Nye Molde kommune

2019 var det siste planleggingsåret for prosjekt nye Molde kommune. Midsund kommune, Molde kommune og Nesset kommune har gjort vedtak om å etablere nye Molde kommune fra 1. januar 2020. I juni 2017 vedtok Stortinget formelt opprettelsen av den nye kommunen, og fellesnemnda ble offisielt etablert. I fellesnemnda for nye Molde kommune har det sittet fem politikere fra hver av kommunene. Ordføreren i Molde har ledet fellesnemnda. Fellesnemnda har et mandat for oppgaver og delegasjon som er gitt dem fra de respektive kommunestyrene. Innledningsvis står følgende i mandatet:

«Fellesnemnda skal i størst mulig grad søke å oppnå konsensus i alle avgjørelser. Ved uenighet skal Fellesnemnda vurdere om spørsmålet kan utsettes til etter at nytt kommunestyre er konstituert. Forhold som likevel vurderes som nødvendig å ta stilling til avgjøres med alminnelig flertall.»

Fellesnemnda ble avviklet etter valget 2019 og videre prosess inn mot ny kommune ble ivaretatt politisk i Molde formannskap og Molde kommunestyre etter konstituering 24. oktober 2019.

Parallelt med planlegging av ny kommune i de nevnte organ, ble de tre kommunen Midsund, Molde og Nesset ivaretatt gjennom sine eksisterende politiske organ frem til 31. desember 2019.

Fellesnemnda har behandlet 96 saker i prosjektperioden 2017–2019.

Noen oppgaver som er delegert til fellesnemnda og er gjennomført i prosjektperioden:

 • fastsette godtgjørelser i prosjektperioden
 • godkjenne fremdriftsplan og vedta budsjett i sammenslåingsprosessen
 • ansette rådmann
 • følge opp medbestemmelse jamfør avtaleverk
 • utarbeide omstillingsdokument
 • ta avgjørelse i valg av hovedmodell for den politiske og administrativ organisering av den nye kommunen i tråd med intensjonsavtalen
 • ta stilling til/foreslå:
  • organisering av pensjonsordninger
  • beredskapsplan
  • kommunevåpen
 • fastsette arbeidsgiverpolitikk
 • utarbeide forslag til politisk reglement, godtgjørelsesreglement, delegeringsreglement og øvrige reglement for ny kommune
 • ta avgjørelser i spørsmål som gjelder lokaliseringen av arbeidsplasser
 • ta stilling til/foreslå:
  • revisjonsordning
  • foreslå revisor
  • nye satser for offentlige avgifter, gebyrer og egenbetalinger

Arne Sverre Dahl har som prosjektrådmann rapportert til fellesnemnda for nye Molde kommune i 2019. Andre ressurser i prosjektorganisasjonen har vært: prosjektleder Britt Rakvåg Roald (100,0 prosent), 30,0 prosent stilling i politisk sekretariat, kommunikasjonsressurs tilsvarende 100,0 prosent stilling, 50,0 prosent personalressurs og 100,0 prosent IKT ressurs. Frikjøpte tillitsvalgte fra Midsund og Nesset fikk fra høsten 2018 innvilget 15,0 prosent ekstra frikjøp hver for å arbeide med nye Molde kommune. Tillitsvalgte fra Molde har 10,0 prosent frikjøp. Det har også alle de tre hovedverneombudene. Den øverste ledelsen, som ble ansatt i juni 2018, har inngått i prosjektorganisasjonen, med ansvar for å planlegge sine respektive sektorer og avdelinger. Rådmennene i Midsund og Nesset har også være sentrale i planleggingen.

Det er stort engasjement rundt prosessen og mange ledere og ansatte har vært med i planleggingsarbeidet også i 2019.

Noen administrative oppgaver som har hatt fokus i 2019

 • planlegging av administrativ hovedmodell med ansvarsområder i sektorer og avdelinger
 • lokalisering av arbeidsplasser i ny kommune
 • innplassering av alle ansatte i ny kommune innen juni 2019
 • valg
 • kulturbygging, herunder «bli-kjent» fond
 • videre arbeid med lokaldemokratimodeller i den nye kommunen, herunder politisk organisering og delegasjon
 • prosess omkring og endelig forslag til kommunevåpen
 • starte arbeidet med felles planstrategi for den nye kommunen
 • gjennomgå, omstrukturere og eventuelt avvikle interkommunale samarbeid
 • lage forslag til budsjett 2020 og økonomiplan for 2020–2023
 • overordnet beredskapsplan

Økonomi

Midlene for prosjektperioden er disponert i rammebudsjett vedtatt av fellesnemnda for alle årene. Midler til disposisjon er som følger:

 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal har bevilget skjønnsmidler til dekning av prosjektledelse på 1,0 mill. kroner i alle årene i prosjektperioden.
 • Nye Molde kommune (Midsund, Molde og Nesset) får engangsstøtte på 35,0 mill. kroner som går til planleggingsarbeidet.
 • Nye Molde kommune får reformstøtte på 25,0 mill. kroner. Reformstøtten skal i sin helhet benyttes til investeringer i nåværende Midsund kommune.
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal har tildelt 0,5 mill. kroner i skjønnsmidler til planstrategi i den nye kommunen.
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tildelt 0,1 mill. kroner til lokaldemokratiprosjekt, og dette benyttes til prøveordning med oppgaveutvalg.

I 2019 har alle kommunalsjefer og stabsledere fått enten delvis frikjøp for å planlegge egen organisasjon eller kompensasjon der frikjøp ikke lar seg gjøre. Dette har vært finansiert av prosjektet i 2019.

Andre store utgifter i prosjektet er innenfor IKT. I løpet av 2017 og 2018 har prosjektet finansiert overgangen for Nesset kommune fra IKT-ORKidé til ROR IKT. I tillegg kommer nødvendig tilpasning av system og spesielt innenfor økonomi- og personalsystem innebærer dette betydelige kostnader.