Molde kommunale pensjonskasse

Molde kommunale pensjonskasse ble opprettet med virkning fra 1. januar 2008 og administrerer de pensjonstjenester og -forpliktelser som er avtalt i hovedtariffavtalen for kommunale arbeidstakere, med unntak av pensjonstjenester for sykepleiere som etter egen ordning fra 1962 er administrert av KLP, og for pedagogisk personell som etter egen avtale er knyttet til Statens pensjonskasse. Molde kommunale pensjonskasse eier og forvalter Molde rådhus, Storgata 31, Storgata 33 og Gotfred Lies plass 2. Pensjonskassen har levert gode økonomiske resultater i de driftsårene den har virket. Pensjonskassen er et verktøy som gir muligheter til å redusere kommunens pensjonskostnader på sikt.

(Beløp i 1 000 kr)

Utdrag driftsregnskap

Utdrag driftsregnskap
Regnskap
2019 2018 2017 2016
Resultat av teknisk regnskap 2 037 11 773 1 134 10 040
Resultat av ikke teknisk regnskap 16 750 20 284 18 499 15 050
Resultat før skattekostnad 18 787 32 057 19 633 25 090
Skattekostnader -4 717 -7 719 -4 437 - 22 363
Totalresultat 14 070 24 338 15 196 2 727
(Beløp i 1 000 kr)

Utdrag balansen

Utdrag balansen
Regnskap
2019 2018 2017 2016
Selskapsportefølje 305 117 259 554 223 760 210 181
Kundeportefølje 2 079 452 1 814 843 1 798 710 1 617 624
Sum eiendeler 2 384 570 2 074 397 2 022 470 1 827 804
Sum egenkapital 268 155 246 984 222 646 207 450
Sum gjeld 2 116 415 1 827 413 1 799 824 1 620 354
Sum gjeld og egenkapital 2 384 570 2 074 397 2 022 470 1 827 804