Molde bydrift

Hovedtall

4,2 %
Resultat
1,1 %
Andel av samlet driftsramme
29,3
Årsverk
6,3 %
Sykefravær
(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Avviksforklaring

Økonomi

(Beløp i 1 000 kroner)

Merforbruk/mindreforbruk

Merforbruk/mindreforbruk
2015 2016 2017 2018
Regnskap 8 573 8 881 11 438 15 238
Budsjett 9 411 8 240 13 513 15 914
Avvik 838 -641 2 075 676

Enheten hadde et mindreforbruk på 676 191 kroner i 2018.

Det meste av mindreforbruket skyldes redusert aktivitet på det kommunale vegnettet. Det har gjennom hele året vært redusert bemanning på vegnettet da enheten har hatt flere langtidssykemeldinger. Det har ikke blitt satt inn vikarer. Enheten reduserte også asfaltering med 0,5 mill. kroner som et tiltak for å oppnå mindreforbruk i enheten. Enheten har også brukt mindre innleide tjenester til drift og vedlikehold av vegnettet, da enheten fikk en merkostnad på 0,6 mill. kroner for utbedringer av Margareta Dahls gate.

Parkering har et merforbruk på 0,3 mill. kroner. Enheten hadde budsjettert med reasfaltering av en hall i parkeringshuset som ikke ble utført. Inntektene i parkeringshuset ble 0,3 mill. kroner høyere enn budsjettert. Parkering i dagen hadde imidlertid et merforbruk på 0,9 mill. kroner. Det meste av merforbruket skyldes reduserte inntekter i sentrum, samt reduserte inntekter fra Romsdal Parkering AS grunnet forsinkelser i utbytting av privatrettslige skilt.

Redusert aktivitet på det kommunale vegnettet har medført noe redusert drift og således kvalitet redusert på det kommunale vegnettet.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Sykefravær:

Enhetens samlede sykefravær i 2018 var 6,3 pst.. Dette er en økning på 0,6 pst. fra 2017, men sykefraværet er fortsatt lavt i enheten. Endringen skyldes i hovedsak noe økning i langtidsfraværet. Noe av langtidsfraværet er arbeidsrelatert som en følge av omorganisering i enheten. AMU jobber godt i enheten, og det er satt i gang tiltak i samarbeid med bedriftshelsetjeneste og ekstern konsulent.

Årsverk:

Enhetens utførte årsverk er redusert med 2,2 årsverk. Dette skyldes i hovedsak at det i mindre grad enn tidligere er innleid vikar ved sykefravær. I tillegg ble en stilling stående vakant i fire måneder.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Svarprosenten på medarbeiderundersøkelsen var 78,6 pst. Enheten hadde lavest resultat innenfor mestringsorientert ledelse og relevant kompetanseutvikling. Enheten har vært gjennom en krevende omorganiseringsprosess som preger resultatene i rapporten. Det er imidlertid satt i gang et arbeidsmiljøprosjekt med bedriftshelsetjenesten. I tillegg benytter enheten innleid konsulent, som jobber både med ledelsen og med ansattgruppen i Molde bydrift.

Tjenesteleverandør

Molde bydrift har stort sett klart å levere den kvaliteten som forventes av enheten. På grunn av noe redusert aktivitet på det kommunale vegnettet, er imidlertid enheten på etterskudd med vegetasjonsrydding langs veg samt kantslått. Enheten reduserte også reasfaltering av parkeringshuset og kommunale veger med 0,7 mill. kroner for å oppnå mindreforbruk i enheten.

