Molde bydrift

4,6 %
Resultat
54,1 %
Andel av sektorens ressursbruk
6,1 %
Sykefravær
29,7
Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

Økonomisk resultat

Økonomisk resultat
2020
Regnskap 23 433
Budsjett 24 568
Avvik 1 135

Enheten har et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner for 2020.

Årsaken til dette er reduserte lønnskostnader gjennom vakanser, permisjoner og sykemeldinger. Reduserte strømutgifter og lavere reparasjonsutgifter knyttet til bilparken bidrar også positivt.

Selv om enheten samlet har gått med et mindreforbruk, har driften av kommunal veg, samt park og gravplassdriften, hatt et merforbruk grunnet overtid, materiell og innleid vedlikehold.

Enheten fikk kompensert tapte parkeringsinntekter med 3,0 mill. kroner som følge av covid-19, men endte likevel opp med en mindreinntekt for 2020 på cirka 0,5 mill. kroner.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)
Investeringer
Totalramme Påløpt tidligere år Regnskap 2020 Budsjett 2020
Gangveg Akslakleive-Fjøsbakken - 500
Kommunal veg Skarsvegen 4 653 184 5 295 4 469
Trafikksikring – Moldelivegen 3 400 - 900
Utskifting HQL-armatur 7 300 5 582 - 400
Biler og maskiner Løpende 3 133 3 200
Kommunale veger Løpende 2 730 3 470
Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning 2 700 482 2 700
Styringssystem gatelys 4 000 1 509 1 073 1 000
Veg- og gatelys Løpende 558 1 830
Parkering kløvstien 1 000 77 1 019 920
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH) 13 000 12 294 - 700
Totalsum 14 290 20 089

Gangveg Akslakleive-Fjøsbakken

I sak 122/20 vedtok Molde formannskap at det skulle jobbes videre med en finansieringsavtale og en gjennomføringsavtale på blant annet gangvegen Akslakleiva - Fjøsbakken. Gangvegen ligger langs FV 668. Siden kommunen ikke blir eier av denne gangvegen, kan den ikke lånefinansieres og en eventuell finansiering må tas over driftsbudsjettet.

Kommunal veg Skarsvegen

Prosjektet har fra start hatt en uklar organisering. Det viste seg også at det var behov for langt mer masseutskifting i prosjektet enn først antatt, da det var mye myr i området. Dette medførte et merforbruk på 0,8 mill. kroner. Prosjektet er ferdigstilt.

Trafikksikring – Moldelivegen

Molde kommune har ikke klart å prioritere å gjennomføre reguleringsplan for dette prosjektet. Man kan derfor ikke starte prosjektering og bygging. Byggeprosjektet er derfor ikke påstartet.

Utskifting HQL-armatur

Det jobbes med utskifting av styringssystem for gatelys. Resterende beløp etter utskifting av HQL-armaturer var ment å bruke til digitalisering av lyspunktene. Dette kan ikke gjøres før styringssystemet er på plass. Det er derfor behov for overføring av midlene til 2021.

Biler og maskiner

Prosjektet er gjennomført i tråd med budsjett og ferdigstilt.

Kommunale veger

Grunnet redusert bemanning er det ikke gjennomført så mye asfaltering som planlagt i 2020. Det er behov for overføring av resterende midler til 2021.

Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning

Anskaffelsen var gjennomført rett før nyttår. Det meste av investeringskostnadene vil derfor komme på 2021. Prosjektet vil bli gjennomført i tråd med budsjett og sluttført i 2021.

Styringssystem gatelys

Molde kommune har skilt kommunale gatelyskretser fra E39 og etablert egne gatelyssentraler for det kommunale anlegget. Det jobbes nå med innkjøp av et styringssystem som vil bli implementert i 2021. Det er behov for overføring av resterende midler til 2021.

Veg- og gatelys

Grunnet redusert kapasitet i enheten, er det ikke gjennomført så mye investeringer på det kommunale gatelysanlegget som først antatt. Det er et stort etterslep på nye investeringer på gatelysanlegget, så det er behov for å få overført midlene til 2021.

Parkering Kløvstien

Dette prosjektet er opparbeidelse av parkeringsareal for turmålet Bløkallen. Prosjektet er en del av en prosess for statlig sikring, og parkeringsarealet skal delvis finansieres av tilretteleggingsmidler fra Miljødirektoratet. Molde kommune har fått tilsagn om 0,4 mill. kroner til omkostninger med sikring og istandsetting.

Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)

Det jobbes med utskifting av styringssystem for gatelys. Resterende beløp etter utskifting av NAH-armaturer var ment å brukes til digitalisering av lyspunktene. Dette kan ikke gjøres før styringssystemet er på plass. Det er behov for overføring av resterende midler til 2021.