Likestilling

Molde kommune har fokus på å ivareta alle ansatte, samt ta et samfunnsansvar med hensyn til å behandle alle likeverdig uavhengig av funksjonsevne, kjønn, religion, politisk ståsted, seksuell orientering eller etnisk bakgrunn. I rekrutteringsarbeidet er det bevissthet rundt å skape mangfold og en balansert sammensetning når det gjelder kjønn, alder, etnisitet og funksjonsevne. Innenfor de fleste tjenesteområder er det brukere med ulik bakgrunn, og for å ivareta disse brukerne har det vært viktig å rekruttere ansatte med ulik språkkompetanse og erfaring fra ulike kulturer.

I Molde kommune er kvinneandelen høy, noe som er typisk for kommunesektoren generelt. De store fagområdene oppvekst og helse og omsorg, har stor andel av tradisjonelt kvinnedominerte yrker.

Avlønning skal gjøres i henhold til ansvar og kompetansekrav i den aktuelle stilling. I den grad kvinner er noe lavere avlønnet enn menn samlet sett, så er det fordi det er overvekt av kvinner i stillinger som er på et lavere lønnsnivå og overvekt av menn i stillinger som er på et høyere lønnsnivå. Arbeidsgiver vil i lønnsforhandlinger påse at det er likhet ved lik stilling, ansvar og kompetanse.