Note 6

Anleggsmidler

(Beløp i 1 000 kroner)

Anleggsmidler

Anleggsmidler
5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Ikke avskrivbare Totalt
Anskaffelseskost 01.01.2019 146 448 114 050 125 373 445 435 69 835 284 240 1 185 381
Akkumulerte/reverserte nedskrivinger - -40 - -1 788 - - -1 828
Akkumulerte ordinære avskrivinger per 01.01.2019 -119 916 -68 893 -56 650 -166 402 -17 636 - -429 496
Bokført verdi 01.01.2019 26 532 45 118 68 723 277 246 52 198 284 240 754 057
Tilgang i året 16 079 6 232 21 774 144 118 - 2 081 190 284
Avgang i året - - - - - -223 -223
Årets ordinære avskrivinger -8 707 -7 563 -4 764 -13 898 -1 336 - -36 269
Årets nedskrivinger - - -23 -578 -224 - -825
Bokført verdi 31.12.2019 før korreksjon 33 904 43 787 85 710 406 888 50 638 286 097 907 024
Korreksjon av bokført verdi * - - - 195 101 - -195 101 -
Bokført verdi 31.12.2019 etter korreksjon* 33 904 43 787 85 710 601 989 50 638 90 996 907 024

*Korreksjoner vedrørende tomtefelt

I 2019 er det foretatt en større korrigering av balansen for tidligere feil, slik at balansen viser riktige verdier ihht. ny praksis for føring av tomtefelt. For å unngå oppskriving av verdier er det foretatt korreksjon internt mellom balansekontoer opp til balanseført verdi på tomtefelt på 233,7 mill. kroner (IB 2019 bolig + næring). Ut fra gjennomgangen er 195,1 mill. kroner flyttet fra bolig- og næringsareal til hovedsakelig veger og ledningsnett. Korreksjonene er ikke foretatt i anleggsregisteret, men direkte i regnskapet.


Avskrivingsperioder:
IT-utstyr, kontormaskiner og lignende 5 år
Inventar/utstyr, transportmidler og anleggsmaskiner 10 år
Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg 20 år
Skoler, barnehager, boliger, idrettshaller og veier 40 år
Omsorgssenter, brannstasjoner og kulturbygg 50 år
Bolig-/nærings- og friareal Ikke avskrivbar

Nedskriving

Nedskrivingene som er foretatt i 2019 knytter seg til følgende:

Anlegg Verdi* Årsak
Kunstgressbane Lubbenes 504 1. gangs gressmatte fra 1991 nedskrives i sin helhet.
Tennisbane - Molde idrettspark 75 Fjernet ved riving av Idrettens hus
Torget 23 Fjernet ved bygging av Sjøfronten
Molde bibliotek 224 Omklassifisert som drift
* akkumulert verdi = nedskrivingsbeløp
(Beløp i 1 000 kroner inkl. mva)

Store investeringsprosjekt

Store investeringsprosjekt
Totalramme Regnskap tidligere år Regnskap 2019 Budsjett 2019 Rest ramme
Sjøfronten 1 (Storkaia – Torget) 150 500 73 682 69 303 66 500 7 515
Sjøfronten 2 175 000 - 4 298 5 000 170 702
Sjøfronten 3 (Brunvoll – Elvemoloen) 60 000 15 965 17 467 40 000 26 567
Flytting av øvingsanlegg 13 200 2 818 11 271 8 900 -889
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH) 13 000 12 257 37 750 706
Gravplassutvidelser Røbekk 43 000 6 682 1 661 18 000 34 657

De aller fleste store investeringsprosjekter er knyttet til kommunale bygg og anlegg. Det betyr at disse blir utført av Molde eiendom KF og inngår derfor i årsregnskapet til Molde eiendom KF. Det er kun store investeringer i Molde kommune som er med i denne noten. Det vises derfor til tilsvarende note i Molde eiendom KF for samlet å få en oversikt over store investeringsprosjekt.

Det vises også til regnskapsskjema 2B – investering for en samlet oversikt over investeringsprosjektene i Molde kommune i 2019.

I tabellen over er totalrammen på prosjektene oppdatert med endringer vedtatt i budsjett 2020.

Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) ferdigstilles første halvår 2020. Kunst og trær kommer på plass i 2020, videre vil alt arbeid på kaifront og torg sluttføres. Fremdriften er noe forsinket i 2019, men prosjektet skal stå ferdig innen mai 2020. Prosjektet har blitt belastet med byggelånsrenter. Dette lå ikke inne i vedtatt totalramme.

Sjøfronten 2 er forprosjektet og litt forsinket og er forventet ferdig mars 2020.

Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) vil bli ferdigstilt første halvår 2020 innenfor prosjektets totalramme.

Flytting av øvingsanlegg fikk i revidert investeringsbudsjett i juni 2019 vedtatt ny totalramme på 13,2 mill. kroner. Det ble ytterligere varslet et merforbruk på 1,0 mill. kroner i rapporteringen per 2. tertial 2019. Da var tiltak tilsvarende 1,0 mill. kroner i tillegg satt på vent. Regnskapet for 2019 viser et merforbruk på 0,9 mill. kroner. Prosjektet ble ikke ferdig som forutsatt i 2019, men er forventet ferdig i februar 2020.

Utskifting armatur natriumhøytrykk ble ikke fullført i 2019. Årsaken er forsinkelser knyttet til å få lagt gatelysanlegget inn i et FDV-system. Prosjektet henger sammen med andre prosjekter hos enheten for å få på plass et helhetlig FDV- og styringssystem for gatelys.

Gravplassutvidelser Røbekk varslet i økonomirapporten per 2. tertial at tildelt ramme i 2019 ikke ville bli brukt opp. Årsaken er at det har tatt lengre tid enn forutsatt å inngå avtale med grunneierne om kjøp. Videre er prosjektet utvidet og noe utsatt i budsjett 2020.