Årsregnskap

Regnskapsprinsipper

Molde kommunes regnskap føres etter kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i kommunelovens § 14-6 og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året, som vedrører kommunens virksomhet, skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.

Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og regnskapsresultatet for året. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer og utlån med videre, samt hvordan disse er finansiert.

Kommunens driftsregnskap viser årlige avskrivninger som er årlige kostnader som følge av forbruk av aktiverte driftsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men blir nullet ut slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Netto driftsresultat i kommunen er derimot belastet med årets avdrag (minsteavdrag) som er utgiften relatert til forbruk av aktiverte driftsmidler som skal påvirke kommunens driftsresultat, etter gjeldende regnskapsregler. Årsaken til at avskrivningene blir vist i regnskapet, er blant annet at beslutningstakere og regnskapsbrukere skal kunne vurdere denne i forhold til kommunens driftsresultat og avdragsutgifter.

Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og/eller fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at aktiviteten i kommunen kommer frem med riktig beløp.

I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Anleggsmidler som har en begrenset levetid, blir avskrevet hvert år. Kommunal sektor benytter lineære avskrivninger. Dette innebærer at avskrivningsgrunnlaget blir fordelt likt over avskrivningstiden. De årlige avskrivningene blir dermed like store for det enkelte driftsmiddel. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er tatt i bruk.

Årsregnskapet skal ferdigstilles innen 15. februar året etter regnskapsåret. Molde kommunes regnskap med noter for 2019, ble oversendt revisjonen den 14. februar 2020. I ettertid oppdaget kommunens økonomiavdeling en feilklassifisering i balanseregnskapet som var så vesentlig at den måtte korrigeres. Korrigert regnskap ble ferdigstilt 4. mars 2020.

Driftsregnskapet

Driftsregnskapet

(Beløp i 1 000 kroner)
Driftsregnskapet
Note Regnskap 2019 Revidert budsjett 2019 Regnskap 2018 Regnskap 2017
Driftsinntekter
Brukerbetalinger 93 317 90 266 90 584 89 731
Andre salgs- og leieinntekter 97 981 96 298 97 265 98 130
Overføringer med krav til motytelse 392 396 282 593 357 625 322 580
Rammetilskudd 690 020 662 422 633 924 604 166
Andre statlige overføringer 91 956 90 707 107 916 155 212
Andre overføringer 4 865 3 483 13 428 6 030
Skatt på inntekt og formue 799 325 808 092 776 990 749 627
Eiendomsskatt 97 710 98 072 97 078 95 461
Andre direkte og indirekte skatter 62 20 - 29
Sum driftsinntekter 2 267 632 2 131 953 2 174 810 2 120 967
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 1 247 124 1 218 770 1 159 325 1 092 471
Sosiale utgifter 4 304 206 299 352 285 102 273 499
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen 310 504 264 680 307 102 296 703
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 265 507 262 247 244 742 219 954
Overføringer 273 941 237 608 264 603 188 264
Avskrivninger 6 36 269 36 270 35 133 33 452
Fordelte utgifter -85 766 -120 254 -109 856 -99 447
Sum driftsutgifter 2 351 787 2 198 674 2 186 152 2 004 896
Brutto driftsresultat -84 154 -66 720 -11 342 116 071
Finansinntekter
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 67 311 62 516 57 574 13 169
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 7 849 3 000 - 5 802
Mottatte avdrag på utlån 10, 11 81 864 82 116 80 404 150
Sum eksterne finansinntekter 157 024 147 632 137 978 19 122
Finansutgifter
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 59 622 60 344 49 941 31 920
Tap på finansielle instrumenter 13 - - 583 -
Avdragsutgifter 9 101 435 99 413 94 023 62 076
Utlån 101 50 27 250
Sum eksterne finansutgifter 161 158 159 807 144 573 94 246
Resultat eksterne finanstransaksjoner -4 134 -12 175 -6 595 -75 124
Motpost avskrivninger 36 269 36 270 35 133 33 452
Netto driftsresultat -52 019 -42 625 17 196 74 399
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års mindreforbruk 9 337 9 337 22 838 59 248
Bruk av disposisjonsfond 14 44 367 44 367 - -
Bruk av bundne fond 14 29 297 22 874 22 758 8 823
Sum bruk av avsetninger 83 001 76 578 45 596 68 071
Overført til investeringsregnskapet - 7 100 - -
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk - - - -
Avsetninger til disposisjonsfond 14 21 105 26 516 36 688 66 813
Avsetninger til bundne fond 14 9 877 337 16 767 52 818
Sum avsetninger 30 982 33 953 53 455 119 632
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk - - 9 337 22 838

