Note 11

Avdrag på lån til videre utlån

(Beløp i 1 000 kroner)

Avdrag på startlån

Avdrag på startlån
2019 2018 2017
Mottatte ordinære avdrag på startlån 3 435 3 541 3 084
Mottatte ekstraordinære avdrag på startlån 9 757 6 018 14 568
Sum mottatte avdrag 13 192 9 559 17 652
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet 13 192 9 559 17 652
Sum avsatt til ubundne investeringsfond - - -

Når det gjelder startlån, vil de utgiftsførte avdragene i investeringsregnskapet tilsvarer mottatte avdrag. Tidligere ble ekstraordinære avdrag fra startlån brukt til å nedbetale de mest ugunstige lånene, som innebar andre lån enn startlån. Som følge av tidligere praksis, vil ikke de utgiftsførte avdragene samsvare med faktisk betalte avdrag til Husbanken.

(Beløp i 1 000 kroner)

Avdrag på andre utlån

Avdrag på andre utlån
2019 2018 2017
Mottatte avdrag utlån Romsdalsmuseet 750 750 750
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet - - -
Sum avsatt til ubundne investeringsfond 750 750 750

Molde kommune gav i 2013 et rentefritt lån på 22,5 mill. kroner til prosjektet «Romsdalsmuseets utstillings- og magasinbygg» (ref. kommunestyresak 25/13). Lånet skal nedbetales over 30 år, med første tilbakebetaling i 2016. Utlånet ble finansiert ved bruk av kommunens ubundne investeringsfond som de mottatte avdragene avsettes mot.