Legevakt og legetjenester

10,0 %
Resultat
5,8 %
Andel av sektorens ressursbruk
8,4 %
Sykefravær
27,5
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 48 471
Budsjett 53 849
Avvik 5 378

Enheten fikk et mindreforbruk på 5,4 mill. kroner i 2020.

Kommunalt akutt døgntilbud (KAD) fikk den største andelen av mindreforbruket med 3,3 mill. kroner. Denne tjenesten ble endret som følge av pandemien og noen av de ansatte ble omplassert til teststasjon for koronatesting. I tillegg ble kjøp av nattevakt fra Kirkebakken omsorgssenter avsluttet.

Enheten har i tillegg hatt flere stillinger vakant, blant annet stilling som sykehjemsoverlege. Dette har medført reduserte lønnsutgifter. Merinntekt på 1,7 mill. kroner fra sykelønnsrefusjoner har også bidratt til det positive avviket ettersom det i liten grad er leid inn sykevikar.

Molde interkommunale legevakt ble utvidet i 2020. Fra september ble kommunene Rauma og Sunndal en del av samarbeidet sammen med kommunene Aukra, Hustadvika og Molde.

Investering

(Beløp i 1 000 kroner)
Investering
Totalramme Påløpt tidligere år Regnskap 2020 Budsjett 2020
Legevaktbil 380 - 380 380
Totalsum 380 380

Prosjektet er ferdig innenfor vedtatt budsjett.