Kleive og Skåla omsorgsdistrikt

0,8 %
Resultat
8,0 %
Andel av sektorens ressursbruk
7,2 %
Sykefravær
85,0
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 66 922
Budsjett 67 489
Avvik 567

Enheten fikk et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner i 2020.

Resultatet er knyttet til reduserte lønnsutgifter der enheten har forsøkt å unngå bruk av vikar ved fravær når det har vært mulig. Enheten fikk likevel et merforbruk i starten av året i forbindelse med utfordrende tjenestemottakere i sykehjemmene som krevde ekstra bemanning.

Tiltak for å unngå merforbruk har vært å holde vakant 60 prosent av oversykepleierstilling, samt 50 prosent av en sykepleierstilling ved hjemmetjenesten.

Etter sammenslåing til ny kommune, fikk hjemmetjenesten på Kleive fra 1. mars utvidet sitt geografiske område fra Istad til Skjørsetra (tidligere Nesset kommune).