Bergmo omsorgsdistrikt

0,9 %
Resultat
8,2 %
Andel av sektorens ressursbruk
8,2 %
Sykefravær
87,9
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 68 857
Budsjett 69 487
Avvik 630

Enheten fikk et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner i 2020.

Mindreforbruket skyldes i stor grad vakant lederstilling ved Bergmo dagsenter som var stengt i en periode på grunn av korona. I tillegg var enhetslederstillingen i 2020 delt mellom Kirkebakken omsorgssenter og Bergmo omsorgsdistrikt.

Hjemmetjenesten fikk et merforbruk som skyldes inndeling av ansatte i små grupper på grunn av smittevern. Konsekvensen av det ble en ekstra person innleid på alle seinvakter, noe som bidro til et merforbruk. Hjemmetjenesten har god tilgang på fagkompetanse og stor tilgang på godt kvalifiserte vikarer.