Psykisk helse- og rustjenester

1,7 %
Resultat
6,6 %
Andel av sektorens ressursbruk
7,6 %
Sykefravær
71,8
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 55 136
Budsjett 56 077
Avvik 941

Enheten fikk et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner i 2020.

Deler av enheten har hatt høyt langtidsfravær gjennom hele året. Innleie av vikar har blitt holdt på et minimum og en merinntekt fra refusjon sykelønn er hovedforklaringen til det positive avviket. Videre har enheten mottatt høyere statlige tilskudd enn budsjettert. For å gi et bedre tilbud til ungdom med problemer, har enheten styrket ungdomsteamet med ett årsverk, og denne stillingen ble finansiert gjennom tilskuddsmidler.