Ordførerens kommentar

2019 er siste året for «gamle» Molde kommune, det vil si kommunen som ble dannet 1. januar 1964 som en følge av forrige kommunereform.

Store administrative og politiske ressurser er brukt for å planlegge den nye kommunen, parallelt med at ordinær drift har blitt ivaretatt.

Den sterke vekstkraften fra 2018, hvor det ble skapt 443 nye arbeidsplasser, er ikke videreført i 2019. Foreløpige tall viser en nedgang på totalt 70 arbeidsplasser i 2019; offentlige arbeidsplasser ble redusert med 100. Det betyr at det var en svak vekst med 30 nye jobber innenfor privat sektor. Arbeidsplassdekningen i Molde er fortsatt meget høy med 123,9 prosent, den klart høyeste i fylket. Arbeidsledigheten er ytterligere redusert fra 2,0 til 1,8 prosent ifølge NAVs statistikk.

I 2019 hadde vi en folketallsvekst på kun 27 innbyggere med et fødselsoverskudd på 66. Molde kommune må tilrettelegge for økt tilflytting for å skape rom for videre vekst i næringslivet.

Som ordfører har jeg i 2019 spesielt prioritert disse viktige områdene:

Kommunereformen

Ambisjonene for nye Molde kommune er at vi sammen – Midsund, Molde og Nesset – skal kunne sikre bedre og desentraliserte tjenester, et sterkere fagmiljø, en helhetlig areal- og samfunnsutvikling og større gjennomslag for våre saker opp mot fylke, regjering og Storting. Samtidig vil vi skape et lokaldemokrati med aktiv samskaping med innbyggerne i alle deler av kommunen. Fellesnemnda, med fem representanter fra hver kommune, har sammen med prosjektrådmann Arne Sverre Dahl og prosjektleder Britt Rakvåg Roald hatt ansvaret med å forberede og planlegge etableringen av nye Molde kommune. Det har vært et meget godt og konstruktivt samarbeidsklima i fellesnemnda og med prosjektorganisasjonen.

Etter kommunevalget høsten 2019 ble det nye kommunestyret konstituert 24. oktober 2019 og overtok i interimsperioden frem til 1. januar 2020 ansvaret med å forberede ny-kommunen.

Byutvikling

Kommunestyret ønsker å øke byens attraktivitet gjennom aktive byutviklingstiltak. Vi må skape et bærekraftig bysentrum; miljømessig, sosialt og økonomisk. Ett av prosjektene er utbyggingen av sjøfronten. Byggetrinnene Torget – Storkaia og Brunvollkvartalet – Moldeelva skulle vært ferdigstilt i løpet av 2019, men ny fremdrift tilsier åpning til 17. mai 2020. Planleggingen for sammenbindingen Torget – Moldeelva er godt i gang, og byggingen kan starte 2021. Arbeidet med å skape et bilfritt sentrum er påbegynt.

Ny helse og omsorgsplan: Mitt liv – mine valg – min tjeneste

Kommunestyret har vedtatt ny helse- og omsorgsplan med større vekt på individuelt tilpassede og tverrfaglige helsetjenester. Kommunen åpnet i august 2019 25 nye omsorgsplasser med heldøgns bemanning i lokalene til gamle Hotell Nobel. Dette prosjektet styrker det nest høyeste trinnet i omsorgstrappen. Samtidig har kommunestyret vedtatt nytt byggetrinn på Råkhaugen omsorgssenter med 32 nye sykehjemsplasser.

Bygging av sykehuset på Hjelset

Etter vedtaket i desember 2014 om bygging av nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset, har oppgaven vår vært å sikre fremdriften og det faglige innholdet i sykehuset: Et fullverdig akuttsykehus med traumefunksjoner. Nok en gang opplever vi at fremdriften i prosjektet har sviktet, og at det derfor oppstår usikkerhet rundt sykehuset. Heldigvis er rivingen av gammel bygningsmasse og grunnarbeidene på Hjelset gjennomført, men byggestart er nå planlagt høsten 2020, og åpning av det nye felles akuttsykehuset for Nordmøre og Romsdal er våren 2024. Den nye prosjektorganisasjonen virker meget tillitsvekkende.

Viktige samferdselsprosjekt

Vi har arbeidet målrettet for å styrke molderegionen som felles bo- og arbeidsmarked ved å legge til rette for bedre samferdselsløsninger. Hver dag pendler 5 600 personer fra våre nabokommuner til jobb i Molde, og innfartsvegen fra øst er allerede sprengt. Byens samferdselsutfordringer kan ikke bare løses gjennom en oppgradering av veisystemet, men må samtidig løses gjennom økt satsing på kollektivtransport og gang- og sykkelveger.

E39 Lønset–Hjelset har oppstart 2020, og E39 Bolsønes–Årø ligger inne i NTP (Nasjonal transportplan) med oppstart 2023. Ferjefri E39 mellom Molde og Ålesund har mulig oppstart 2022/2024, og det arbeides målrettet for å styrke dette prosjektet i revideringen av neste NTP.

Jeg vil takke alle ansatte for et godt samarbeid og vil spesielt rose rådmannen/prosjektrådmannen og hans stab for målrettet arbeid. Jeg mener hele kommunen kan være stolt av det arbeidet kommunen har gjennomført i 2019 og opplever at vi sammen har skapt et godt grunnlag for den nye kommunen.

Torgeir Dahl
ordfører