Regnskapsskjema 1A – drift

(Beløp i 1 000 kroner)
Regnskapsskjema 1A – drift
Regnskap 2019 Revidert budsjett 2019 Opprinnelig budsjett 2019 Regnskap 2018
Skatt på inntekt og formue 799 325 808 092 808 016 776 990
Ordinært rammetilskudd 690 020 662 422 663 094 633 924
Skatt på eiendom 97 710 98 072 97 620 97 078
Andre direkte eller indirekte skatter 62 20 20 -
Andre generelle statstilskudd 91 956 90 707 89 423 107 916
Sum frie disponible inntekter 1 679 073 1 659 313 1 658 173 1 615 908
Renteinntekter og utbytte 67 311 62 516 11 906 57 574
Gevinst fiansielle instrumenter 7 849 3 000 1 900 -
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 59 622 60 344 40 490 49 941
Tap på finansielle instrumenter - - - 583
Avdrag på lån 101 435 99 413 67 954 94 023
Netto finansinntekter/utgifter -85 896 -94 241 -94 638 -86 972
Til dekning av tidligere regnskapsmessig merforbruk - - - -
Til ubundne avsetninger 21 105 26 516 5 171 36 688
Til bundne avsetninger 9 877 337 337 16 767
Bruk av tidligere års mindreforbruk 9 337 9 337 - 22 838
Bruk av ubundne avsetninger 44 367 44 367 - -
Bruk av bundne avsetninger 29 297 22 874 22 595 22 758
Netto avsetninger 52 019 49 725 17 087 -7 859
Overført til investeringsregnskapet - 7 100 - -
Til fordeling drift 1 645 195 1 607 697 1 580 622 1 521 077
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 645 195 1 607 697 1 580 622 1 511 740
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk - - - 9 337

Regnskapsskjema 1B – drift

(Beløp i 1 000 kroner)
Regnskapsskjema 1B – drift
Regnskap 2019 Revidert budsjett 2019 Opprinnelig budsjett 2019 Regnskap 2018
Rådmannen 9 036 15 392 15 862 7 568
Plan- og utviklingsavdelingen 22 740 25 874 25 428 21 736
Driftsavdelingen 11 286 11 522 11 328 10 550
Personal- og organisasjonsavdelingen 63 808 64 392 64 925 57 179
Økonomiavdelingen 17 105 19 142 18 338 17 510
Fellesområdet skole 14 969 16 114 16 665 12 635
Kvam skole 16 942 16 106 15 247 17 159
Sellanrå skole 27 626 28 548 27 501 27 806
Langmyra skole 39 630 37 958 37 158 36 838
Nordbyen skole 23 203 22 359 21 975 22 058
Kviltorp skole 37 498 36 529 35 631 36 893
Kleive oppvekstsenter 11 752 11 782 11 431 11 422
Bolsøya skole 7 581 6 739 6 638 7 254
Vågsetra barne- og ungdomsskole 27 694 24 783 24 569 25 645
Sekken oppvekstsenter 5 223 5 115 4 979 5 027
Bekkevoll ungdomsskole 34 377 32 432 31 972 34 552
Bergmo ungdomsskole 26 199 25 256 25 257 24 299
Skjevik barne- og ungdomsskole 22 645 19 406 18 785 21 883
Molde voksenopplæringssenter 11 417 9 483 9 027 11 812
Fellesområdet barnehage 137 083 135 129 136 824 127 550
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager 15 020 14 378 13 548 15 406
Hatlelia barnehage 9 514 9 844 9 522 9 313
Kvam og St. Sunniva barnehager 13 039 12 957 11 667 12 246
Hjelset barnehage 9 059 9 242 8 693 9 957
Barnas Hus barnehage 10 855 10 823 8 717 10 593
Langmyra og Banehaugen barnehager 5 768 6 642 6 001 6 629
Lillekollen barnehage 12 085 12 352 11 920 12 132
Barneverntjenesten 81 830 83 892 81 253 35 431
Sosialtjenesten NAV Molde 39 991 37 395 36 804 40 867
Flyktningtjenesten 44 787 37 455 36 699 81 945
Ressurstjenesten 81 541 70 534 69 536 51 092
Helsetjenesten 52 009 52 714 51 320 77 284
Fellesområdet pleie og omsorg -23 316 -24 438 -22 708 -22 865
Glomstua omsorgssenter 126 814 120 426 120 499 113 492
Kirkebakken omsorgssenter 61 479 54 846 53 556 47 002
Råkhaugen omsorgssenter 62 083 60 231 57 749 59 471
Bergmo omsorgssenter 68 362 67 873 66 180 64 931
Kleive og Skåla omsorgssenter 67 306 67 541 66 206 65 554
Tiltak funksjonshemmede 220 764 202 076 197 034 213 975
Brann- og redningstjenesten 23 687 22 740 22 213 22 702
Byggesak og geodata -275 1 936 725 -340
Molde bydrift 16 252 15 564 14 934 15 238
Kulturtjenesten 36 930 38 137 37 243 35 510
Kulturskolen 8 663 9 038 8 738 8 386
Sum fordelt til drift skjema 1B 1 612 059 1 558 258 1 527 589 1 523 324
Avstemming mot skjema 1A 33 136 49 439 53 033 -11 584
Sum fordelt til drift 1A 1 645 195 1 607 697 1 580 622 1 511 740

