Byggesak og geodata

76,5 %
Resultat
2,4 %
Andel av sektorens ressursbruk
6,0 %
Sykefravær
15,7
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 1 055
Budsjett 4 492
Avvik 3 437

Enheten har et mindreforbruk på 3,4 mill. kroner i 2020.

Resultatet for geodata ble omtrent som forventet, men noe redusert aktivitet i markedet gav litt lavere inntekter enn budsjettert. For byggesaksområdet fikk enheten et betydelig mindreforbruk. Dette skyldes i hovedsak to årsaker. Deler av året stod det ledige stillinger som gav et mindreforbruk på lønn. I tillegg fikk enheten vedtatt og fakturert flere store byggesaker på slutten av året som gav store merinntekter på gebyr.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Investeringer
Totalramme Påløpt tidligere år Regnskap 2020 Budsjett 2020
Arkiv byggesak 600 - 602 600
Totalsum 602 600

Prosjektet er ferdig innenfor vedtatt budsjett.