KOSTRA

Om KOSTRA

Alle kommuner er pålagt å føre regnskapet etter KOSTRA-standarden. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem om kommunale virksomheter. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring, samt gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål nås.

KOSTRA-tallene gir et grunnlag for å vurdere prioriteringer, dekningsgrader og produktivitet mellom kommuner over tid. Ulik prioritering, kvalitet på tjenestene, struktur og behov i befolkningen, er faktorer som vil påvirke nøkkeltallene. Det er vanskelig å definere og skille ut konkret effekt av alle disse forholdene i tallene. Med bakgrunn i dette kalles nøkkeltallene i KOSTRA for indikatorer. I dette ligger det at nøkkeltallene kun indikerer ulikheter mellom kommuner, og dermed et grunnlag for videre analyse, men ingen fasit og entydig forklaring på forskjeller. Kvaliteten på tallene er også avhengig av kvaliteten på tjeneste- og økonomirapporteringen fra kommunene. Rapporteringen er omfattende og kompleks, så feil og ulike tolkninger kan forekomme.

KOSTRA-tallene for 2018 er foreløpige tall. Kommunene og Statistisk sentralbyrå (SSB) reviderer nå tallene og endelige tall for 2018 blir først publisert i juni. Erfaringsmessig vil de endelige tallene bli noe justert sammenlignet med de foreløpige tallene. Dette kan skyldes manglende eller feil rapportering fra kommunene, samt at SSB ikke har kontrollert alle sine sammenstillinger.

I de påfølgende tabellene, og i alle KOSTRA-sammenstillinger under de enkelte enheter, ses det på utviklingen til Molde kommune over tid. Samtidig vises gjennomsnittlig utvikling i kommunegruppe 13 og for alle kommuner i landet uten Oslo. Kommunegruppene deler kommuner inn etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Molde kommune er en del av kommunegruppe 13, definert som store byer eller kommuner utenom de fire største byene i landet.

Å studere egne tall opp mot kommunegruppen skal gi et bedre sammenligningsgrunnlag. Gjennomsnitt for landet uten Oslo er det beste tallet for å vise tall for alle primærkommunene i Norge. Oslo er utelatt siden Oslo er både en kommune og en fylkeskommune.

Tallmaterialet er presentert på konsernnivå. Konserntall er tall for kommunen som juridisk enhet og inkluderer kommunale foretak, interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper. Ved å bruke konserntall, elimineres det vesentligste av forskjellene i tallene som skyldes ulik organisering av den kommunale tjenesteproduksjonen. Konserntall fanger godt opp kommunale foretak og interkommunale selskap. Utgiftene til interkommunale samarbeid har derimot vært vanskelig å fordele riktig i KOSTRA.

Dette kapitlet er videre inndelt i tre deler. Først blir utvalgte finansielle nøkkeltall presentert. Deretter vises utdrag fra behovsprofilen som skal si noe om forskjell i behovet og etterspørsel etter ulike kommunale tjenester. Til slutt er KOSTRA-tallene fra de ulike tjenesteområder presentert. Disse tallene er også presentert under aktuell enhet.

Definisjoner KOSTRA-indikatorer

Netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter viser kommunens driftsutgifter, inkludert avskrivinger, etter at driftsinntektene er trukket fra. Netto driftsutgifter må dekkes av kommunens frie inntekter. Netto driftsutgifter skal være en indikator på prioritering i KOSTRA. Derfor er avskrivinger for de ulike tjenesteområdene lagt til slik at indikatoren inkluderer kapitalslit. Netto driftsutgifter presenteres målt per innbygger i målgruppen for tjenestene. Per innbygger i målgruppen tar høyde for ulik demografi og gir dermed en god indikasjon på prioritering korrigert for demografiske forskjeller.

Indikatoren tar ikke høyde for bruk og avsetning av bundne driftsfond. Det betyr for eksempel at dersom et tjenesteområde mottar et statlig, øremerket tilskudd et år, vil hele tilskuddet redusere indikatoren uavhengig om hele tilskuddet blir benyttet til tjenesteproduksjon det året. Tilsvarende vil bruk i senere år øke nivået på indikatoren. Dette kan påvirke tidsserien, spesielt for de minste tjenesteområdene.

Korrigerte brutto driftsutgifter

Korrigerte brutto driftsutgifter viser brutto driftsutgifter til kommunens egen tjenesteproduksjon. Kjøp av tjenester fra andre er ikke med. Ved å se på korrigerte brutto driftsutgifter per bruker, innbygger eller produsert enhet, vil indikatoren si noe om kommunens enhetskostnad eller produktivitet. Denne indikatoren kan dermed si noe om tjenesteproduksjonen er effektiv per bruker, men den fanger ikke opp ulikhet i brukerbehov eller kvalitet.