Avstemming skjema 1A og 1B

(Beløp i 1 000 kroner)
Avstemming skjema 1A og 1B
Regnskap 2019 Revidert budsjett 2019
Sum fordelt til drift skjema 1B 1 612 059 1 558 258
1A posteringer bokført på resultatområdene
Renteutgifter -7 -4
Avsetninger til fond -9 851 -337
Andre statlige overføringer 2 713 1 000
Andre indirekte skatter 62 20
Renteinntekter 3 -
Bruk av bundne avsetninger 29 297 22 874
1B posteringer ikke bokført på resultatområdene
Lønn forventet merforbruk 2019 - 20 567
Påløpt lønn 20 705 23 800
Påløpt arbeidsgiveravgift 2 919 -
Andre utgifter 8 -
Forvaltningsutgifter 211 -
Kirkelig fellesråd 11 386 11 386
Tap på fordringer 100 -
Sentral lønnsreserve - 18
Tvangsmulkt - byggesak 64 -
Husleie kulturskolen - kapitalkostnad krisesenteret -4 549 -4 656
Flyktninger tilskudd 2 -1 186 -
RIUAs andel renter/avdrag 2019 -264 -
Toppfinansieringstilskudd ressurskrevende brukere -63 898 -63 897
Verdivurdering Istad AS - andel Moldekraft AS -135 -
Pareto - verdivurdering Istad AS - kreditnota -7 -
Andre konsulenttjenester 830 -
Konserninterne posteringer
Moldebadet KF- dekning kapitalkostnader 8 748 8 969
Molde eiendom KF - ramme 149 014 150 140
Overføringer fra KF -1 788 -2 173
Mottatte avdrag på konserninterne utlån -80 786 -81 716
Avstemming pensjon og kalkulatoriske avskrivninger
Avstemming pensjon fellesområdet -26 664 -32 765
Kalkulatoriske avskrivninger -3 787 -3 787
Avstemming 33 136 49 439
Sum fordelt til drift skjema 1A 1 645 195 1 607 697
Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet

(Beløp i 1 000 kroner)
Investeringsregnskapet
Note Regnskap 2019 Revidert budsjett 2019 Regnskap 2018 Regnskap 2017
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 1 330 140 4 291 5 307
Andre salgsinntekter - - - 74
Overføringer med krav til motytelse 10 515 14 513 5 881 6 559
Kompensasjon for merverdiavgift 34 106 33 896 20 738 8 396
Statlige overføringer - - - -
Andre overføringer 825 - 4 272 -
Renteinntekter og utbytte 10 - 7 6
Sum inntekter 46 786 48 549 35 190 20 343
Utgifter - - - -
Lønnsutgifter - - - -
Sosiale utgifter - - - -
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 161 341 222 882 128 244 52 595
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon - - - -
Overføringer 35 788 51 896 21 750 15 384
Renteutgifter og omkostninger 4 628 - 2 059 1 403
Fordelte utgifter - - - -
Sum utgifter 201 758 274 778 152 054 69 382
Finanstransaksjoner - - - -
Avdrag på lån 11 13 516 - 9 559 17 652
Utlån 280 182 75 000 153 460 36 298
Kjøp av aksjer og andeler 7 9 467 9 616 1 046 1 067
Dekning av tidligere års udekket - - 500 1 717
Avsatt til ubundne investeringsfond 14 905 7 100 1 106 3 297
Avsatt til bundne investeringsfond 14 10 - 242 61
Sum finansieringstransaksjoner 304 079 91 716 165 913 60 093
Finansieringsbehov 459 050 317 945 282 777 109 133
Dekket slik: - - - -
Bruk av lån 341 457 300 749 271 422 87 163
Salg av aksjer og andeler 7 - - - 2 500
Mottatte avdrag på utlån 13 942 - 10 309 18 402
Overført fra driftsregnskapet - 7 100 - -
Bruk av tidligere års udisponert - - - -
Bruk av disposisjonsfond - - - -
Bruk av bundne driftsfond - - - -
Bruk av ubundne investeringsfond 14 9 467 9 616 1 046 1 067
Bruk av bundne investeringsfond 14 953 480 - -
Sum finansiering 365 819 317 945 282 777 109 133
Udekket/udisponert -93 231 - - -

