Inntekter og finans

(Beløp i 1 000 kroner)
Regnskap 2020 Budsjett 2020 Avvik Budsjett 2021
Frie inntekter -2 113 973 37 348 -2 135 249
Finans 28 352 43 481 15 129 42 740
Avsetning og bruk av fond 53 441 43 894 -9 547 49 009
-2 069 528 -2 026 598 42 930 -2 043 500

Samlet ble det en merinntekt på 42,9 mill. kroner for budsjettområdet inntekter og finans. Dette budsjettområdet er inndelt i tre deler: frie inntekter, finans og avsetning og bruk av fond.

Frie inntekter

Frie inntekter fikk en merinntekt på 37,3 mill. kroner. Skatt på inntekt og formue ble 14,5 mill. høyere enn revidert budsjett. Inntektsutjevningen ble 2,8 mill. kroner lavere enn budsjettert. Samlet ga dette en merinntekt på 11,7 mill. kroner. Det var stor usikkerhet gjennom hele året og det var forventet at skatteinntektene skulle bli betydelig redusert som følge av pandemien. Skatteinntektene ble 30,3 mill. kroner lavere enn opprinnelig forutsatt, men reduksjonen ble ikke så stor som forventet, og dermed resulterte dette i en merinntekt målt mot revidert budsjett.

Også rundt eiendomsskatten var det stor usikkerhet i 2020. Endelige takster var ikke klare før i desember 2020. Budsjettet gjennom vedtatt promillesats var dermed basert på usikre anslag rundt takstgrunnlaget. Takstene er ikke helt avklarte ved utgangen av 2020 heller, da det er mulig å påklage skatteetatens tall som ligger til grunn for takstene. Samlet ble eiendomsskatteinntektene 18,9 mill. kroner høyere enn budsjettert. Dette fordelte seg med 8,9 mill. kroner i økte inntekter fra næringseiendom og 10,0 mill. kroner i økt eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom. Her må avviket ses i lys av at det var svært usikre tall som lå til grunn for budsjettet.

Rammetilskuddet ble 1,8 mill. kroner høyere enn budsjettert. Rammetilskuddet ble økt betydelig gjennom året for å kompensere for ulike konsekvenser av pandemien, herunder tapte skatteinntekter. Det ble en liten merinntekt ved årets slutt.

Andre statlige overføringer fikk en merinntekt på 3,7 mill. kroner. Det skyldes at inntektene fra Havbruksfondet ble 4,7 mill. kroner høyere enn budsjettert. Inntektene fra Havbruksfondet ble på 11,7 mill. kroner i 2020. Det var budsjettert med 7,0 mill. kroner.

Finans

På finansområdet var netto utgift 15,1 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det er flere årsaker til dette. Den største årsaken er reduserte avdrag som ble 17,9 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det skyldes at fordelingen av gjeld ut til foretakene i den nye kommunen ikke var klare på budsjettidspunktet, og at budsjettet ikke har blitt korrigert i ettertid. Avviket her må derfor ses opp mot endringer i avdrag knyttet til formålsbygg i Molde eiendom KF, som kommunekassen skal dekke. Korrigeres det for dette blir avdrag reelt sett 4,5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Årsaken til dette avviket er at lånegjelden ved utgangen av 2019 ikke ble så høy som lagt til grunn i budsjettet for 2020, og dermed ble minimumsavdragene lavere enn budsjettert.

Også renteutgiftene ble lavere enn budsjettert. De ble 8,4 mill. kroner lavere enn budsjettert. Disse må ses opp mot reduserte konserninternt renteutgifter, som ble 16,0 mill. kroner lavere enn budsjettert. I og med at Molde kommune opptrer som bank overfor foretakene, er bildet litt komplisert, men årsaken til lavere netto finansutgifter enn budsjettert, er lavere renteutgifter og lavere avdrag enn forutsatt i 2020.

Siste store avviket under finansområdet var en merinntekt på finansielle instrumenter. Molde kommune har plassert penger i ulike verdipapirer. I tråd med kommunale regnskapsregler skal verdiendringen på slike plasseringer resultatføres årlig i kommunens regnskap. Verdiene økte med 4,5 mill. kroner i 2020 etter et svært turbulent første halvår. Dette var 2,5 mill. kroner høyere enn budsjett.

Avsetning og bruk av fond

Budsjettområdet avsetning og bruk av fond har et avvik på 9,5 mill. kroner. Det skyldes avsetning av mindreforbruk på 12,4 mill. kroner til disposisjonsfond. I tråd med regnskapsforskriften skal et mindreforbruk settes av til disposisjonsfond etter de nye regnskapsreglene og denne avsetning er dermed utgiftsført i regnskapet. Bruk av bundne fond ble også høyere enn budsjettert og ga en merinntekt på 3,0 mill. kroner. Det vil si at enhetene, som styrer bruken av bundne fond i tråd med vilkårene for bruken av pengene, brukte 3,0 mill. kroner mer av bundne fond enn det de hadde budsjettert med. Netto tilsvarer dette tilnærmet hele merforbruk på budsjettområdet på 9,5 mill. kroner.