Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester

2,6 %
Resultat
5,4 %
Andel av sektorens ressursbruk
4,9 %
Sykefravær
62,7
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 44 877
Budsjett 46 087
Avvik 1 210

Enheten fikk et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner i 2020.

Det er spesielt helsestasjon- og skolehelsetjenesten som fikk mindreforbruk og redusert aktivitet på grunn av pandemien. Pandemien har også medført reduserte lønnsutgifter til reisevaksinasjon.

Enheten har mange prosjekt som delvis finansieres av statlige tilskudd. Pandemien har ført til liten fremdrift i flere prosjekt samt til at stillinger er blitt holdt vakant. Enheten har også hatt vakanser på grunn av problem med rekruttering, og dette gjelder spesielt til stillinger som helsesykepleier og jordmor.

Enheten fikk i budsjettrevisjonen i desember styrket rammen med 0,4 mill. kroner som følge av revidert nasjonalbudsjett, og dette bidro også til det positive avviket.

Investering

(Beløp i 1 000 kroner)
Investering
Totalramme Påløpt tidligere år Regnskap 2020 Revidert budsjett 2020
Nye elbiler 590 - 590 590
Totalsum 590 590

Nye elbiler

Prosjektet er ferdig innenfor vedtatt budsjett.