Bo- og habiliteringstjenester

- 6,3 %
Resultat
33,9 %
Andel av sektorens ressursbruk
12,4 %
Sykefravær
307,9
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 284 517
Budsjett 267 693
Avvik -16 824

Enheten fikk et merforbruk på 16,8 mill. kroner i 2020.

Avviket er lønnsrelatert og i hovedsak knyttet til manglende finansiering av tjenester som er igangsatt tidligere år. Enheten har i tillegg gjennom året etablert nye eller utvidede tilbud til flere tjenestemottakere.

Rapport fra ekstern konsulentgjennomgang av enheten i gamle Molde kommune ble lagt frem i 2018 og viste et potensiale for innsparinger. Flere tiltak er gjennomført, men arbeid med organisering i ny kommune fra 2020 samt koronasituasjonen har forsinket videre fremdrift.

Enheten har hatt store utfordringer knyttet til pandemien. Tjenesten har hatt koronasyke ansatte, men kun et svært begrenset antall tjenestemottakere har vært smittet. Mange ansatte og tjenestemottakere har vært i karantene. Mye tid og ressurser har gått med til opplæring i smittevern for brukere og ansatte. Pandemien førte også til at enheten fikk en bratt læringskurve i bruk av digitale kommunikasjonsløsninger.

Det har også vært et krevende år for enheten å bli kjent med tjenestemottakere og ansatte fra tidligere Midsund og Nesset kommuner. Det gjenstår fortsatt en del harmoniseringsarbeid i tjenesten.