Stiftelser

Molde kommune har ved årsskiftet en stiftelse hvor kommunens styring ivaretas gjennom valg av representanter til Molde legatstyre. Økonomiavdelingen fører regnskap for stiftelsen og har sekretærfunksjonen for denne. Informasjon om stiftelsen ligger på Molde kommunes sider på internett, og ved beslutning om utdeling, blir opplysninger om søknadsfrist og formål annonsert i Romsdals Budstikke.

Følgende stiftelser blir ivaretatt av Molde kommune:

Molde kommunes stiftelse for sosiale formål

Avkastningen kan hvert år disponeres av styret til fordel for eldre, syke og vanskeligstilte bosatt i Molde og tidligere Bolsøy kommune. Stiftelsens midler tildeles fortrinnsvis offentlige eller private institusjoner, interesseorganisasjoner eller andre organisasjoner i Molde kommune som arbeider med tiltak som tilgodeser målgruppene. Styret kan reservere et eller flere års avkastning til bruk for senere år, eller bestemme at ikke disponert avkastning skal tillegges kapitalen.

Oppgave over stiftelser, legater og fond 2019

Oppgave over stiftelser, legater og fond 2019
Formue per 31.12.2018 Årets inntekter Årets utgifter Tillagt til/anvendt av formuen
Molde kommunes stiftelse for sosiale formål 1 003 029 20 017 17 306 2 711
1 003 029 20 017 17 306 2 711