Årsverk

Antall utførte årsverk er basert på alle lønnskjøringene gjennom året. Det er tatt utgangspunkt i fast stillingsprosent og variable timer og disse er så omregnet til årsverk. For å komme frem til et godt tall på antall utførte årsverk for året, er det korrigert for sykefraværet. Dette er selvfølgelig en skjønnsmessig tilnærming, men tallene for utførte årsverk anses likevel til å være presise.

Støttekontakter og mottakere av omsorgslønn er i årsrapporten for 2018 regnet inn i årsverktallene, i tillegg til at det er gjort noen korrigeringer i faste årsverk. Dette gjør at for enkelte enheter kan tallene avvike fra årsrapporten for 2017. Endringene er gjort bakover i tid og tallene er derfor sammenlignbare i perioden 2015–2018.

Figuren viser utførte, faste og variable årsverk, samt sykefravær omregnet til årsverk for de fire siste årene i Molde kommune. Antall utførte årsverk har økt relativt kraftig siden 2016, med størst økning i 2018 med 55 flere årsverk enn året før. Variable årsverk har økt siden 2017, noe som kan sees i sammenheng med økt sykefravær. Økningen i utførte årsverk i 2018 skyldes hovedsakelig en økning på 52 faste årsverk.

Det er viktig å påpeke at utviklingen i antall årsverk blir påvirket av tjenestesalg til andre kommuner, interkommunale samarbeid der Molde kommune er vertskommune og til en viss grad øremerkede prosjektmidler og lignende.

Årsverk

Årsverk fordelt på tjenesteområder

Antall utførte årsverk - utvikling over 3 år

Antall utførte årsverk - utvikling over 3 år
2016 2017 2018
Stab 133,8 134,5 143,0
Rådmannen 5,3 6,8 8,1
Plan- og utviklingsavdelingen 24,9 22,5 22,8
Driftsavdelingen 10,9 11,1 13,1
Personal- og organisasjonsavdelingen 56,6 56,9 62,4
Økonomiavdelingen 36,1 37,3 36,6
Skole 426,6 453,4 468,3
Fellesområdet skole 2,9 4,0 4,1
Kvam skole 23,1 23,4 25,2
Sellanrå skole 41,4 42,3 45,2
Langmyra skole 53,3 55,9 58,9
Nordbyen skole 32,8 32,6 32,7
Kviltorp skole 51,9 53,8 56,2
Kleive oppvekstsenter 17,9 21,0 20,7
Bolsøya skole 9,6 11,8 10,7
Vågsetra barne- og ungdomsskole 30,2 33,6 37,9
Sekken oppvekstsenter 8,0 8,0 7,7
Bekkevoll ungdomsskole 49,5 49,3 51,1
Bergmo ungdomsskole 35,6 35,1 34,6
Skjevik barne- og ungdomsskole 30,3 32,5 33,0
Molde voksenopplæringssenter 40,0 50,2 50,4
Barnehage 152,1 156,8 162,6
Fellesområdet barnehage 5,2 5,2 5,9
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager 28,8 29,2 31,0
Hatlelia barnehage 16,4 17,5 18,8
Kvam og St. Sunniva barnehager 26,5 27,3 27,5
Hjelset barnehage 19,0 19,3 19,3
Barnas Hus barnehage 21,0 21,0 21,1
Langmyra og Banehaugen barnehage 12,4 13,6 14,0
Lillekollen barnehage 22,9 23,7 25,1
Familie og sosial 129,8 152,7 175,2
Barneverntjenesten 30,1 32,1 34,8
Sosialtjenesten NAV Molde 19,5 21,8 25,5
Flyktningtjenesten 60,7 48,2 39,8
Ressurstjenesten 19,5 50,7 75,1
Helse og omsorg 875,5 865,8 868,1
Helsetjenesten 117,0 93,3 93,3
Fellesområdet pleie og omsorg 3,3 3,6 3,1
Glomstua omsorgssenter 168,1 172,3 167,6
Kirkebakken omsorgssenter 80,5 71,5 69,2
Råkhaugen omsorgssenter 77,7 87,4 92,1
Bergmo omsorgssenter 96,9 95,7 93,6
Kleive og Skåla omsorgssenter 95,3 94,4 90,7
Tiltak funksjonshemmede 236,8 247,6 258,6
Teknisk 73,9 84,4 85,8
Brann- og redningstjenesten 39,0 40,3 43,1
Byggesak og geodata 12,7 12,6 13,4
Molde bydrift 22,2 31,5 29,3
Kultur 54,1 47,3 46,9
Kulturtjenesten 29,6 21,3 20,7
Kulturskolen 24,5 26,0 26,2
Molde kommune 1 845,9 1 894,9 1 949,9
Kommunale foretak 106,2 111,5 110,5
Molde Eiendom KF 42,1 46,4 44,4
Molde Vann og Avløp KF 46,5 48,2 49,2
Moldebadet KF 17,7 16,9 16,9
Molde kommune inkl. kommunale foretak 1 952,1 2 006,4 2 060,4