Regnskapsskjema 2A – investering

(Beløp i 1 000 kroner)
Regnskapsskjema 2A – investering
Regnskap 2019 Revidert budsjett 2019 Opprinnelig budsjett 2019 Regnskap 2018
Investeringer i anleggsmidler 201 758 274 778 372 737 152 054
Utlån og forskutteringer 280 182 75 000 - 153 460
Aksjer, andeler og innskudd 9 467 9 616 1 100 1 046
Avdrag på lån 13 516 - - 9 559
Dekning av tidligere års udekket - - - 500
Avsetninger 914 7 100 - 1 348
Årets finansieringsbehov 505 836 366 494 373 837 317 967
Finansiert slik: - - - -
Bruk av lånemidler 341 457 300 749 327 567 271 422
Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 330 140 140 4 291
Tilskudd til investeringer 825 - - 4 272
Kompensasjon for merverdiavgift 34 106 33 896 31 300 20 738
Mottatte avdrag på lån og refusjoner 24 457 14 513 13 730 16 191
Andre inntekter 10 - - 7
Sum ekstern finansiering 402 185 349 298 372 737 316 921
Overført fra driftsregnskapet - 7 100 - -
Bruk av tidligere års udisponert - - - -
Bruk av avsetninger 10 420 10 096 1 100 1 046
Sum finansiering 412 605 366 494 373 837 317 967
Udekket/udisponert -93 231 - - -

Regnskapsskjema 2B – investering

(Beløp i 1 000 kroner)
Prosjekt Regnskap 2019 Revidert budsjett 2019 Opprinnelig budsjett 2019 Regnskap 2018
Plan- og utviklingsavdelingen 156 524 204 536 303 826 92 596
BRM - Gangbru over Moldeelva (Mexico) 1046 - 500 2 500 -
Diverse erverv og tiltak 4004 - 800 800 -
Flytting av øvingsanlegg 1039 11 271 8 900 400 2 818
Gang- og sykkelveg Bolsøya 1045 708 700 - 1 049
Hjertøysundet - mottak av steinmasse 1048 - 500 - -
Infrastruktur Bolsøya 1037 - 1 000 1 000 -
Kulvert/overvannsledning ved Idrettens hus 1049 - 1 510 - -
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 1042 36 500 2 000 -
Nytt SNR – grunnerverv Hjelset 1043 - - 15 000 -
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 4001 49 685 68 500 80 000 19 218
Opparbeidelse av tomtefelt næring 4003 1 306 4 000 11 000 634
Sentrumstiltak 4005 160 1 000 1 000 -
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) 1122 69 303 66 500 58 000 58 796
Sjøfronten 2 1107 4 298 5 000 5 000 -
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) 1100 17 467 40 000 48 000 10 063
Sykkelparkering skoler 1044 1 909 3 300 3 300 18
Årølivegen øst 4060 - 1 000 - -
Personal- og organisasjonsavdelingen 21 024 20 975 16 794 13 313
IKT-investeringer Molde kommune 1036 1 552 2 775 2 775 1 586
Inventar renovering Storgata 31 1401 2 430 2 500 2 500 -
ROR-IKT – fellesinvesteringer 9260 17 041 15 700 11 519 11 727
Skole 6 700 6 750 6 750 1 671
Digitalisering i grunnskolen 2034 5 641 5 500 5 500 -
IPad-prosjektet 2000 1 058 1 250 1 250 1 671
Helsetjenesten 961 1 550 1 550 283
Medisinsk utstyr i sykehjem 3194 495 1 000 1 000 -
Nye elbiler 3193 466 550 550 283
Pleie og omsorg 1 919 2 010 860 2 368
Bergmo omsorgssenter – møbler 3705 359 360 360 360
Glomstua omsorgssenter – kjøkken 3055 431 500 500 2 008
Råkhaugen omsorgssenter – dagsenterbuss 3706 1 130 1 150 - -
Brann- og redningstjenesten 5 767 5 890 5 890 1 356
Feiing – nye biler 4130 477 440 440 -
Ny brannbil 4137 5 290 5 200 5 200 -
RIUA – diverse utstyr 4170 - 250 250 1 356
Byggesak og geodata 316 570 570 2 473
Skanning av byggesaksarkiv 4330 316 570 570 2 473
Molde bydrift 6 830 14 390 18 390 23 504
Biler og maskiner 4016 - 3 200 2 500 1 930
Biler og maskiner – park 8000 427 500 500 1 311
Kommunale veger 4011 2 830 3 140 1 540 2 441
Parkering - automatisk nummerskiltgjenkjenning 8006 - - 2 700 -
Parkering - utredning parkering i sentrum (BRM) 8007 - 300 300 -
Styringssystem gatelys 4730 1 509 4 000 4 000 -
Trafikksikring 4012 378 360 360 -
Trafikksikring – Eikrem 8005 - - 1 950 -
Trafikksikring – Moldelivegen 4770 - 500 3 000 -
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH) 4731 37 750 - 12 257
Utskifting HQL-armatur 4717 - 100 - 3 634
Veg- og gatelys 4013 1 649 1 540 1 540 1 931
Kulturtjenesten 333 933 933 479
Infotavler, skilting turområder 5558 72 100 100 47
Tursti Damefallet–Tusenårsvarden 5556 98 533 533 30
Tursti Skihytta–Varden 5562 163 300 300 402
Kirkelig fellesråd 1 661 18 000 18 000 1 018
Gravplassutvidelse Røbekk 5609 1 661 18 000 18 000 1 018
Fellesområdet 35 - -
Justeringsrett merverdiavgift 9501 35 - - -
Prosjekter i 2018 uten bevilgning eller kostnader i 2019 - - - 12 993
Prosjekter i 2018 uten bevilgning eller kostnader i 2019 - - - 12 993
Sum investeringer skjema 2B 201 758 274 778 372 737 152 054
Investeringer i anleggsmidler fra skjema 2A 201 758 274 778 372 737 152 054
Balansen

