Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø

36,7 %
Resultat
18,2 %
Andel av sektorens ressursbruk
0,0 %
Sykefravær
3,0
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 7 874
Budsjett 12 435
Avvik 4 561

Enheten har et mindreforbruk på 4,6 mill. kroner i 2020.

Hovedårsaken til mindreforbruket er at utbedringen av Kvamkrysset med budsjett på nær 3,0 mill. kroner ikke ble gjennomført i 2020. Den trafikale løsningen som nå blir lagt til grunn for Kvamkrysset, viser seg også å bli langt rimeligere og er innarbeidet i gjeldende budsjett og økonomiplan.

Mindre innleie av ekstern kompetanse enn antatt, samt relativt stor innsparing på bruk av ekstrahjelp bidrar også til den positive bunnlinjen.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Investeringer
Totalramme Påløpt tidligere år Regnskap 2020 Budsjett 2020
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra 9 825 3 824 231 200
Kulvert/overvannsledning ved Idrettens hus 1 700 1 706 1 700
Mardølafondet 2 843 -
RIUA - kjemikalieverndrakter 651 -
Straumsneshaugen 1 000 1 029 1 000
Uteområde Antonbua 8 950 3 8 050
Gassror IKS - innskuddskapital 200 -
Hjertøysundet – mottak av steinmasse 10 500 75 10 500
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 8 650 36 117 1 000
Nytt SNR – grunnerverv 25 000 - 15 000
RB - opparbeidelse av tomtefelt boliger Løpende 42 859 33 000
RB - opparbeidelse tomtefelt næring Løpende 4 917 10 000
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) 169 000 142 984 25 487 26 020
Sjøfronten 2 175 000 4 298 7 331 16 700
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) 60 000 33 432 16 269 26 570
Flytting av øvingsanlegg 15 490 14 089 1 248 1 400
Stormyra Industriområde 14 300 9 936 4 451 4 330
Totalsum 109 419 155 470

Infrastrukturtiltak øvre Stormyra

Prosjektet, som også omfatter grunninvesteringer for ny fotballhall på Midsund, førte til mindre kostnader enn budsjettert i 2020. Investeringene er avhengig av ny reguleringsplan. Denne vil bli behandlet våren 2021. Totalrammen for prosjektet er uendret. Det er behov for overføring av resterende midler til 2021.

Kulvert/overvannsledning ved Idrettens hus

Prosjektet som er et felles prosjekt med Molde vann og avløp KF er ferdigstilt.

Mardølafondet

Beløpet i investeringsregnskapet gjelder utbetaling av lån på 1,0 mill. kroner og kjøp av egenkapitalbevis i Romsdalsbanken med kr 1,8 mill. kroner. Det blir lagt fram eget regnskap for Mardølafondet for kommunestyret.

RIUA – kjemikalieverndrakter

Investeringer var vedtatt med et budsjett på 0,8 mill. kroner i styret for RIUA i april 2020. Det har dessverre ikke blitt vedtatt av kommunestyret. I forhold til styrets vedtak var det mindreforbruk i 2020.

Straumsneshaugen

Prosjektet er ferdigstilt i 2020 med et lite merforbruk.

Uteområde Antonbua

Det er behov for en rekke avklaringer før prosjektet kan realiseres. Disse avklaringene vil ventelig skje tidlig i 2021. Det er en målsetning å ferdigstille prosjektet i 2021. Totalrammen for prosjektet er uendret.

Gassror IKS – innskuddskapital

I forbindelse med kommunesammenslåingen har Molde kommune fått tilbake egenkapitalinnskudd for de tre gamle kommunene, og betalt inn for den nye kommunen.

Hjertøysundet – mottak av steinmasse

Kommunen fikk langt mindre kostnader enn budsjettert med mottak av steinmassene fra Hjertøysundet. Det pågår en diskusjon med Molde vann og avløp KF og Molde og Romsdal havn IKS om rørløsning som måtte endres for å ta imot steinmassene. Dette arbeidet må gjøres i 2021. Løsningen er ikke helt avklart.

Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune

Det ble ikke behov for store investeringer for Molde kommune i 2020 som følge av etableringen av Sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Et prosjekt ble startet sent i 2020 og det er gangveg mellom den nye gangbrua over elva og dagens kommunale gang- og sykkelvegsystem. Dette prosjektet, med en kostnad på vel 1,0 mill. kroner, blir realisert i 2021. Totalramme for prosjektet bør opprettholdes.

Nytt SNR – grunnerverv

Arbeidet med grunnerverv på Hjelset kom ikke så langt som planlagt i 2020, og kjøp av grunn ble ikke gjennomført. Totalrammen bør opprettholdes.

RB - opparbeidelse av tomtefelt boliger

Budsjettet er en rammebevilgning. Opprinnelig budsjett for 2020 ble redusert i løpet av året. Investeringene relaterer seg i stor grad til utbygging av boligfeltene Elgsåslia, Nesbøen, Hasleliåsen og Kringstad. De to første boligfeltene ble ferdigstilt i 2020. Hasleliåsen blir ferdigstilt i første halvdel av 2021, mens en forventer byggestart av infrastrukturen på Kringstad sommeren 2021. Aktiviteten med utvikling av boligfeltene ble større enn antatt, noe som førte til økte kostnader sammenlignet med nedjustert budsjettramme for 2020.

RB - opparbeidelse tomtefelt næring

Utbygging av tomtefelt næring på Midsund har egne budsjettposter. Kommunen har i 2020 innenfor denne budsjettposten, videreutviklet næringstomtene i Årødalen, på Skjevik og på Åsane (Skåla). Det er viktig for kommunen å tilrettelegge areal for næringsetablering. Budsjettposten er en rammebevilgning. Resultatet viser mindre bruk av ressurser. Det er gjennomført detaljregulering av næringsarealet på Skjevik i 2020. Her er en i oppstart med utbyggingen.

Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)

Sjøfronten 1 er ferdigsstilt i 2020. Det gjenstår noe avslutningsarbeid, og det er behov for overføring av resterende midler til 2021.

Sjøfronten 2

Forprosjektet for Sjøfronten 2 ble godkjent av hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø i juni 2020. Prosjektet har vært ute på anbud. Kommunestyret har vedtatt en rekke kriterier som skal være på plass før prosjektet legges fram for godkjenning. Det er ventet at prosjektet blir lagt fram for kommunestyret i april 2021. Byggestart forventes juli/august 2021 og skal være ferdig i juni 2023. Totalrammen for prosjektet er 175,0 mill. kroner.

Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen)

Det aller meste av Sjøfronten 3 ble ferdig i 2020 og det forventes at prosjektet blir ferdigstilt i 2021. I totalrammen på 60,0 mill. kroner inngår også utgifter på 6,0 mill. kroner til park 1 i Brunvoll Holding AS sitt regnskap. Totalrammen for Molde kommune skulle derfor vært 54,0 mill. kroner. Det gjenstår derfor 4,3 mill. kroner av totalrammen, som bør overføres til 2021.

Flytting av øvingsanlegg

Prosjektet er ferdigstilt med et lite mindreforbruk i 2020.

Stormyra industriområde

Utbyggingen av Stormyra industriområde på Midsund ble avsluttet i 2020. Prosjektet ble avsluttet med et lite merforbruk.