Råkhaugen omsorgssenter

- 6,5 %
Resultat
9,2 %
Andel av sektorens ressursbruk
8,7 %
Sykefravær
99,0
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 76 969
Budsjett 72 258
Avvik -4 711

Enheten fikk et merforbruk på 4,7 mill. kroner i 2020.

Merforbruket skyldes i hovedsak ressurskrevende tjenester både ved korttidsavdelingen og langtidsavdelingene på sykehjemmet, samt ved det døgnbemannede bofellesskapet. Enheten opplever økende utfordringer for å kunne ivareta svært syke pasienter som tidligere fikk et behandlingstilbud ved sykehuset. Det er også svært utfordrende å rekruttere inn fagkompetanse noe som også bidrar til økte lønnsutgifter.

På grunn av pandemien var dagsenteret og demensteamet ute av drift fra midten av mars til midten av august. Ansatte ble da omdisponert til drift av egen sykehjemsavdeling.

Investering

(Beløp i hele 1 000)
Investering
Totalramme Påløpt tidligere år Regnskap 2020 Budsjett 2020
Råkhaugen omsorgssenter – utstyr til ny sykehjemsavdeling 700 - 155 700
Totalsum 155 700

Råkhaugen omsorgssenter – utstyr til ny sykehjemsavdeling

Ombyggingen av avdelingen er ferdig, men ikke alle fakturaer ble mottatt i 2020. Det er behov for overføring av resterende midler til 2021.