Teknisk, plan, næring og miljø

17,0 %
Resultat
2,0 %
Andel av samlet ressursbruk
4,8 %
Sykefravær
60,4
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)
Drift
Regnskap 2020 Budsjett 2020 Avvik Budsjett 2021
Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø 7 874 12 435 4 561 13 513
Samfunn og plan 10 991 10 728 -263 9 926
Byggesak og geodata 1 055 4 492 3 437 1 888
Molde bydrift 23 433 24 568 1 135 22 512
Totalt for teknisk, plan, næring og miljø 43 353 52 223 8 870 47 839

Sektoren har et mindreforbruk på nær 8,9 mill. kroner i 2020. To av enhetene og stab til kommunalsjef har et mindreforbruk, mens en enhet har et lite merforbruk.

Mindreforbruket til sektoren skyldes flere årsaker. Det ble ikke gjennomført utbedring av Kvamkrysset i 2020. Dette gav en innsparing på nær 3,0 mill. kroner. Løsningen som nå er godkjent vil kreve mindre ressurser og er innarbeidet i gjeldende økonomiplan. I tillegg fikk enhet for byggesak og geodata fakturert flere store byggesaker mot slutten av året, noe som ga betydelige merinntekter. Ellers har de fleste enhetene hatt ledige stillinger i større og mindre del av året, noe som har ført til reduserte lønnsutgifter. Behovet for å leie inn ekstern kompetanse har også vært mindre enn budsjettert.

Ledige stillinger i perioder har ført til redusert kapasitet og bidrar også til streng prioritering av oppgavene.

2020 var preget av å etablere den nye kommunen. Spesielt gjaldt dette å dele kunnskap om hele kommunen, og det tok litt tid før sektoren fikk et godt totalbilde. Det har vært arbeidet med å harmonisere tjenestene innenfor sektoren. Dette arbeidet startet allerede i 2019 ved at enhet for samfunn og plan og enhet for byggesak og geodata i tidligere Molde kommune gav tjenester til tidligere Midsund kommune. I 2020 har arbeidet vært preget av å samkjøre og harmonisere saksbehandling og nivå og prosedyrer for ulike tjenester. Medarbeiderne har hatt en gjennomgående løsningsorientert holdning til dette arbeidet. Gebyrene for tjenester er også harmoniserte.

Covid-19

Sektoren har ikke hatt de helt store utfordringene som følge av covid-19. Det var enhet for byggesak og geodata og Molde bydrift som fikk de største endringene. Utbruddet av covid-19 førte til utstrakt bruk av hjemmekontor, spesielt i begynnelsen. Dette førte til redusert produksjon da det tok tid å få på plass utstyr og nye rutiner. Flere ansatte er småbarnsforeldre og disse måtte også drive hjemmeskole og hjemmebarnehage i tillegg. En annen effekt enhet for byggesak og geodata opplevde, var at det skjedde en endring i byggemarkedet. Det kom svært mange søknader fra både bedrifter og private rundt sommerferien. Dette førte til økt saksmengde, flere restanser og lengre saksbehandlingstid.

Molde bydrift opplevde en betydelig reduksjon av parkeringsinntektene. Tapet ble i stor grad kompensert.

Ellers har covid-19 ført til utstrakt bruk av Teams og mindre reiseaktivitet.

Sykefravær

Sykefravær
Sykefravær
Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø 0,0 %
Samfunn og plan 1,3 %
Byggesak og geodata 6,0 %
Molde bydrift 6,1 %
4,8 %

Sektoren hadde et samlet fravær som ligger godt under måltallet på 6,0 prosent med et fravær på 4,8 prosent. Det er noe variasjon innad i sektoren der fagavdelingene ligger svært lavt. Molde bydrift, som er en mer utadrettet virksomhet med til dels krevende arbeidssituasjoner, har et fravær omtrent på måltallet.

Det jobbes målrettet med tilrettelegging og alternative oppgaver for de som har behov for det. Korttidsfraværet under 16 dager var på 1,5 prosent, mens langtidsfraværet var på 3,3 prosent.

Årsverk

Årsverk
Faste årsverk Variable årsverk Sykefravær Utførte årsverk
Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø 3,0 0,0 0,0 3,0
Samfunn og plan 12,2 0,0 -0,2 12,0
Byggesak og geodata 16,7 0,1 -1,1 15,7
Molde bydrift 27,7 3,9 -1,8 29,7
59,5 4,1 -3,1 60,4

Antall utførte årsverk er basert på alle lønnskjøringene gjennom året. Det er tatt utgangspunkt i fast stillingsprosent og utbetalt timelønn, disse er så omregnet til årsverk. For å komme frem til et godt tall på antall utførte årsverk for året, er det korrigert for sykefraværet. Dette er selvfølgelig en skjønnsmessig tilnærming, men tallene for utførte årsverk anses likevel til å være presise. Utførte årsverk skal gjenspeile kommunens faktiske ressursbruk.

Det er viktig å påpeke at antall årsverk blir påvirket av tjenestesalg til andre kommuner, interkommunale samarbeid der Molde kommune er vertskommune og til en viss grad øremerkede prosjektmidler og annen ekstern finansiering.

