Molde kirkelige fellesråd

Kirken i Molde består av fem sokn fordelt på to samarbeidsområder. De er organisert i to staber hvorav ansatte knyttet til domkirken og fellesrådets administrasjon er samlokalisert i Gotfred Lies plass 4.

Med utgangspunkt i rammeoverføringen fra Molde kommune, har Molde kirkelige fellesråd ansvar for å utføre følgende oppgaver:

  • økonomiske og administrative oppgaver for kirken i Molde
  • drift og vedlikehold av kirker og kirkelige kontorer
  • arbeidsgiveransvar for lokalt kirkelige ansatte
  • utarbeidelse av mål og planer
  • forvaltning, herunder ansvar for drift og vedlikehold av gravplassene i kommunen

Praktisk skjøtsel av gravplassene utføres i henhold til avtale om tjenesteyting av kommunens avdeling for park og idrett.

(Beløp i 1 000 kroner)

Utdrag driftsregnskap

Utdrag driftsregnskap
Regnskap
2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter, inklusiv overføring fra morselskap 20 526 19 590 19 766 18 930
Driftsutgifter eksklusiv avskrivinger -20 411 -19 111 -19 702 -18 977
Sum finanstransaksjoner -56 -167 -130 -71
Netto driftsresultat 60 313 -65 -118
Bruk av tidligere års mindreforbruk 368 20 110 -
Bruk/avsetning driftsfond 37 93 -25 228
Regnskapsmessig resultat 464 426 20 110

For mer informasjon se årsrapport 2019 for Molde kirkelige fellesråd.

Investeringer

Prosjektnummer Regnskap Revidert budsjett Avvik
Gravplassutvidelse Røbekk 5609 1 661 18 000 16 339

Gravplassutvidelse Røbekk

Prosjektet ble i 2018 satt noe på vent og detaljplanlegging og byggestart ble utsatt til 2019. Opparbeidelse av området kom ikke i gang i 2019. Det skyldes at avtale om kjøp med grunneierne ble forsinket. Påløpte utgifter i 2019 dekker planlegging, anbudsinnhenting samt betaling for tidligere anskaffet grunn.