Kirkebakken omsorgssenter

- 9,1 %
Resultat
6,3 %
Andel av sektorens ressursbruk
11,2 %
Sykefravær
65,4
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 53 006
Budsjett 48 606
Avvik -4 400

Enheten fikk et merforbruk på 4,4 mill. kroner i 2020.

2020 var et spesielt krevende år for Kirkebakken omsorgssenter. Det ble vedtatt å opprette en egen koronaavdeling ved Kirkebakken sykehjem, og i mars startet arbeidet med å klargjøre avdelingen for å ta imot koronasyke. Dette medførte store endringer, der turnuser ble sagt opp, nattbemanningen styrket og deler av personalet ble flyttet ut til andre enheter og andre ansatte ble flyttet inn til Kirkebakken. Endring av arbeidstid og omrokkering av ansatte bidro til økte utgifter for enheten.

På grunn av smittevern og karanteneregler ble også fraværet blant de ansatte betydelig høyere enn en ellers kunne ha forventet. Koronaavdelingen krevde tilgjengelige ressurser, og overtidsbruk ble i mange tilfeller alternativet for å dekke opp fravær ved de andre avdelingene.

Enheten opplever utfordringer i forhold til rekruttering av sykepleiere. Dette medfører i enkelte perioder såpass mye ekstraarbeid på de gjenværende sykepleierne, at enheten må leie inn ekstra personell for å kunne utføre oppgavene på en forsvarlig måte. I tillegg opplever korttidsavdelingen perioder med svært ressurskrevende tjenester, som i en akuttfase utløser bruk av ekstra ressurser.