Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor

I Molde kommune brukes Kommuneforlagets medarbeiderundersøkelse kalt 10-FAKTOR. I 2018 ble den gjennomført for andre gang. Undersøkelsen gir anledning til å sammenligne egen kommune med andre kommuner, et landssnitt for like virksomhetsområder, samt egne resultater fra tidligere år. Verktøyet er godt fundamentert i forskning. Erfaringene fra Molde kommune er at dette er en undersøkelse som er godt egnet og som måler faktorer det er mulig å gjøre noe med. KS gir tilgang til gode verktøy og maler for å kunne bearbeide undersøkelsen.


(Skala 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er best)

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor, konsern

Svarprosenten for Molde kommune var på 72 pst. i 2018. Det er en høy svarprosent, som gir grunn til å vurdere resultatene som pålitelige. Samlet sett har Molde kommune forbedret resultatet på faktorene autonomi, relevant kompetanseutvikling og mestringsklima.

For enheter i Molde kommune, har administrasjonen samt tekniske fag gått noe tilbake på flere områder. Årsakene til dette kan være sammensatte, og dette følges opp i hver enhet og avdeling. Barnehager skiller seg ut med gode resultater begge år, samt fremgang siden sist undersøkelse. Skoler, kultur, pleie og omsorg, samt sosialtjenesten har totalt forbedret forrige resultat.

Resultatet av undersøkelsen gir et godt utgangspunkt for en diskusjon rundt status og forbedringspotensial i hver enkelt enhet. Flere enheter har gode resultater og har hatt god fremgang. Dette er enheter som har prioritert og fokusert på oppfølging av forbedringsområder siden sist undersøkelse.

Undersøkelsen åpner opp for en kommentardel, som i tillegg til oppfølgingsarbeidet på enhetene sier litt om hva de ansatte er opptatt av. Oppsummert er de ansatte opptatt av følgende hovedområder;

  1. Kompetanseutvikling: Opplæring, kurs, veiledning, refleksjonsgrupper, utprøving av nye metoder, erfaringsdeling, hospitering.
  2. Ressurser og rammer: Organisering, bemanning, prioritering, tidsbruk (planlegging, etterarbeid).
  3. Samarbeid og samhandling: Samarbeid internt i enhet, på tvers av enheter og eksternt.
  4. Ledelse: Tilstedeværelse, bli sett, tilbakemelding og støtte.
  5. Annet som fremkommer er skryt og ros fra fornøyde ansatte, samt kommentarer knyttet til behov rundt teknisk utstyr og lokaler.

Arbeidstakerne deltar engasjert og konstruktivt i oppfølgingsarbeidet.