KOSTRA - finansielle nøkkeltall

49 775 52 158 53 601 55 132
47 667 50 181 51 686 53 157
45 991 48 059 50 325 52 254
Frie inntekter i kroner per innbygger

Frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og er hovedfinansieringen av kommunesektoren. Gjennom inntektssystemet fordeles inntektene mellom kommunene slik at alle kommunene skal ha økonomisk handlingsrom til å tilby sine innbyggere et likeverdig tjenestetilbud. Ulikt behov etter kommunale tjenester blir korrigert i rammetilskuddet via utgiftsutjevningen. Også skatteinntektene bli utjevnet, men de blir bare delvis utjevnet. I tillegg inngår det diverse distriktspolitiske tilskudd i rammetilskuddet som blir fordelt etter distriktspolitiske prioriteringer og ikke utjevningshensyn. Nivået på de frie inntekter er derfor avhengig av det totale utgiftsbehovet, distriktspolitiske tilskudd og skatteinntektene, inkludert naturressursskatt.

Både skatteinntektene og rammetilskuddet er som regel lavere i Molde kommune enn i sammenligningsgruppene i perioden. Kommunegruppe 13 har mest skatteinntekter, men også landet uten Oslo har litt høyere skatteinntekter enn Molde kommune de tre siste årene. Dette skyldes at skatteinntektene har økt mer enn forventet de tre siste årene, og at denne økningen har vært skjevt fordelt mellom kommunene. Dette har derimot gitt Molde kommune økt inntektsutjevning de tre siste årene. Landet uten Oslo har klart størst rammetilskudd per innbygger. Kommunegruppe 13 lå over over Molde kommune frem til 2018, men Molde kommune fikk et større rammetilskudd per innbygger enn kommunegruppe 13 i 2018.

Diagrammet viser at de frie inntektene økte mest i 2016 for kommunegruppe 13 og landet uten Oslo, men at den positive utviklingen fra 2016 fortsatte for Molde kommune helt inn i 2018. Rammetilskuddet og skatteinntektene har økt tilnærmet like mye i Molde kommune de siste tre årene.

Diagrammet viser at Molde kommune har hatt en større vekst i de frie inntektene enn kommunegruppe 13 og landet uten Oslo i perioden 2015–2018. Mye av dette skyldes at Molde kommune har hatt en bedre utvikling i rammetilskuddet per innbygger.

2,5 3,7 3,0 1,7
2,9 4,0 3,4 1,6
4,7 5,3 3,8 1,2
Brutto driftsresultat i pst. av brutto driftsinntekter, konsern

Brutto driftsresultat viser hvor mye av kommunens brutto driftsinntekter som er igjen etter at utgiftene til tjenesteproduksjonen er dekt. Det sier derfor noe om nivået på tjenesteproduksjonen i forhold til kommunens driftsinntekter.

Brutto driftsresultat må være stort nok til å dekke netto finansutgifter, eventuelt dekke tidligere års merforbruk eller bygge opp nødvendig økonomisk buffer. Hvilket nivå brutto driftsresultat bør være på, er derfor avhengig av nivået på lånegjeld, tidligere års resultat og disposisjonsfond. Molde kommune har høyere netto finansutgifter og lavere økonomisk buffer enn kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. Det betyr at Molde kommune bør ha et høyere brutto driftsresultat enn disse gruppene.

Etter et negativt brutto driftsresultat i 2014 forberedt brutto driftsresultat seg kraftig de tre neste årene. I 2018 ble brutto driftsresultat klart redusert i Molde kommune. Det var også en klar nedgang i landet uten Oslo og kommunegruppe 13, men nedgangen her var ikke like stor som i Molde kommune. Brutto driftsinntekter økte 126 mill. kroner både i 2016 og 2017 i Molde kommune. I 2018 var inntektsveksten mye lavere enn de to foregående årene, og var på knappe 50 mill. kroner. Selv om utgiftsveksten også ble redusert i 2018 sammenlignet med 2016 og 2017, var den større enn inntektsveksten i 2018 og medførte et svakere brutto driftsresultat.


4,0 4,0 3,8 4,2
4,4 4,1 3,9 4,3
6,6 6,0 5,6 5,8
Netto finans og avdrag i pst. av brutto driftsinntekter, konsern

Indikatoren viser netto finansutgifter i pst. av brutto driftsinntekter. Indikatoren viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til å dekke netto finansutgifter. Den største posten her er rente- og avdragsutgifter. Disse vil avhenge av valgt finansieringsstrategi, for eksempel andelen lån og nedbetalingstid. Videre inngår utbytter og tap eller gevinst på finansielle omløpsmidler i indikatoren. Ekstraordinære avdrag og nedbetaling av utlån vil ikke fremkomme siden dette føres i investeringsregnskapet, og her tas bare hensyn til transaksjoner i driftsregnskapet.

