Kommunalsjef helse og omsorg

4,2 %
Resultat
-11,8 %
Andel av sektorens ressursbruk
6,3 %
Sykefravær
21,0
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap -99 191
Budsjett -95 213
Avvik 3 978

Resultatområdet fikk et mindreforbruk på 4,0 mill. kroner i 2020.

Det største avviket er en merinntekt på 2,6 mill. kroner fra oppholdsbetaling institusjonsdrift. Spesielt ved slutten av året økte denne inntekten, noe som skyldes etterslep av årsavregninger som ble fakturert ved slutten av året. Mindreforbruk av lønnsutgifter og merinntekt fra sykelønnsrefusjon ga et positivt avvik på 1,8 mill. kroner. Den største andelen av mindreforbruket var ved tildelingskontoret som i 2020 har hatt flere ledige stillinger.

Kommunalt boligtilskudd til vanskeligstilte ble innlemmet som en del av kommunerammen fra år 2020. I tillegg til mindre utbetalinger enn budsjettert, så har det blitt tilbakebetalt tilskudd ved salg av boliger. Til sammen ga dette et positivt avvik på 1,6 mill. kroner. Betaling for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset ga et positivt avvik på 1,1 mill. kroner.

Statlig tilskudd for ressurskrevende tjenester for 2020 blir ikke avklart før etter regnskapsavslutningen. Den kommunale egenandelen for 2020 ble imidlertid økt ut over forventet lønnsvekst. Regnskapsført prognose ble derfor redusert med 1,5 mill. kroner og ga dermed et tilsvarende negativt avvik for resultatområdet. Sektoren belastes husleieutgifter for vakante omsorgsboliger som sektoren har utpekingsrett til. Dette påførte resultatområdet en merutgift på 1,6 mill. kroner.