Tabellen over viser utførte årsverk de siste tre årene inndelt etter tjenesteområder. Tall for kommunale foretak er også tatt med i denne tabellen.

Stabsavdelingene har hatt en økning på knappe 9 årsverk siden 2017. Hovedårsakene til dette er styrking av prosjektorganisasjonen til nye Molde kommune med drøyt 1 årsverk, kommunen har tatt inn en lærling mer enn i 2017 samt at organisasjonsutvikling og digitalisering og tildelingskontoret er styrket med 1 årsverk hver. I tillegg er det opprettet en statlig finansiert stilling til støttesenter for kriminalitetsutsatte. ROR IKT økte med drøye 2 årsverk. Det har i tillegg vært flere endringer og vakanser gjennom året for stabsavdelingene.

Skoleområdet har hatt en økning på knappe 15 årsverk siden 2017. Dette skyldes delvis at grunnskolen økte antall faste årsverk fra skoleåret 2017/2018, noe som gav full effekt på årsverksstatstikken i 2018. I tillegg har faste årsverk økt gjennom våren 2018 og ytterligere fra skoleåret 2018/2019. Noe av økningen kan knyttes til ekstern finansiering, som økt satsing på tidlig innsats og flere elever som utløser tilskudd 2 fra IMDi. Men i tillegg rapporterer skolene om et økende behov for ekstra bemanning knyttet til ressurskrevende tiltak rundt enkeltelever. Det har vært enkelte justeringer mellom skolene som følge av nytt skoleår. Molde voksenopplæringssenter utførte tilnærmet samme antall årsverk i 2018 som i 2017. Antall ansatte ble noe redusert gjennom høsten 2018. Reduksjonen vil fortsette i 2019 som følge av nedgang i antall bosatte flyktninger og deltakere i introduksjonsprogrammet.

Barnehageområdet har hatt en økning på knappe 6 årsverk siden 2017. Ny nasjonal minimumsnorm for bemanning i barnehage og økt pedagognorm er årsaken til økningen i årsverk. Videre har det vært ulike justeringer mellom barnehagene ved oppstart av nye barnehageår.

Familie og sosial har hatt økning på knappe 23 årsverk siden 2017. Ressurstjenesten har hatt den største økning på drøye 24 årsverk. Dette skyldes i hovedsak utvidelse/etablering av nytt døgnbemannet bofellesskap for mennesker med alvorlig, langvarig psykisk sykdom, samt økt bemanning i barnebolig for ungdom med alvorlig, langvarig psykisk sykdom. Flyktningtjenesten har hatt en reduksjon med drøye 8 årsverk. Reduksjon i antall årsverk er en konsekvens av vesentlig lavere bosettingstall. Barneverntjenesten har økt med knappe 3 årsverk. En utvidelse av barnevernvakta, samt at Vestnes kommune gikk inn i den interkommunale barnevernstjenesten, er årsaken til det. Sosialtjenesten NAV har økt med knappe 4 stillinger hovedsakelig på grunn av nye prosjektstillinger (IPS kommune) med delvis statlig finansiering.

Helse- og omsorgsområdet har hatt en økning på knappe 3 årsverk. Økningen har skjedd ved tiltak funksjonshemmede, som har hatt en økning på 11 årsverk siden 2017. Økning kan knyttes til etablering av tjenester til et økt antall tjenestemottakere. Pleie- og omsorgsområdet har hatt en reduksjon på knappe 9 årsverk siden 2017. Reduksjonen skyldes i hovedsak tjenestemottakere med endret ressursbehov. I tillegg påvirkes antall årsverk av hvor mye ekstra ressurser som leies inn ved fravær på grunn av ferie og sykdom. Helsetjenesten utførte samme antall årsverk som året før.