Indikatoren viser at Molde kommune har en relativt stor andel av driftsinntektene bundet opp til betjening av lån sammenlignet med andre kommuner. Dette skyldes at Molde kommune har en mye større lånegjeld enn kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. Molde kommune må derfor benytte en større andel av sine årlige inntekter til å dekke renter og avdrag. I perioden har Molde kommunes netto finansutgifter vært på 6,0 pst. i gjennomsnitt. Dette er 2,0 pst. mer enn gjennomsnittet for landet uten Oslo og 1,8 pst. mer enn gjennomsnittet for kommunegruppe 13.

Molde kommunes netto finansutgifter har variert fra 5,6 pst. til 6,6 pst. i perioden. Utviklingen fra 2015 har vært at netto finansutgifter har blitt redusert for Molde kommune, og at avstanden til landet uten Oslo og kommunegruppe 13 har blitt mindre. Renteutgiftene ble redusert i 2017 og det lave nivået holdt seg i 2018. Tilsvarende utvikling har det også vært i kommunegruppe 13 og landet uten Oslo, men der har det vært en årlig og mer jevn nedgang. Molde kommune skiller seg ut ved at avdrag i pst. av brutto driftsinntekter har gått ned i perioden. For kommunegruppe 13 og landet uten Oslo har avdrag økt. Dette er årsaken til at avstanden i samlede netto finansutgifter har blitt redusert i perioden. Videre varierer det mellom årene om det har vært gevinst eller tap på finansielle omløpsmidler. For Molde kommunes del var det en gevinst i 2016 og 2017 mellom 0,2 og 0,3 pst. av brutto driftsinntekter. I 2015 og 2018 var små tap på finansielle omløpsmidler.


2,9 4,1 3,7 2,1
2,9 4,3 4,0 1,9
3,3 4,6 3,7 1,0
Netto driftsresultat i pst. av brutto driftsinntekter, konsern

Indikatoren viser netto driftsresultat i pst. av driftsinntektene på konsernnivå. Molde kommune som konsern fikk et netto driftsresultat på 1,0 pst. i 2018. Det er en klar nedgang fra 2017, men da må man ikke glemme at engangstilskuddet knyttet til kommunereformen blåste opp netto driftsresultat i 2017. Korrigert for tilskuddet knyttet til kommunereformen var netto driftsresultat 2,3 pst. i 2017. Det vil si at netto driftsresultat er redusert reellt sett med 1,3 pst. fra 2017 til 2018.

Utviklingen i landet uten Oslo og kommunegruppe 13 er lik den i Molde kommune, men netto driftsresultat har ikke hatt like store svingninger i disse gruppene de siste årene. Netto driftsresultat henger selvfølgelig tett sammen med brutto driftsresultat. At inntektsveksten har gått klart ned i 2018 etter to gode år merkes både på brutto og netto driftsresultat.

Netto driftsresultat forteller hva kommunen sitter igjen med etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Netto driftsresultat kan enten benyttes til å finansiere investeringer eller avsettes til disposisjonsfond. Netto driftsresultat er den indikatoren som gir det beste målet på økonomisk balanse i kommunene. Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi har sagt at en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi forutsetter et positivt netto driftsresultat i størrelsesorden 1,75 pst. av totale driftsinntekter over tid.

Målet om 1,75 pst. i netto driftsresultat er et samlet anslag for alle primærkommunene. En kommune med høy gjeld, og dermed store avdragsutgifter, vil kunne ha et noe lavere tall og fremdeles ha en bærekraftig økonomi. Et negativt netto driftsresultat betyr at kommunen tærer på oppspart kapital for å dekke driftsutgiftene. I en slik situasjon vil kommunen redusere og til slutt mangle økonomisk handlefrihet.

Selv om Molde kommune kan være bærekraftig med et lavere netto driftsresultat enn 1,75 pst., over tid, tilsier nivået på disposisjonsfond og netto lånegjeld at det vil være en klar styrke for kommunens økonomi og oppnå det nivået på netto driftsresultat også de kommende årene.

