunegruppe 13 og landet uten Oslo.

Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Saksbehandlingstid for byggesaker med tre ukers frist 20 39 26 17 18 16 16
Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig i kroner 23 250 23 650 22 000 21 960 23 695 24 122 12 615 13 662 14 241
Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt på 750 kvm. 27 100 27 100 27 800 21 304 22 886 23 444 16 830 17 502 18 193
Andel av innvilgete byggesøknader med dispensasjon fra plan (prosent) 25 25 35 26 21 22 22 18 20
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) 111 73 99 94 96 92 86 86 81
Behandlede byggesøknader i alt (antall) 389 306 404

Om enheten

Byggesak

 • byggesaksbehandling og eiendomsdeling etter plan- og bygningsloven
 • tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven
 • Byggesak behandler årlig 500–600 søknadspliktige tiltak etter delegert fullmakt, herunder også dispensasjonssøknader, korrigerte søknader og klager.

  Geodata

  Geodata gjennomfører rundt 100 kart- og oppmålingsforretninger i løpet av året. I tillegg kommer saksbehandling knyttet til seksjonering, adressering og vedlikehold av kommunens kartdata.

  Eiendomsskatt

 • forberedelse av saker til nemndsbehandling
 • ajourføring av register
 • service overfor publikum
 • Direkte til side