Som en følge av redusert drift og vedlikehold av vegnettet, kan enheten få økte driftsutgifter da enheten må ta igjen etterslepet.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Biler og maskiner 4016 1 930 2 000 70
Biler og maskiner – park 8000 1 311 1 250 -61
Kommunale veger 4011 2 441 1 500 -941
Langåsvegen 4999 2 342 2 200 -142
Parkering – ny bil 8001 257 258 1
Trafikksikring 4012 59 350 291
Trafikksikring – Eikrem 8005 - 1 950 1 950
Trafikksikring – Moldelivegen 4770 - 400 400
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH) 4731 12 257 13 000 743
Utskifting HQL-armatur 4717 3 634 4 000 366
Veg- og gatelys 4013 1 931 1 500 -431

Biler og maskiner

Det er et mindreforbruk på innkjøp av biler og maskiner. Dette skyldes at lastebilen ble noe rimeligere enn budsjettert.

Biler og maskiner – park

Det er et merforbruk på innkjøp av biler og maskiner park. Dette skyldes at innkjøpet av minihjullaster for drift av kirkegårder ble noe dyrere enn først antatt.

Kommunale veger

Det er et merforbruk på 0,9 mill. kroner på asfaltering av veger. Merforbruket skyldes flere prosjekter på asfaltering enn budsjettert. Molde vann og avløp oppgraderte nederste del av Mekvorpvegen som en følge av bygging av nytt renseanlegg i Kringstadbukta. Molde bydrift benyttet allerede innleid entreprenør til masseutskifting og asfaltering for å gjøre Mekvorpvegen kjøresterk for større kjøretøy. Asfaltering av Margarete Dahls gate kom også som en ekstrakostnad ut over det som var planlagt. Prosjektet er utført som vedtatt i plan- og utviklingsutvalget 20. februar 2018.

Enheten har fått pålegg fra Fylkesmannen om å redusere lageret med asfaltgranulat. Lageret er gjennom 2018 redusert ved å bruke granulat som dekke under asfaltlag ved asfaltering av grusveger.

Langåsvegen

Det er et merforbruk på utbedring av Langåsvegen på 0,1 mill. kroner. Merforbruket skyldes at enheten fikk utfordringer med montering av autovern på grunn av kabler i grunnen. Enheten måtte derfor bruke andre måter å feste autovernet på som medførte høyere kostnader.

Parkering – ny bil

Prosjektet er gjennomført i tråd med budsjett og ferdigstilt.

Trafikksikring

Det er et mindreforbruk på prosjektet på 0,3 mill. kroner. Enheten prioriterer prosjekter som dukker opp gjennom året. Arbeidet med trafikksikkerhetstiltak vil bli mer systematisk når enheten har ferdigstilt arbeidet med trafikksikkerhetsplanen.

Trafikksikring – Eikrem

Prosjektet er ikke påbegynt og det er ikke påløpt kostnader i 2018. Prosjektet skal prosjekteres og bygges av utbygger av øvre Eikrem. Utbygger har signalisert at prosjektet blir ferdigstilt i 2019.

Trafikksikring – Moldelivegen

Prosjektet er ikke påbegynt, og det er ikke påløpt kostnader i 2018. Dette skyldes kapasitetsutfordringer i plan- og utviklingsavdelingen og i Molde bydrift.

Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH) og utskifting HQL-armatur

Det er et mindreforbruk på utskifting av armaturer på 1,1 mill. kroner. Det gjenstår utskifting av cirka 100 armaturer som må utføres i 2019. Det er heller ikke utført innmåling av alle gatelyspunkt med fullstendig informasjon om punkter og kretser. Dette da enheten planlegger en omlegging av kretser for å skille det kommunale gatelysanlegget fra det statlige- og fylkeskommunale anlegget. En fullstendig kartlegging av kretsene bør derfor gjøres etter omleggingen. Det antas også å være færre armaturer enn først antatt.

Veg- og gatelys

Det er et merforbruk på prosjektet på 0,4 mill. kroner. Merforbruket skyldes en bestilling fra 2015 til Molde Vann og Avløp KF på utbedring av et gatelysanlegg,som ble gjennomført først i 2018.

