Note 4

Pensjon

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har pensjonsforsikringer for sine ansatte i Molde kommunale pensjonskasse (MKP), Kommunal landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). MKP er kommunens egen pensjonskasse, mens KLP og SPK er kollektive pensjonsordninger. Alle de tre pensjonskassene sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte i kommunen.

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon og sikrer alders- og uførepensjon sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV. Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år, har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for 62–64 år er ikke forsikringsmessig dekket og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av fremtidige AFP-pensjoner.

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften, skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. For 2019 var forutsetningene for pensjonskostnadene som tabellen under viser.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden
MKP KLP SPK
Forventet avkastning pensjonsmidler 4,50 % 4,50 % 4,20 %
Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % 4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst 2,97 % 2,97 % 2,97 %
Forventet årlig G- og pensjonsregulering 2,97 % 2,97 % 2,97 %

Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som premieavvik og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilsvarende amortisering over de kommende syv årene. Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

(Beløp i 1 000 kroner)

Pensjonskostnad og premieavvik

Pensjonskostnad og premieavvik
MKP KLP SPK 2019 2018
Årets pensjonsopptjening, nåverdi 73 399 19 560 19 009 111 968 110 048
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 73 097 18 716 12 319 104 132 98 589
Forventet avkastning på pensjonsmidlene -80 579 -18 969 -9 994 -109 542 -106 712
Adminstrasjonskostnad 13 062 1 146 667 14 875 16 073
Beregnet netto pensjonskostnad (inkludert administrasjonskostnader) 78 979 20 453 22 001 121 433 117 998
Forfalt pensjonspremie (inkludert administrasjonskostnader) 128 420 26 042 23 734 178 196 155 527
Årets premieavvik (netto pensjonskostnad - pensjonspremie) -49 441 -5 589 -1 733 -56 763 -37 529

I 2019 betalte kommunen inn 56,8 mill. kroner mer i pensjonspremie enn hva pensjonskostnaden ble. Premieavviket medfører da en inntektsføring på 56,8 mill. kroner i regnskapet for 2019. Dette er det klart største premieavviket kommunen har hatt siden ordningen ble innført. Amortisering av tidligere års premieavvik ble utgiftsført med 25,2 mill. kroner. Netto medførte årets premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik til en økning av netto driftsresultat med 31,6 mill. kroner for 2019.

(Beløp i 1 000 kroner)

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet
MKP KLP SPK 2019 2018
Forfalt pensjonspremie (inkludert administrasjonskostnader) 128 420 26 042 23 734 178 196 155 527
Årets premieavvik -49 441 -5 589 -1 733 -56 763 -37 529
Amortisering av tidligere års premieavvik 23 743 1 231 178 25 152 20 350
Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering 102 722 21 683 22 179 146 585 138 347
Pensjonstrekk ansatte -14 227 -2 768 -3 786 -20 781 -19 921
Årets regnskapsførte pensjonsutgift 88 496 18 915 18 393 125 804 118 426

Regnskapsført pensjonsutgift ble i 2019 på 125,8 mill. kroner, en økning på 7,4 mill. kroner fra 2018. For å komme frem til regnskapsført pensjonsutgift, blir først årets pensjonspremie korrigert for årets premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik. Videre blir den delen de ansatte selv betaler inn til pensjonsordningene (pensjonstrekk ansatte) trukket fra. Dette gir regnskapsført pensjonsutgift.