6,7 8,3 9,9 9,5
7,8 9,2 11,0 9,7
0,7 2,5 5,2 6,1
Disposisjonsfond i pst. av brutto driftsinntekter, konsern

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til både drifts- og investeringsutgifter. Det er dermed å anse som en økonomisk buffer for å kunne takle svingninger og kan også benyttes som egenfinansiering av investeringer. Disposisjonsfondet er viktig både med tanke på økonomisk bærekraft og handlingsrom. Det er viktig å ha et disposisjonsfond med tanke på svingninger både på inntekts- og utgiftssiden. Den største risikoen er renterisikoen. Rentenivået har vært svært lavt over flere år, og selv om det ikke er forventet å stige med det første, vil en eventuell renteøkning ha stor påvirkning på fremtidige resultater. Da vil det være viktig å ha et disposisjonsfond slik at økte renteutgifter ikke slår direkte inn på tjenesteproduksjonen. Et disposisjonsfond vil også bedre likviditeten til en kommune.

Disposisjonsfondet i Molde kommune var så godt som brukt opp i 2014. De gode resultatene i 2015 og 2016 gikk først til å dekke tidligere års underskudd, og deretter ble mindreforbruket avsatt til disposisjonsfond. Av mindreforbruket i henholdsvis 2015 og 2016 ble 37,1 og 59,3 mill. kroner satt av til disposisjonsfond. I tillegg ble 7,6 mill. kroner av årets inntekter satt av i til disposisjonsfond i 2017. Til sammen ble det avsatt 66,8 mill. kroner til disposisjonsfond i 2017. I 2018 er det avsatt 36,7 mill. kroner til disposisjonsfond. Dette består av både opprinnelig budsjettert avsetning og avsetning av mindreforbruk fra 2017. Molde kommune har dermed et disposisjonsfond på 143,7 mill. kroner ved utgangen av 2018. Molde kommune som konsern har et disposisjonsfond på 159,3 mill. kroner ved utgangen av 2018. Utviklingen har vært svært positiv og Molde kommune har en mye mer robust økonomisk stilling i 2018 enn i 2015.

Sammenlignet med landet uten Oslo og kommunegruppe 13 burde Molde kommune i utgangspunktet ha et større disposisjonsfond med tanke på gjeldsgraden. Dette er ikke tilfelle. Landet uten Oslo og kommunegruppe 13 hadde et disposisjonsfond på henholdsvis 6,7 pst. og 7,8 pst. i 2015. Dette har økt til 9,5 pst. og 9,7 pst. i 2018. Molde kommune bør nærme seg dette nivået med tanke på dagens gjeldsgrad, gitt at kommunen skal kunne håndtere alle de svingninger som måtte komme, uten at dette får store konsekvenser for tjenesteproduksjonen.

82,3 83,1 84,5 78,5
86,1 85,6 86,4 76,6
130,3 133,6 129,1 127,1
Netto lånegjeld i pst. av brutto driftsinntekter, konsern

Netto lånegjeld i pst. av brutto driftsinntekter viser gjeldsgraden til kommunene i forhold til egne driftsinntekter. Indikatoren viser at Molde kommune har betydelig større lånegjeld enn kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet sett i forhold til inntektene. Indikatoren er ikke korrigert for lånegjeld knyttet til selvkostområder, som skal være selvfinansierende, eller lånegjeld som er knyttet opp til statlige rente- eller avdragsrefusjoner. Indikatoren viser dermed samlet netto lånegjeld i kommunene, men den viser ikke gjeldsgraden eller den lånegjelden som kommunene må dekke gjennom sine frie inntekter. Like fullt viser indikatoren at Molde kommune må benytte en større andel av sine brutto driftsinntekter til å dekke renter og avdrag i årene fremover enn sammenligningsgruppene.

Høy lånegjeld gjør kommunen mer følsom for renterisiko gitt andel lånegjeld med flytende rente. Den høye netto lånegjelden har vært håndterbar med dagens lave rentenivå. Dagens gjeldsgrad vil kunne bli krevende med et høyere rentenivå, men en del av Molde kommunes lånegjeld er sikret gjennom fastrenteavtaler og rentekompensasjonsordninger. Videre er det en del av gjelden som skal finansieres av brukerbetalinger og ikke av kommunens frie inntekter.

Denne indikatoren må også ses i lys av kommende års investeringsbehov. I ulik grad har kommuner fornyet sin bygningsmasse de siste årene. Det er til dels stor forskjell i standard på kommunale bygg og dermed behov for store renoveringer eller nybygg i årene som kommer.

