Glomstua omsorgsdistrikt

- 5,1 %
Resultat
16,1 %
Andel av sektorens ressursbruk
13,4 %
Sykefravær
170,7
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 134 802
Budsjett 128 289
Avvik -6 513

Enheten fikk et merforbruk på 6,5 mill. kroner i 2020.

Det største avviket er innen tjenester til hjemmeboende som fikk et merforbruk på 6,0 mill. kroner. Avviket gjelder ordinær hjemmetjeneste, hjemmetjeneste natt, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og ressurskrevende tjenester. Årsaker til merforbruket er langtidssykefravær og økt antall vedtakstimer. Ordinær hjemmetjeneste og hjemmetjeneste natt har lavt korttidsfravær, men høyt langtidsfravær. Sykemeldingene er ikke jobbrelaterte og derfor vanskelig å gjøre noe med. BPA er innvilget økt antall timer utover budsjett.

Merforbruket ved sykehjemmet skyldes flere ressurskrevende tjenester som medfører ekstra innleie av personell, både på dag, kveld samt i perioder også på natt. Enheten har utfordringer med å få dekket inn med kvalifisert personell, og spesielt er det mangel på sykepleiere.