(Beløp i 1 000 kroner)

Akkumulert premieavvik

Akkumulert premieavvik
MKP KLP SPK 2019 2018
Sum gjenstående premieavvik tidligere år 126 481 6 102 568 133 151 115 971
Årets premieavvik 49 441 5 589 1 733 56 763 37 529
Sum amortisert premieavvik dette året -23 743 -1 231 -178 -25 152 -20 350
Akkumulert premieavvik 31.12. 152 179 10 460 2 123 164 761 133 151
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 21 457 1 475 299 23 231 18 774
Sum akkumulert premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift 173 636 11 935 2 422 187 992 151 925

Amortisering av tidligere års premieavvik økte 2019 med 4,8 mill. kroner og kom på 25,2 mill. kroner. I 2020 vil amortiseringen av tidligere års premieavvik øke ytterligere med 7,8 mill. kroner. Det vil si at det skal utgiftsføres 32,9 mill. kroner i amortisering i regnskapet for 2020 knyttet til tidligere Molde kommune. Den høye og økende amortiseringen skyldes at premieavvikene i 2018 og 2019 var rekordhøye, men også innskjerpingen i amortiseringstiden både i 2011 (10 år) og 2014 (7 år) bidrar til økt årlig amortiseringsutgift. Akkumulert premieavvik økte fra 151,9 mill. kroner ved inngangen av året til 188,0 mill. kroner ved utgangen av året. Det betyr at 188,0 mill. kroner skal utgiftsføres i kommunens regnskap over de kommende syv årene.

(Beløp i 1 000 kroner)

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
MKP KLP SPK 2019 2018
Netto pensjonsforpliktelser 1.1. -32 492 28 002 96 911 92 421 201 882
Årets premieavvik -49 441 -5 589 -1 733 -56 763 -37 529
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen) 126 955 11 249 -27 243 110 961 -71 932
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen) - - - - -
Netto pensjonsforpliktelse 31.12. 45 022 33 663 67 934 146 619 92 421
Herav:
Brutto pensjonsforpliktelse 1 943 823 480 154 339 308 2 763 284 2 621 603
Pensjonsmidler 1 898 801 446 491 271 373 2 616 665 2 529 182
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 6 348 4 746 9 579 20 673 13 031

Netto pensjonsforpliktelse er forskjellen mellom kommunens påløpte pensjonsforpliktelse og pensjonsmidlene avsatt til å dekke denne fremtidige forpliktelsen. Ved utgangen av 2018 var netto pensjonsforpliktelse på 92,4 mill. kroner, hvor brutto pensjonsforpliktelse var på 2 622 mill. kroner og pensjonsmidlene hadde en verdi på 2 529 mill. kroner.

Netto pensjonsforpliktelse er økt til 146,6 mill. kroner i 2019. Mye av årsaken til dette er estimatavviket og da i hovedsak estimatavviket i MKP. Estimatavviket er forskjellen på anslått verdi på pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler brukt i fjorårets regnskap, og faktisk verdi på disse postene etter endelige beregninger. Lavere avkastning enn forventet på pensjonsmidlene i 2018 er hovedårsaken til årets store estimatavvik. Det vil si at verdien av pensjonsmidlene var lavere enn fjorårets regnskap viste. Årsaken til dette var dårlig kursutvikling på plasserte midler i fjerde kvartal 2018.

I tillegg til pensjon for egne ansatte, har Molde kommune også økonomisk medansvar for pensjonsordningen for tidligere ansatte i kommunerevisjonsdistrikt 2. Når Møre og Romsdal revisjon IKS ble etablert (forgjenger til dagens Møre og Romsdal revisjon SA), ble ansvaret for pensjonen til tidligere ansatte liggende igjen hos eierkommunene til den gamle kommunerevisjonen. Molde kommune svarer for 1/3 av pensjonspremien til kommunerevisjonsdistrikt 2. Dette utgjorde en utgift på 252 507 kroner i 2019. Det kommer i tillegg til tallene som er vist i tabellene i denne noten.

Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier. SPK har ikke premiefond, det gjelder kun MKP og KLP.

(Beløp i 1 000 kroner)
MKP KLP 2019 2018
Innestående på premiefond 01.01. 19 879 43 19 922 28 931
Tilført premiefondet i løpet av året 2 294 2 520 4 814 24 376
Bruk av premiefondet i løpet av året -21 068 -2 534 -23 603 -33 386
Innestående på premiefond 31.12. 1 105 29 1 134 19 922