Note 16

Til hovedoversikt balanseregnskapet - fordringer og gjeld til interkommunale samarbeid og kommunale foretak

(Beløp i 1 000 kroner)
Til hovedoversikt balanseregnskapet - fordringer og gjeld til interkommunale samarbeid og kommunale foretak
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Kortsiktig fordring
Molde vann og avløp KF - - -
Molde eiendom KF 10 407 - -
Moldebadet KF - - -
Kommunerevisjonsdistrikt 2 66 - 1
Kontrollutvalgssekretariatet - 3 1
Tøndergård skole - - 1
Molde kirkelige fellesråd 135 - 1
Sum kortsiktig fordring 10 608 3 4
Låneavtale kommunale foretak
Molde eiendom KF 1 912 412 1 821 606 1 781 511
Molde vann og avløp KF 612 774 535 664 521 556
Moldebadet KF 91 169 94 416 97 666
Sum konserninterne utlån 2 616 355 2 451 686 2 400 733
Kortsiktig gjeld
Molde kirkelige fellesråd - -4 -
Kontrollutvalgssekretariatet - - -
Tøndergård skole og ressurssenter -262 -204 -
Molde vann og avløp KF -29 360 -107 597 -28 183
Molde eiendom KF - -28 550 -118 210
Moldebadet KF -1 951 -2 601 -1 983
Molde havnevesen KF -500 -500 -500
Sum kortsiktig gjeld -32 074 -139 456 -148 876