Om årsrapporten

Årsrapporten er kommunedirektørens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsmelding for kommunestyret. I dette ligger at det er kommunedirektørens tilbakemelding og vurderinger av oppnådde resultater målt opp imot de politiske målsettingene for tjenesteproduksjonen som ligger i kommunens politisk vedtatte og i løpet av året reviderte budsjett.

Dette er den siste årsrapporten som skrives før kommunen slår seg sammen med kommunene Midsund og Nesset fra 1. januar 2020. Molde kommunes årsrapport for 2019 består av årsmelding og årsregnskap. Med bakgrunn i den forestående kommunesammenslåingen, er årets rapport begrenset i omfang til det som kreves i henhold til lover og forskrifter samt god kommunal regnskapsskikk.

Av forståelige grunner er også egen kolonne for neste års budsjett tatt bort. Denne tjener ingen hensikt så lenge tallene for 2020 ikke er sammenlignbare med tidligere år.

Regnskapsavleggelse i “gamle kommuner”

Notat vedrørende kommunesammenslåinger og andre grensejusteringer ble vedtatt av styret i GKRS (God Kommunal Regnskaps Skikk) i styrets møte den 21. september 2017 og endret i styrets møte den 18. juni 2018. Av notatets punkt 2.1 fremgår følgende for avleggelse av årsmelding og årsregnskap i «gamle» kommuner:

“Årsregnskapene for 2019 avlegges etter de alminnelige regler for avleggelse av kommuneregnskapet. Regnskapsavleggelsen vil imidlertid skje etter at sammenslåingen har trådt i kraft, slik at det vil være administrasjonen i den nye kommunen som er ansvarlig for regnskapsavleggelsen for de gamle kommunene. Tilsvarende vil det være kommunestyret i den nye kommunen som skal fastsette årsregnskapene.

Kommunestyret i nye kommuner vil derfor måtte behandle årsregnskapene for hver enkelt av de gamle kommunene for regnskapsåret 2019.

Noteopplysninger

I note til årsregnskapene for de gamle kommunene skal interne mellomværende med kommunene som slås sammen spesifiseres for hhv. omløpsmidler, anleggsmidler, kortsiktig og langsiktig gjeld.

Årsberetning

Årsberetningen for de gamle kommunene bør gi opplysninger om kommunesammenslåingen. Dette bør gjøres fra det tidspunkt kommunesammenslåing er vedtatt. Dette vil være nødvendig informasjon for å kunne bruke årsregnskap og årsberetning for kommuner som skal slås sammen til å bedømme og forstå den nye kommunens økonomiske stilling og fremtidsutsikter.”

Kommunedirektøren i nye Molde kommune er derfor ansvarlig for å utarbeide årsrapporter for 2019 for alle de tre kommunene. Administrativ og politisk ledelse i de gamle kommunene er borte, og kommunedirektøren må derfor benytte administrasjonen i den nye kommunen i arbeidet. Kommunedirektøren har derfor gitt fullmakter til tidligere økonomisjef i Midsund kommune som fra 1. januar er ansatt i Molde kommunes administrasjonsavdeling til å ferdigstille årsrapporten for 2019 for Midsund kommune for fremleggelse for kontrollutvalg, formannskap og kommunestyret i Molde kommune. Tilsvarende fullmakt er gitt til tidligere økonomisjef i Nesset kommune som fra årsskiftet er ansatt i økonomiavdelingen i Molde kommune.

Kommunesammenslåingen innebærer et betydelig merarbeid på ledelsen og administrasjonen i den nye kommunen. Ikke bare skal en ny kommune etableres, men samtidig skal de gamle kommunene avsluttes. Dette gjelder ikke minst innenfor økonomiområdet.

Kommunedirektøren har med bakgrunn i stor arbeidsbelastning og en svært presset arbeidssituasjon for å etablere den nye kommunen, besluttet at utarbeidelsen av årsmelding og regnskap for alle de tre kommunene for 2019 skal svare ut kravene i lover og forskrifter, men utover dette forenkles. På denne måten vil mest mulig av de administrativt tilgjengelige ressursene kunne benyttes til etableringen av nye Molde kommune.

Kommunedirektøren har i denne saken både tatt hensyn til en økonomisk presset situasjon, men også betydelige bemanningsmessige utfordringer. At politikerne i Molde kommune, som er målgruppen for årsrapporten, til dels ikke kjenner budsjettene som kommunedirektøren gjennom årsrapporten skal svare ut, støtter også opp under denne forenklingen. Resultatet betyr derfor en forenklet årsrapport i forhold til tidligere år.

Konsernet

Årsrapporten viser at Molde kommune er et konsern som i tillegg til kjernevirksomheten, har mange kommunale foretak og deltar i flere interkommunale selskaper. I tillegg er kommunen eier og medeier i flere aksjeselskaper.