Fremtidige utfordringer

Byutviklingen i Molde påvirker enheten. Utbygging fører til en økning i oppgaver med forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veger, friområder og parkeringsarealer. I økonomiplanperioden får enheten økte driftsoppgaver som en følge av utbygging av Sjøfronten, Brunvollkvartalet, utvidelse av Røbekk gravlund, Nesbøen boligfelt på Kleive, Kringstad boligfelt, Elgsåslia boligfelt, samt flere mindre private utbygginger med regulerte offentlige arealer.

Sentrumsutviklingen vil også medføre reduserte inntekter for enheten, da det blir en reduksjon i antall avgiftsbelagte parkeringsplasser i sentrum.

Klimaendringer vil gi enheten utfordringer fremover. Mer ekstremvær vil kreve at enheten har mer fokus på risiko- og sårbarhetsanalyser. Dette vil igjen kreve at enheten øker fokus på å forebygge uønskede hendelser. Enheten vil trolig få flere oppgaver i forbindelse med opprydding etter ekstremvær fremover.

Digitalisering blir avgjørende for enheten fremover, for å klare å effektivisere både drift og forvaltning av jenesteområdene. Enheten mangler per i dag planverk innenfor sine tjenesteområder. Dette vil kreve store ressurser fra enheten i årene fremover.

KOSTRA

115 841 120 940 130 403 146 669
144 801 159 029 175 021 194 779
135 862 145 974 150 595 176 085
Netto driftsutgifter i kroner per km kommunal vei, konsern

Indikatoren viser netto driftsutgifter til kommunale veier, brøyting, vedlikehold, trafikksikringstiltak og gatelys per kilometer kommunal vei. Molde kommune bruker mindre per kilometer vei sammenlignet med kommunegruppe 13, men mer per kilometer vei sammenlignet med landet uten Oslo.

Det har vært en stor økning i netto driftsutgifter i Molde fra 2017 til 2018. Mye av økningen i 2018 skyldes at reasfaltering av kommunevei ble flyttet fra investering til drift, og derfor inngår i indikatoren. Også avskrivninger har hatt en stor økning fra 2017 til 2018, dette er også knyttet til reasfaltering da avskrivningstiden er redusert de siste årene.

Samlet bruker Molde kommune mindre av sine frie inntekter per innbygger på samferdsel en kommunegruppe 13, selv om økningen er stor fra 2017 til 2018.

Andre nøkkeltall, konsern

Andre nøkkeltall, konsern
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter kommunal vei i kroner per innbygger 1 029 1 064 1 233 842 922 1 020 988 1 072 1 153
Brutto investeringsutgifter samferdsel i alt i kroner per innbygger 423 441 1 176 866 903 1 024 913 1 068 1 217
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke (pst.) 11,1 10,5 9,5 10,4 10,4 11,4 30,5 29,1 28
Andel av kommunale veier som er tilrettelagt for sykkel (pst.) 12,7 12,6 10,6 20,3 20,7 22,7 14,7 14,7 17,1
Brutto driftsutgfiter til samferdsel per innbygger 1 762 1 718 1 939 1 400 1 585 1 590 1 524 1 686 1 743

Om enheten

For å klare å løse sine fremtidige oppgaver, ble Molde bydrift omorganisert i 2018. Molde bydrift består ved utgangen av 2018 av avdelingene:

  • utvikling og forvaltning
  • drift
  • verksted
  • Driftsavdelingen består av faggruppene veg, parkering og park.

    Enheten har 31 ansatte. Enheten forvalter, drifter og vedlikeholder byrommene i Molde kommune, herunder veg, friområder og parkeringsplasser. Enheten har eget verksted som er sentralt for driftssikkerheten til enheten. I tillegg leverer Molde bydrift tjenester innen sine profesjoner både internt i Molde kommune og eksternt. Blant tjenester som leveres eksternt kan nevnes avtale med Statens vegvesen om drift av gatelysanlegg langs riks- og fylkesveger, avtale med kirkevergen om skjøtsel og drift av kommunens gravsteder, samt administrasjon og håndheving av skiltregulering på privat grunn etter avtale med Romsdal Parkering AS.

    Direkte til side