Midsund omsorgsdistrikt

- 5,0 %
Resultat
4,7 %
Andel av sektorens ressursbruk
8,7 %
Sykefravær
50,5
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 39 782
Budsjett 37 895
Avvik -1 887

Enheten fikk et merforbruk på 1,9 mill. kroner i 2020.

Sykehjemmet fikk et avvik på 0,8 mill. kroner som i hovedsak er merforbruk av lønnsutgifter. Institusjonen har hatt store utfordringer ved skjermet enhet der det har vært nødvendig å leie inn ekstrahjelp på ettermiddag, kveld og natt, samt på helg over lengre perioder. I tillegg har enheten utbetalt etterlønn med 0,2 mill. kroner.

Hjemmetjenesten fikk et avvik på 1,0 mill. kroner som i hovedsak er merforbruk av lønnsutgifter samt kjøp av «Inn på Tunet» (dagsenter for hjemmeboende med demenssykdom). Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i eget hjem fikk utvidet vedtak og dermed økte utgifter gjennom året.

Spesielt i første halvår måtte hjemmetjenesten leie inn ekstravakter på kveld og helg for å kunne gi forsvarlige tjenester. Første halvår kjøpte enheten tre flere plasser på «Inn på Tunet». Disse ble redusert fra sommeren, men har medført behov for økt ressursbruk i ordinær hjemmetjeneste. Tilgang på vikarer kan i perioder være vanskelig, noe som ofte medfører bruk av overtid.

Enheten har ansvar for bemanning av videolegevakt på ettermiddag og kveld samt helg og høytidsdager. Dette er utfordrende ettersom tjenesten må utføres av en sykepleier.