Note 13

Langsiktige finansielle aktiva

Molde kommunes langsiktige finansielle aktiva er definert som kommunens midler avsatt til disposisjonsfond og ubundet investeringsfond.

Disposisjonsfondet er i all hovedsak plassert innenfor kommunens konsernkontoavtale som er hos Sparebank 1 SMN.

De langsiktige finansielle aktiva som forvaltes eksternt, består i all hovedsak av midler på ubundet investeringsfond. Disse forvaltes av Pareto Asset Management AS. Ved utgangen av 2019 hadde disse midlene en markedsverdi på 99,3 mill. kroner, noe som gav en urealisert gevinst på 7,8 mill. kroner for året.

Plasseringene av finaniselle aktiva er innenfor de rammer som er fastsatt i kommunens finansreglement.

Det vises for øvrig til finansrapporten for ytteligere detaljer vedrørende sammensetning og risikoeksponering i kommunens langsiktige aktiva.

(Beløp i 1 000 kroner)

Bankinnskudd

Bankinnskudd
Sparebank 1 SMN
Snitt innestående i 2019 337 533
Renteinntekt 6 793
Oppnådd rente i prosent 2,01 %
(Beløp i 1 000 kroner)

Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva

Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva
Pareto Asset Management AS Pengemarked - egen forvaltning* Sum markedsverdi
Markedsverdi 01.01.2019 91 418 146 208 237 626
Markedsverdi 31.12.2019 99 268 106 535 205 803
Andel i prosent per 31.12.2019 48,2 51,8 100,0
Avkastning i prosent 8,59 2,01 4,84
Resultatført verdiendring 7 849 7 849
* Pengemarked ligger inkludert i bankinnskudd vist ovenfor.

I 2019 er disposisjonsfondet redusert med 23,3 mill. kroner. Renter av fondet er ikke avsatt.

Midler på disposisjonsfond rapporteres i hovedsak under pengemarked.