Fremtidige utfordringer

Sektorens oppgaver er å legge til rette for utvikling og vekst. Generelt er utfordringen å ha kapasitet og kompetanse til å utføre oppgavene som etterspørres. Det er behov for å gjøre gode prioriteringer mellom oppgavene samtidig som en arbeider med å utføre oppgavene på en effektiv og god måte. Sentralt i dette er utvikling av tverrfaglige samarbeidsløsninger mellom enhetene, men også mellom sektorer, avdelinger og foretak.

Sektoren har et bredt spekter av tjenester der flere av disse må styrkes før sektoren kan levere tjenester som forventet. Dette gjelder spesielt for å ivareta alle planoppgavene som ligger til sektoren i forslag til kommunal planstrategi.

Stilling som rådgiver klima og miljø er opprettet. Rådgiveren vil være på plass medio april 2021. Arbeidet med klima og miljø er satsing med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Klima, miljø og bærekraft omfatter hele organisasjonen. Dette må synliggjøres gjennom organiseringen av arbeidet.

Kommunen skal være en næringsvennlig kommune. Sektoren får økte oppgaver innenfor området og det er behov for å styrke området med kapasitet og kompetanse.

Det er en klar utfordring å redusere saksbehandlingstid og styrke dialogen. Dette arbeides det målevist med. I denne sammenheng er det viktig å rekruttere god kompetanse og samtidig beholde kompetansen sektoren har i dag.

Nye digitale løsninger gir nye muligheter. Søknader og samhandling mellom kommunen og søkere vil foregå digitalt. Alle løsninger som kan automatisere arbeidsprosesser, krever god kvalitet på dataene som puttes inn. En vesentlig kvalitetsheving er en forutsetning for å være med på den digitale utviklingen.

Investering

(Beløp i 1000 kroner)
Investering
Prosjekt Regnskap 2020 Budsjett 2020 Avvik
Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø 109 419 155 470 46 051
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra 74004 231 200 -31
Kulvert/overvannsledning ved Idrettens hus 74061 1 706 1 700 -6
Mardølafondet 74045 2 843 - -2 843
RIUA - Kjemikalieverndrakter 74050 651 - -651
Straumsneshaugen, Midsund 74055 1 029 1 000 -29
Uteområde Antonbua 74012 3 8 050 8 047
Gassror IKS - innskuddskapital 79004 200 - -200
Hjertøysundet – mottak av steinmasse 74003 75 10 500 10 425
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 74005 117 1 000 883
Nytt SNR – grunnerverv Hjelset 74006 - 15 000 15 000
RB - Opparbeidelse av tomtefelt boliger 42 859 33 000 -9 859
RB - Opparbeidelse tomtefelt næring 74008 4 917 10 000 5 083
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) 74009 25 487 26 020 533
Sjøfronten 2 74010 7 331 16 700 9 369
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) 74011 16 269 26 570 10 301
Flytting av øvingsanlegg 74041 1 248 1 400 152
Stormyra Industriområde, Midsund 74053 4 451 4 330 -121
Samfunn og plan 4 460 6 500 2 040
BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico) 74014 24 1 000 976
Diverse erverv og tiltak 74015 - 800 800
Sentrumstiltak 74017 - 1 000 1 000
Sykkelparkering skoler 74018 4 435 2 700 -1 735
Årølivegen øst 74019 - 1 000 1 000
Byggesak og geodata 602 600 -2
Arkiv byggesak 74020 602 600 -2
Molde bydrift 14 290 20 089 5 799
Gangveg Akslakleive-Fjøsbakken 74024 - 500 500
Kommunal veg Skarsvegen (Midsund) 74026 5 295 4 469 -826
Trafikksikring – Moldelivegen 74033 - 900 900
Utskifting HQL-armatur 74057 - 400 400
Biler og maskiner 74022 3 133 3 200 67
Kommunale veger 74027 2 730 3 470 740
Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning 74030 482 2 700 2 218
Styringssystem gatelys 74031 1 073 1 000 -73
Veg- og gatelys 74034 558 1 830 1 272
Parkering Kløvstien (Midsund) 74043 1 019 920 -99
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH) 74056 - 700 700
Totalsum 128 771 182 659 53 888

Mottak av masse fra Hjertøysundet krevde ikke store investeringer fra kommunen i 2020, og hadde et mindreforbuk på 10,5 mill. kroner. Grunnerverv på Hjelset kom ikke i gang, og hadde dermed et mindreforbruk på 15,0 mill. kroner. Sjøfronten 2 har vært ute på anbud, men det er ikke forventet byggestart før i juli/august 2021. I 2020 var det mindreforbruk i prosjektet på 9,4 mill. kroner i forhold til budsjett. For prosjektet med uteområdet Antonbua er det behov for en rekke avklaringer før prosjektet kan realiseres og prosjektet har et mindreforbruk på 8,0 mill. kroner i 2020.

Opparbeidelse av tomtefelt boliger hadde et merforbruk på 9,9 mill. kroner i 2020, da aktiviteten med utvikling av tomtefeltene ble større enn antatt. Budsjettet på dette prosjektet ble redusert med 42,0 mill. kroner i revidert budsjett.

Det aller meste av Sjøfronten 3 ble ferdig i 2020 og det forventes at prosjektet blir ferdigstilt i 2021. I totalrammen på 60,0 mill. kroner inngår også utgifter på 6,0 mill. kroner til park 1 i Brunvoll Holding AS sitt regnskap. Totalrammen for Molde kommune skulle derfor vært 54,0 mill. kroner. Det reelle avviket i prosjektet i 2020 er derfor 4,3 mill. kroner.