Note 7

Til hovedoversikt balanseregnskapet - aksjer og andeler

(Beløp i 1 000 kroner)
Til hovedoversikt balanseregnskapet - aksjer og andeler
31.12.2019 Antall aksjer/andeler Eierandel
Aksjer
Istad AS - B-aksjer 44 095 34 018 34,02 %
Molde Lufthavnutvikling AS 7 241 707 38,03 %
Akerhallen AS 3 500 39 19,50 %
Molde Kino AS 3 000 1 304 100,00 %
Gotfred Lies plass 1 AS 1 938 224 350 100,00 %
Molde Kunnskapspark AS 1 800 2 562 18,90 %
Langfjordforbindelsen AS 1 728 71 15,27 %
Møreaksen AS 580 5 525 7,46 %
Kystlab-Prebio AS 487 48 786 7,12 %
Samspleis AS 480 18 13,52 %
Astero AS 470 940 43,72 %
Molde Kulturbygg AS 334 330 33,00 %
AS Regionteatret i Møre og Romsdal 264 132 44,00 %
Romsdal Parkering AS 250 5 100,00 %
Bjørnsonhuset AS 225 225 37,50 %
Muritunet AS 200 200 1,40 %
Gotfred Lies plass 1 omsorgsboliger AS 172 171 648 100,00 %
Halsafjordsambandet AS 105 100 4,95 %
Visit Nordmøre & Romsdal AS 100 34 133 3,30 %
Kjerringsundet AS 100 100 3,12 %
Trafikkterminalen Molde AS 37 37 7,40 %
Sum aksjer 67 105
Andeler
Molde kommunale pensjonskasse -selskapskapital 99 000 - 100,00 %
Egenkapitaltilskudd KLP 12 903 -
Egenkapitaltilskudd MKP * 7 100 -
Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS * 1 080 -
Møre og Romsdal Revisjon IKS 336 - 12,10 %
Møre og Romsdal Revisjon SA * 336 -
GassROR IKS - innskuddskapital 200 - 16,66 %
Stiftelsen Molde Ungdomsboliger - egenkapital 50 -
Molde Båthavnlag A/L 44 10
Stiftelsen Bjørnsonfestivalen - innskudd 40 -
Hjelset Skisenter 30 60
Skaret Skisenter BA 20 15
Skaret Travbane 10 10
Biblioteksentralen AL - andeler 5 18
A/L Skarbakkene 2 3
Møre og Romsdal Boligbyggelag A/L - 274
Molde Barnehager BA - 10
Øvre veg 11 - innskudd - -
Storgt 10-12-14 AS - leieboerinnskudd - -
Sum andeler 121 156
Sum aksjer og andeler 188 261
* I løpet av 2019 er det innbetalt selskapskapital til Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS og Møre og Romsdal Revisjon SA. Det er også innbetalt et egenkapitaltilskudd til Molde kommunale pensjonskasse.


Det er i 2019 tatt en grundig gjennomgang av alle aksjer og andeler i Molde kommune. Følgende korrigeringer og nedskrivinger er foretatt:

(Beløp i 1 000 kroner)
31.12.2019 31.12.2018 Endring
1 Øvre veg 11 - innskudd - 230 -230
2 Storgt 10-12-14 AS - leieboerinnskudd - 86 -86
3 Molde Båthavnlag A/L 44 79 -35
4 Møre og Romsdal Boligbyggelag A/L - 27 -27
5 Molde Barnehager BA - 11 -11
6 Skaret Travbane 10 1 9
  1. Selskapet har fått ny eier. Andelen avskrives i kommunens regnskap. Ny eier er ikke kjent med at det foreligger noe innskudd fra Molde kommune.
  2. Selskapet er avviklet. Verdien nedskrives i sin helhet.
  3. Molde kommuen eier 3 båtplasser. Det er innbetalt 14 610 kroner per plass. Plassene ble kjøpt på 80-tallet, og verdien som da ble oppgitt i balansen var trolig feil.
  4. Molde kommune eier 2 medlemsskap som opprinnelig ble kjøpt for 100 kroner per stykk. De øvrige medlemsskapene tilhører Molde eiendom KF og er nå bokført i dette foretaket.
  5. Verdien nedskrives i sin helhet siden ansiennitetsordningen opphører fra 1. januar 2020. Andelen har ikke lenger noen verdi.
  6. Basert på andelsbrevet fra 1989, eier Molde kommune 10 andeler á 1 000 kroner. Feil verdi var oppgitt i balansen og er nå korrigert.

Interkommunale selskap

Molde kommune er deltaker i følgende interkommunale selskaper: RIR IKS, Krisesenteret for Molde og Omegn IKS, GassROR IKS, IKA Møre og Romsdal IKS, Molde og Romsdal Havn IKS, Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS og Møre og Romsdal revisjon SA.

Det foreligger ingen opplysninger på nåværende tidspunkt som tilsier at Molde kommune vil måtte dekke forpliktelser i de interkommunale selskapene.

Kommunale selskap

Molde kommune er 100,0 prosent eier i fire aksjeselskap. Hovedtall for disse gjengis her:

(Beløp i 1 000 kroner)
Selskap Årsresultat Egenkapital Gjeld
Molde Kino AS* 921 8 126 14 171
Gotfred Lies plass 1 AS** 776 4 300 19 896
Gotfred Lies plass 1 Omsorgsboliger AS** -56 404 91
Romsdal Parkering AS* -40 -806 3 426
* Regnskapet for 2018
** Regnskapet for 2019 er ikke behandlet av styret