Note 8

Langsiktig gjeld

Ved utgangen av 2019, hadde konsernet en samlet lånegjeld på ca. 3,6 mrd. kroner. Alle lån, med unntak av enkelte husbanklån og sertifikatlånet, ligger i det flytende rentemarkedet knytte til nibor. Gjennomsnittlig rente på alle lån ble i 2019 på 1,92 prosent. Gjennomsnittlig rente per 31. desember 2019 var 2,02 prosent.

Grunnlag for renterisiko for Molde kommune som konsern, er betydelig mindre enn brutto lånegjeld som følge av midler innestående i bank, rentebytteavtaler og selvfinansierende gjeld. Det vises for øvrig til finansrapporten for ytterligere detaljer og kommentarere vedrørende gjeldsporteføljen.

(Beløp i 1 000 kroner)
Långiver Forfallsdato Durasjon Rente Rentetype Hovedstol
Bulletlån
Kommunalbanken 18.03.2020 0,21 2,09 6M nibor + 30 bp. 300 000
Kommunalbanken 17.03.2021 0,21 2,21 3M nibor + 34 bp. 450 000
Kommunalbanken 15.09.2021 0,21 1,79 6M nibor + 11 bp. 365 000
Kommunalbanken 20.09.2023 0,21 1,90 6M nibor + 27,5 bp. 300 000
Obligasjoner FRN
Swedbank Norge 16.09.2020 0,21 2,13 6M nibor + 33,5 bp. 250 000
Danske Bank AS 16.03.2022 0,21 2,15 3M nibor + 28,4 bp. 430 000
Danske Bank AS 21.09.2022 0,21 2,19 3M nibor + 31,9 bp. 430 000
DNB Bank ASA 20.03.2024 0,21 2,28 3M nibor + 40,5 bp. 450 000
Swedbank Norge 18.09.2024 0,21 2,17 3M nibor + 30,1 bp. 280 000
Øvrige lån
Husbanklån 328 681
Sum langsiktig gjeld 2,02 3 583 681
Fradrag utlån kommunale foretak
Molde vann og avløp KF 612 774
Moldebadet KF 91 169
Molde eiendom KF - Husbanken 143 613
Molde eiendom KF 1 912 412
Sum langsiktig gjeld - kommunale foretak 2 759 969
Sum langsiktig gjeld - Molde kommune 823 712

Rentebytteavtaler

Rentebytteavtaler
Långiver Volum (mill.) Løper fra dato Løper til dato Betaler Mottar Formål med sikringen Finans-reglementet
Renteswap DnB 14/21 200 000 21.01.2014 17.03.2021 2,82 6M nibor Rentesikring Kap. 7, pkt. 7.2 og 7.3
Renteswap DnB 16/26 200 000 28.10.2016 16.09.2026 1,6 6M nibor Rentesikring Kap. 7, pkt. 7.2 og 7.3

Rentesikringsinstrument benyttes i den hensikt å endre renteeksponeringen for kommunens lånegjeld, og derigjennom redusere renterisikoen. Det er inngått to rentebytteavtaler på til sammen 400 mill. kroner som gjelder for den samlede gjeldsporteføljen.

Risikoeksponering

Renterisiko lånegjeld

Renterisiko for Molde kommune dreier seg først og fremst om hvor mye kommunens renteutgifter vil endre seg ved endring i rentesatsen. Rentesatsen har økt gjennom 2019, men det er ikke forventet at den skal øke fremover. Molde kommunes lånegjeld er på nesten 3,6 mrd. kroner og ligger hovedsakelig i det flytende rentemarkedet. Videre er det tatt opp et likviditetslån på 150 mill. kroner. Samlet gjeld er dermed på drøye 3,7 mrd. kroner. Det er 400 mill. kroner som det er inngått rentesikring på. Videre er 328,7 mill. kroner videreutlån som i utgangspunktet ikke skal medfører renterisiko for kommunen. Lån på 612,8 mill. kroner til Molde vann og avløp KF blir dekt opp gjennom brukerbetalingene. Ubrukte lånemidler er på 136,1 mill. kroner og vil, inntil de brukes til å finansiere investeringer, heller ikke medføre noe renterisiko. Til slutt får kommunen rentekompensasjon på lån tilsvarende 159,6 mill. kroner fra staten.

Dette innebærer at 1,0 prosent økning i renten vil øke kommunens årlige netto finansutgifter med 20,0 mill. kroner. Kommunens bufferfond (disposisjonsfondet) er per utgangen av året på 120,4 mill. kroner. Det ble redusert som følge av årets regnskapsresultat. Det er nødvendig for kommunen å ha et slikt fond for å møte blant annet økning i renten og svingninger i avkastning på finansielle plasseringer. Det vurderes fortløpende om rentesikring av lån skal økes. Lånene er fordelt med en mindre andel i Husbanken, mens det aller meste er i obligasjonsmarkedet med løpetider på inntil fire år.

Kredittrisiko

Molde kommune er ikke utsatt for kredittrisiko i større grad. Kommune-Norge er ansett som svært sikre låntakere i markedet og får dermed gode rentebetingelser. Kredittrisikoen som utlåner er knyttet til andelen kommunen har til videreutlån.

Likviditetsrisiko

Forfall på kommunens ulike lån er tilpasset en minimering av likviditetsrisiko ved refinansiering. Det er 700 mill. kroner som må refinansieres i 2020. Det er vurdert som kurant av ekstern forvalter. I dette beløpet inngår refinansiering av sertifikatlån tatt opp i desember 2019 med hensikt å sikre likviditeten i kommunen de neste ni månedene. Det vises for øvrig til finansrapporten for ytterligere opplysninger rundt kommunens finans- og gjeldsforvaltning.


Det vises for øvrig til finansrapporten for ytterligere opplysninger rundt kommunens finans- og gjeldsforvaltning.