Note 14

Fond

(Beløp i 1 000 kroner)

Avsetning og bruk av fond

Avsetning og bruk av fond
IB 01.01.2019 Avsetninger Bruk av fond i driftsregnskapet Bruk av fond i investeringsregnskapet UB 31.12.2019
Disposisjonsfond 143 656 21 105 44 367 - 120 394
Bundne driftsfond 53 241 9 877 29 297 - 33 821
Ubundne investeringsfond 93 970 905 - 9 467 85 408
Bundne investeringsfond 3 026 10 - 953 2 083
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger 293 893 31 897 73 664 10 420 241 706
(Beløp i 1 000 kroner)

Bundne driftsfond

Bundne driftsfond
IB 01.01.2019 Avsetninger Bruk UB 31.12.2019
Øremerkede statstilskudd 43 452 8 935 27 317 25 070
Gavefond 2 152 213 360 2 005
Næringsfond 542 63 38 567
Selvkostfond - - - -
Prosjekt 7 095 666 1 582 6 179
Privat - - - -
Sum bundne driftsfond 53 241 9 877 29 297 33 821
(Beløp i 1 000 kroner)

Bundne investeringsfond

Bundne investeringsfond
IB 01.01.2019 Avsetninger Bruk UB 31.12.2019
Øremerket statstilskudd 93 - 93 -
Gavefond 635 - - 635
Selvkostfond 55 - 55 -
Privat 1 706 - 482 1 224
Pliktige avsetninger 537 10 323 224
Sum bundne investeringsfond 3 026 10 953 2 083
(Beløp i 1 000 kroner)

Disposisjonsfond – regnskapsskjema 1A

Disposisjonsfond – regnskapsskjema 1A
IB 01.01.2019 Avsetninger Bruk UB 31.12.2019
Disposisjonsfond 143 656 21 105 44 367 120 394
Opprinnelig budsjett - 5 171 - -
Revidert budsjett - 26 516 44 367 -
(Beløp i 1 000 kroner)

Disposisjonsfond – regnskapsskjema 1B

Disposisjonsfond – regnskapsskjema 1B
IB 01.01.2019 Avsetninger Bruk UB 31.12.2019
Disposisjonsfond - - - -
(Beløp i 1 000 kroner)

Bundne driftsfond – regnskapsskjema 1A

Bundne driftsfond – regnskapsskjema 1A
IB 01.01.2019 Avsetninger Bruk UB 31.12.2019
Regnskap - -26 - -
Opprinnelig budsjett - - - -
Revidert budsjett - - - -
(Beløp i 1 000 kroner)

Bundne driftsfond – regnskapskjema 1B

Bundne driftsfond – regnskapskjema 1B
IB 01.01.2019 Avsetninger Bruk UB 31.12.2019
Rådmannen 23 019 - 15 383 7 636
Plan- og utviklingsavdelingen 772 62 91 743
Driftsavdelingen 221 - 211 10
Personal- og organisasjonsavdelingen 5 188 476 486 5 178
Fellesområdet skole 3 632 2 110 1 268 4 474
Bekkevoll ungdomsskole 78 - 38 40
Molde voksenopplæringssenter - 1 427 - 1 427
Fellesområdet barnehage 937 363 330 970
Helsetjenesten 9 738 2 565 7 689 4 614
Barnevernet 363 899 54 1 208
Sosialtjenesten NAV Molde 4 260 482 1 569 3 173
Flyktningtjenesten 329 139 135 333
Ressurstjenesten 826 657 826 657
Fellesområdet pleie og omsorg 304 - 274 30
Glomstua omsorgssenter 430 30 142 318
Kirkebakken omsorgssenter 92 - 30 62
Råkhaugen omsorgssenter 59 37 33 63
Kleive og Skåla omsorgssenter 86 43 28 101
Bergmo omsorgssenter 4 26 25 5
Brann- og redningstjenesten 937 214 16 1 135
Byggesak og geodata 367 - 367 -
Kulturtjenesten 1 477 301 233 1 545
Kulturskolen 122 46 69 99
Fond som inngår i 1B, men avsetning og bruk inngår i 1A - -26 - -
Sum bundne driftsfond i regnskapsskjema 1B 53 241 9 851 29 297 33 821
(Beløp i 1 000 kroner)

Avsetning og bruk av bundne fond i økonomisk oversikt – drift

Avsetning og bruk av bundne fond i økonomisk oversikt – drift
Avsetninger Bruk
Tilhørende skjema 1A 26 -
Tilhørende skjema 1B 9 851 29 297
Sum avsetning og bruk av bundne fond i økonomisk oversikt – drift 9 877 29 297