Balansen

(Beløp i 1 000 kroner)
Balansen
Note Regnskap 2019 Regnskap 2018 Regnskap 2017
EIENDELER
Anleggsmidler 6 509 826 6 081 855 3 273 362
Faste eiendommer og anlegg 6 813 839 671 347 595 331
Utstyr, maskiner og transportmidler 6 93 185 82 710 76 974
Utlån 181 521 163 174 151 364
Konserninterne langsiktige fordringer 8, 10 2 616 355 2 451 686 -
Aksjer og andeler 7 188 261 179 175 178 247
Pensjonsmidler 4 2 616 665 2 533 763 2 271 446
Omløpsmidler 690 165 723 630 746 062
Kortsiktige fordringer 182 536 169 743 23 511
Konserninterne kortsiktige fordringer 10, 16 10 608 -138 953 -
Premieavvik 4 200 547 168 664 152 395
Obligasjoner 13 99 268 91 418 92 001
Kasse, postgiro, bankinnskudd 13 197 206 432 758 478 155
SUM EIENDELER 7 199 991 6 805 485 4 019 424
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 469 645 566 773 446 276
Disposisjonsfond 14 120 395 143 656 106 968
Bundne driftsfond 14 33 822 53 241 59 233
Ubundne investeringsfond 14 85 408 93 970 93 910
Bundne investeringsfond 14 2 083 3 026 2 784
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital drift 21 -10 576 -10 576 -10 576
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapital investeringer 21 557 557 557
Regnskapsmessig merforbruk - - -
Regnskapsmessig mindreforbruk - 9 337 22 838
Udisponert i investeringsregnskap 14 - - -
Udekket i investeringsregnskap 14 -93 231 - -500
Kapitalkonto 22 331 187 273 560 171 062
Langsiktig gjeld 6 224 026 5 958 638 3 284 396
Pensjonsforpliktelser 4 2 783 958 2 639 215 2 501 793
Ihendehaverobligasjonslån 8 2 140 000 3 114 800 639 067
Andre lån 8 1 300 068 204 623 143 535
Kortsiktig gjeld 506 320 280 074 288 752
Kassekredittlån 150 000 - -
Annen kortsiktig gjeld 343 766 263 334 268 680
Premieavvik 4 12 554 16 739 20 072
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 7 199 991 6 805 485 4 019 424
MEMORIAKONTI
Memoriakonto 186 228 188 764 221 460
Ubrukte lånemidler 45 386 150 344 182 095
Andre memoriakonti 140 842 38 420 39 365
Motkonto til memoriakontiene -186 228 -188 764 -221 460
Noter
Revisors beretning