Nesset omsorgsdistrikt

- 0,9 %
Resultat
7,6 %
Andel av sektorens ressursbruk
7,9 %
Sykefravær
82,9
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 64 115
Budsjett 63 557
Avvik -558

Enheten fikk et merforbruk på 0,6 mill. kroner i 2020.

Det er merforbruk både ved institusjonsdrift og tjenester til hjemmeboende, mens drift av dagsenter fikk et mindreforbruk. Avviket er knyttet til overtidslønn som fikk et merforbruk på 0,5 mill. kroner. Årsaken er i hovedsak mangel på sykepleiere. Dette har ført til økt bruk av overtidsbetaling på ansatte som er i tjeneste. Enheten har store utfordringer med å få rekruttert sykepleiere og opplever å ha få eller ingen søkere ved utlysning av ledige sykepleierstillinger. Enheten har også utfordringer med å rekruttere arbeidskraft til Vistdal bofellesskap, og ansatte fra hjemmetjenesten i Eidsvåg må benyttes til transport av middag til bofellesskapet.

Pandemien har medført økt sykefravær ved enheten samt reduserte inntekter på grunn av periodevis stenging eller redusert tilbud på dagsenter.