Teknisk har hatt en økning på drøye 1 årsverk siden 2017. Molde bydrift har hatt en reduksjon på drøye 2 årsverk, som i hovedsak skyldes vakanse og mindre bruk av innleid vikar ved sykefravær. Brann- og redningstjenesten har økt med knappe 3 årsverk, noe som hovedsakelig kan knyttes til redusert sykefravær og økt bemanning på selvkostområdet feiing. Byggesak og geodata har økt bemanningen med en byggesaksbehandler.

Ved kultur er utførte årsverk på samme nivå som året før. Det er en midlertidig nedgang i 2018, som skyldes at ungdomslederstillingen sto vakant deler av året.

Foretakene har hatt en reduksjon på 1 årsverk siden 2017 som følge av at Molde Eiendom KF har redusert med 2 årsverk og Molde Vann og Avløp KF har økt med 1 årsverk.

Bruk av vikarbyrå og eksterne driftsavtaler

Bruk av vikarbyrå

(Beløp i 1 000 kroner)

Bruk av eksterne driftsavtaler

(Beløp i 1 000 kroner)

Prosjektorganisasjonen i nye Molde kommune ligger under rådmannen. I 2018 ble det kjøpt konsulenttjenester for knappe 2,9 mill. kroner til blant annet utredning av pensjonskasse, bistand til samordning av fagsystemer og saksbehandlingssystem, samt bistand fra ROR-IKT.

Plan- og utviklingsavdelingen kjøper konsulenttjenester knyttet til ulike planoppgaver og prosjekter. I 2018 gjelder dette blant annet utarbeidelse av flom- og skredanalyse samt tjenesteavtale om næringsutvikling gjennom Hoppid.

Av personal- og organisasjonsavdelingens utgifter til kjøp av tjenester, utgjør Molde kommunes andel i ROR-IKT omtrent halvparten med 1,2 mill. kroner i 2018. Andre tjenester som enheten kjøper eksternt, er bedriftshelsetjeneste, salgs- og skjenkekontroll samt ekstern bistand knyttet til datasystemer i kommunen.

Barneverntjenesten er et interkommunalt vertskommunesamarbeid, så deler av bruken av vikarbyrå er knyttet til de andre kommunene i samarbeidet. Det har vært leid inn vikarer for å håndtere saksmengden og for å unngå fristbrudd. Bruken av vikarer er kraftig redusert i 2018.

NAV er organisert som et statlig og kommunalt samarbeid, og sosialtjenesten NAV Molde har utgifter til personer som ikke blir lønnet av kommunen i utgangspunktet. Dette gjelder blant annet delt ledelse og statlige saksbehandlere som utfører kommunale tjenester med tilhørende refusjonskrav.

Som et ledd i danseundervisningen ved Molde kulturskole, kjøper enheten dansepedagoger fra Operaen i Kristiansund for knappe 1,0 mill. kroner årlig. Kulturskolen leier også instruktører til ulike Work-shops knyttet til undervisningen.

Tiltak funksjonshemmede har størst omfang og utgiftene har økt med 16,6 mill. kroner fra 2017. Dette er utgifter knyttet til brukerstyrt personlig assistanse (BPA), og økningen skyldes i hovedsak økt omfang av tjenestemottakere som mottar BPA eller får tjenester levert utenfor kommunen.

Innenfor pleie og omsorg har omfanget vært relativt stabilt på drøye 2,2 mill. kroner de siste årene Dette er knyttet til kjøp av tjenester innenfor alderspsykiatri. Økningen på knappe 1,7 mill. kroner i 2018 skyldes utgifter til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) igangsatt høsten 2017. Molde kommune kjøper også andre tjenester, men figuren viser kjøp av tjenester der det i utgangspunktet er naturlig at kommunen selv leverer tjenestene. Samlet oversikt over kjøp fra andre finnes her.

Barneverntjenesten er et interkommunalt vertskommunesamarbeid, så deler av utgiftene til kjøp av plasser ved private institusjoner er knyttet til de andre kommunene i samarbeidet. Bruken har økt relativt kraftig i 2018.