Note 2

Vesentlige forhold i regnskapet

Inntekter og utgifter tilhørende fellesnemnda for nye Molde kommune, inngår i kommunens regnskap også for 2019. Fellesnemnda mottok i 2017 tilskudd til engangskostnader knyttet til reformen med 35,9 mill. kroner. Dette tilskuddet skulle dekke alle engangsutgifter i perioden frem til sammenslåingen. Fellesnemnda har i Molde kommunes regnskap for 2019 hatt netto utgifter på samlet 14,2 mill. kroner som er dekket gjennom bruk av tidligere avsetning til bundne fond. Fondet er ved utgangen av 2019 på 7,9 mill. kroner. Note 18 viser hovedtallene tilhørende fellesnemnda for nye Molde kommune.

Kommunestyret i nye Molde kommune vedtok i sitt møte den 19. desember 2019 k-sak 66/19 følgende: “Kommunestyret stadfester vedtaket fattet av Nesset kommunestyre i sak 106/19 i møte den 6. desember 2019.” Saken omhandlet salg av Nesset Kraft AS til Istad AS.

Kommunestyret i nye Molde kommune vedtok videre i sitt møte den 19. desember 2019, k-sak 67/19, å kjøpe aksjene Moldekraft AS eier i Istad AS for 165,0 mill. kroner. Gjenstående restanse på selgerkreditten gitt Moldekraft AS på 18,2 mill. kroner kommer til fradrag i kjøpesummen. Det ble samtidig vedtatt å selge halvparten av denne aksjeposten til Molde kommunale pensjonskasse for 82,5 mill. kroner. Transaksjonene skal gjennomføres i mars 2020 hvor kommunen vil benytte ubundet investeringsfond til å dekke kjøpesummen.

Romsdal Regionråd (ROR) er en intresseorganisasjon. Det er uklart hvordan dette skal håndteres i kommunale regnskaper, men etter dialog med revisjonen har Molde kommune tatt ROR inn i kommunens regnskap som om det var et interkommunalt samarbeid uten eget regnskap.

Molde kommune har per 31. desember 2019 plassert 99,3 mill. kroner til forvaltning hos Pareto Asset Management AS. Per 31. desember 2019 fremkommer en urealisert gevinst for 2019 på 7,8 mill. kroner. Denne gevinsten er godskrevet regnskapet for 2019.

Kommunen har siden 2016 hatt en uenighet med helseforetaket vedrørende utskrivningsklare pasienter og manglende epikriser. Saken var oppe i sentral tvisteløsningsnemd i 2017, hvor Molde kommune fikk medhold. Saken fant sin endelige løsning i 2019 og ble fra kommunens side avsluttet gjennom utgiftsføring av sluttoppgjør i helseforetakets favør på 0,7 mill. kroner (for lite utgiftsført i 2016 og 2017).

I kommunens regnskap for 2019 er periodiseringen av variabel lønn endret. Variabel lønn fra midten av november og ut året ble utgiftsført i regnskapet for 2019 med 23,6 mill. kroner. Utgiften ble dekket gjennom bruk av disposisjonsfond vedtatt i budsjettrevisjon k-sak 63/19.

Molde kommune har for 2019 betalt inn 7,1 mill. kroner i egenkapitaltilskudd til Molde kommunale pensjonskasse. Dette erstatter innbetaling av tilsvarende beløp i pensjonspremie. Beløpet er finansiert ved bruk av ubundet investeringsfond i henhold til k-sak 50/19. Dette er første innbetaling av slikt tilskudd til kommunens egne pensjonskasse.

Kommunen har i 2019 måttet tapsføre vesentlige beløp som gjelder startlån. Det totale tapet for 2019 beløper seg til 1,5 mill. kroner hvor Husbanken dekker 0,9 mill. kroner. Det resterende tapet dekkes gjennom tidligere avsetninger til buffer for å møte slike tap med 0,3 mill. kroner, mens det resterende beløpet føres opp til senere inndekning. Tapsføringen får ikke resultateffekt for 2019.

Det statlige tilskuddet til ressurskrevende tjenester for 2019 er ikke endelig beregnet når regnskapet for dette året ferdigstilles. Fristen for å utarbeide refusjonskravet er 1. april 2020. Vedtatt økning i innslagspunkt vil medføre reduksjon i tilskuddet for 2019, mens et betydelig merforbruk innenfor tjenesteområdene kan medføre høyere refusjon enn det som er budsjettert. Eventuelt avvik i forhold til inntektsført beløp i 2019, blir hensyntatt ved revidering av budsjettet for 2020.

Molde kommune driver ingen skattepliktig virksomhet i egen regi. I den grad dette er aktuelt, drives slik virksomhet i regi av kommunens aksjeselskaper.

Kommunen er ikke kjent med forhold oppstått etter balansedagen som vil ha vesentlig økonomisk betydning hverken med tanke på avleggelsen av regnskapet for “gamle” Molde kommune for 2019 eller for nye Molde kommune for årene fremover.