Note 10

Konserninterne lån, renter og avdrag

Molde kommune tar opp lån til alle investeringer for kommunen og kommunale foretak. Videre betaler morsselskapet renter og avdrag på disse lånene og fører dette i sitt regnskap.

De kommunale foretakene låner fra morselskapet til sine investeringer. De betaler renter og avdrag tilbake til morselskapet. Renteutgiftene til disse lånene i foretakene blir ført som en konsernintern renteinntekt i morsselskapet. Tilsvarernde blir avdrag ført som motttatte avdrag på konserninterne lån.

Siden Molde kommune dekker utgiftene til formålsbygg, er overføringer til Molde eiendom KF økt for å dekke opp også de konserninterne finansutgiftene knyttet til formålsbygg. Denne måten å føre disse transaksjonene på ble innført i 2018. Neste år gjelder ny lov og forskrift som vil medføre noen justeringer.

(Beløp i 1 000 kroner)
Regnskap 2019 Revidert budsjett 2019 Opprinnelig budsjett 2019 Regnskap 2018
Overføringer
Overføringer til foretak 157 762 159 109 75 964 147 360
Renteinntekter og utbytte
Renteinntekter og utbytte 10 668 6 806 6 806 10 696
Konserninterne renteinntekter 49 232 48 298 - 39 712
Utbytte og eieruttak 7 412 7 412 5 100 7 166
Sum renteinntekter og utbytte 67 311 62 516 11 906 57 574
Mottatte avdrag på utlån
Mottatte avdrag på utlån 1 078 400 400 589
Mottatte avdrag på konserninterne utlån 80 786 81 716 - 79 814
Sum mottatte avdrag 81 864 82 116 400 80 404
Finansutgifter
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 59 622 60 344 40 490 49 941
Avdragsutgifter 101 435 99 413 67 954 94 023
Utlån 101 50 50 27
Sum finansutgifter 161 158 159 807 108 494 143 990