Note 9

Minsteavdrag

Minsteavdrag for konsernet er beregnet ved bruk av vektet modell og er beregnet til 106,7 mill. kroner. Betalte avdrag i 2019 er 106,8 mill. kroner. I regnskapet skal det høyeste beløpet av beregnet minsteavdrag og betalte avdrag utgiftsføres. I regnskapet er det derfor utgiftsført 106,8 mill. kroner. Dette er 0,1 mill. kroner over beregnet minsteavdrag.

Av de 106,8 mill. kroner i utgiftsførte avdrag er 101,4 mill. kroner belastet morselskapet. 5,4 mill. kroner er belastet Molde eiendom KF for lån i Husbanken knyttet til utleieboliger. Kommunen betaler i realiteten ikke avdrag på de enkelte lån, men regulerer dette ved refinansiering av forfalte obligasjonslån.

Kommunale foretak betaler konserninterne avdrag for lån de har til Molde kommune. Dette er synliggjort som inntekt på konserninterne avdrag i Molde kommunes regnskap.

(Beløp i 1 000 kroner)

Beregnet minsteavdrag, konsern

Beregnet minsteavdrag, konsern
Langsiktig gjeld per 01.01.2019 Anleggsmidler per 01.01.2019 Levetid
Molde kommune 726 859 469 817 21,06
Molde eiendom KF 1 970 566 2 133 575 33,55
Molde vann og avløp KF 535 664 517 572 30,67
Moldebadet KF 94 416 145 194 31,38
Total for konsern 3 327 505 3 266 158 31,20
Beregnet minsteavdrag for konsern 106 652
(Beløp i 1 000 kroner)

Betalt avdrag

Betalt avdrag
Konserninterne avdrag 2019 Avdrag 2019 Samlet avdrag
Molde kommune -80 786 101 435 20 650
Molde eiendom KF 58 193 5 347 63 541
Molde vann og avløp KF 19 345 19 345
Moldebadet KF 3 247 3 247
Total for konsern - 106 783 106 783