Behovsprofil og andel netto driftsutgifter

Utdrag fra behovsprofilen

I tabellen under presenteres kommunens behovsprofil fra KOSTRA. Den viser befolkningsstruktur, noen levekårsdata og bosettingsdata. Tabellen er viktig når man studerer anvendelsen av midlene til de forskjellige tjenesteområdene for å kunne si om forskjellen ligger i demografien eller sosiale forhold. Tabellen viser at Molde kommune har relativt færre barn i barnehage- og grunnskolealder, og flere i de to eldste aldersgruppene. Demografien tilsier at Molde kommune i utgangspunktet kan ha lavere utgifter til barnehage- og skolesektoren enn kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. Videre er det grunn til å tro at Molde kommune vil ha høyere utgifter til helse- og omsorgstjenester enn landet og kommunegruppe 13 da en større del av befolkningen er over 67 år. Spesielt har det vært en vekst i aldersgruppen 67–79 år de siste tre årene. Denne aldersgruppen har økt sin relative andel for alle, men klart mest i Molde kommune.

På så godt som alle levekårsindikatorene har Molde kommune litt bedre tall enn kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. Dette indikerer at Molde kommune vil ha lavere utgifter innenfor aktuelle tjenesteområder enn kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet.

Ulikheter i behovsprofilen mellom kommuner, er gjenstand for korrigering i inntektssystemet. Dette innebærer at Molde kommunes frie inntekter er lavere enn gjennomsnittskommunens frie inntekter.

Behovsprofil - nivå 2

Behovsprofil - nivå 2
Molde Kommunegruppe 13 Landet uten Oslo
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Befolkningsdata per 31. desember
Folkemengden i alt 26 822 26 901 27 001 1 940 444 1 977 649 2 003 078 4 591 560 4 622 151 4 647 141
Andel kvinner, i pst. 49,8 49,9 50,0 49,9 49,9 49,9 49,5 49,5 49,5
Andel menn, i pst. 50,2 50,1 50,0 50,1 50,1 50,1 50,5 50,5 50,5
Andel 0 åringer, i pst. 1,1 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0
Andel 1–5 år, i pst. 5,6 5,6 5,3 5,8 5,7 5,6 5,9 5,8 5,6
Andel 6–15 år, i pst. 11,6 11,7 11,9 12,3 12,3 12,3 12,5 12,5 12,5
Andel 16–18 år, i pst. 3,7 3,8 3,6 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,7
Andel 19–24 år, i pst. 8,2 8,0 8,0 7,8 7,7 7,6 7,7 7,6 7,5
Andel 25–66 år, i pst. 53,8 53,6 53,2 54,0 54,0 54,0 54,4 54,4 54,4
Andel 67–79 år, i pst. 11,3 11,8 12,3 10,8 11,1 11,3 10,5 10,7 10,9
Andel 80 år og over, i pst. 4,7 4,7 4,7 4,4 4,4 4,4 4,1 4,1 4,2
Levekårsdata
Andel skilte og separerte 16–66 år, i pst. 10,7 10,7 10,7 11,7 11,5 11,4 10,8 10,7 10,7
Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden, i pst 1,0 1,0 - 1,2 1,1 - 1,1 1,0 -
Andel uførepensjonister 16–66 år, i pst. 7,5 7,4 - 9,1 9,4 - 9,5 9,7 -
Andel enslige innbyggere 80 år og over, i pst. 61,1 59,2 58,8 62,9 61,1 61,2 63,4 62,7 62,0
Forventet levealder ved fødsel, kvinner 84,7 84,7 84,7 83,7 83,7 80,3 83,7 83,7 74,2
Forventet levealder ved fødsel, menn 80,6 80,6 80,6 79,7 79,7 76,4 79,6 79,6 70,5
Fødte per 1 000 innbyggere 11,0 9,1 10,3 10,5 10,2 9,9 10,6 10,2 9,9
Døde per 1 000 innbyggere 7,6 8,4 7,5 7,6 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0
Andel innvandrerbefolkning, i pst. 12,2 12,8 13,3 16,6 - - 14,5 - -
Registrerte arbeidsledige i pst. av befolkningen i alderen 15–74 år 1,9 1,5 1,3 2,0 1,7 1,6 2,0 1,6 1,5
Bosetting
Andel av befolkningen som bor i tettsteder, i pst. 87,6 87,2 87,0 89,0 89,0 89,1 77,9 78,3 78,7
Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter 6,9 6,9 - 6,5 - - 7,4 - -
Innflytting per 1 000 innbyggere 50,6 49,6 46,2 60,2 61,1 59,4 57,6 56,9 54,5
Utflytting per 1 000 innbyggere 50,7 47,3 45,3 53,3 54,0 52,9 52,5 52,5 51,0
Andel av befolkningen 20–66 år som pendler ut av bostedskommunen, i pst. 12,5 12,9 - 30,7 - - 28,5 - -

KOSTRA - utvalgte nøkkeltall for tjenesteområder